3 Mga Paraan na Itinuturo ng Biyaya ang Kabanalan

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Kung Paano Tayo Tinuturuan ng Biyaya ng Diyos

Paano tayo tinuturuan ng biyaya ng Diyos, at ano ang itinuturo nito? Ang sagot sa Bibliya sa tanong na iyon ay isang tiyak na pagpapabulaanan sa doktrinang antinomian: “Ang biyaya ng Diyos . . . sanayin [namin] na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa, at mamuhay na may pagpipigil sa sarili, matuwid, at maka-Diyos” (Tito 2:12). Ang parehong biyaya na nagliligtas sa mga makasalanan mula sa kaparusahan ng kanilang kasalanan ay nagtuturo din sa kanila sa kabanalan.

Disiplina

Ang salitang Griyego na isinalin na training in paideuō, isang salita na tumutukoy sa disiplina. Ang parehong salita ay isinalin na parusahan sa Lucas 23:16, 22 at 2 Corinto 6:9. Dala nito ang mga ideya ng pagtuturo, pagtutuwid, at pagkastigo. Ito ang parehong salita na ginamit para sa disiplina sa Hebreo 12:6: “Dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang iniibig.” Inilalarawan nito ang isang proseso na kung minsan ay “parang masakit kaysa kaaya-aya, ngunit kalaunan ay nagbubunga ito ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga naturuan nito” (Heb. 12:11).

Marami pa sa Titus 2. Tingnan ang mas malaking konteksto. Sinabi ni Pablo kay Titus:

Ang biyaya ng Diyos ay nagpakita, na nagdadala ng kaligtasan para sa lahat ng mga tao, nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong mga pagnanasa, at mamuhay na may pagpipigil sa sarili, matuwid, at maka-Diyos sa kasalukuyang panahon, naghihintay sa ating mapalad na pag-asa, ang pagpapakita ng kaluwalhatian. ng ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo, na ibinigay ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo mula sa lahat ng katampalasanan at upang dalisayin para sa kanyang sarili ang isang bayan para sa kanyang sariling pag-aari na masigasig sa mabubuting gawa. Ipahayag ang mga bagay na ito; mangaral at sumaway nang may buong kapamahalaan. Hayaang walang magwalang bahala sa iyo. (Titus 2:11–15)

Koreksyon

Ang biyaya ay hindi lamang nagdidisiplina sa atin para sa kapakanan ng kabanalan; sinasanay din tayo nito na talikuran ang kasalanan, at hinihimok tayo nito na maghintay nang may pananabik sa pagbabalik ni Kristo. Bakit? Sapagkat “ang sinumang umaasa sa kanya sa gayon ay dinadalisay ang kanyang sarili bilang siya ay dalisay” (1 John 3:3).

Ang isang makadiyos na pastor ay maaaring masiyahan sa walang iba kundi ang pagpapakabanal ng kanyang mga tao.

At pansinin nang mabuti kung ano pa ang sinabi ni Paul kay Titus: Si Kristo ay namatay hindi lamang para palayain tayo mula sa kaparusahan ng kasalanan, kundi para tubusin din tayo mula mismo sa katampalasanan—upang linisin tayo at gawing mga taong masigasig sa mabubuting gawa. Bukod dito, inutusan ni Paul si Titus na huwag ipagbili ang mahahalagang katotohanang ito. Dapat niyang paalalahanan at sawayin ang mga maluwag sa pagtanggap ng nakapagpapabanal na pagtuturo ng biyaya ng Diyos, at hindi niya dapat pahintulutan ang sinuman na balewalain ang mensahe. Ibig sabihin, sinasabi ni Pablo, “Pukpukin nang husto ang mga antinomians at itama ang kanilang maling pananaw sa biyaya.”

Kapangyarihan

May isa pang mahalagang paraan ang Banal na Kasulatan ay naglalarawan ng biyaya bilang pabago-bago sa halip na inert. Sinasabi sa Roman 5:21 na ang biyaya ay dapat maghari sa ating mga puso sa parehong paraan na ang kasalanan ay naghari minsan. Ang biyaya ay hindi isang doormat na maaari nating basta-basta gamitin upang punasan ang kasalanan sa ating mga paa; namumuno ito bilang isang monarko sa atin. Paano tayo tinutubos ng biyaya mula sa kasamaan at dinadalisay tayo? Hindi lamang sa pamamagitan ng pagtuturo at pagdidisiplina at pagpapayo sa atin “na mamuhay na may pagpipigil sa sarili, matuwid, at maka-Diyos” (Titus 2:12), kundi sa pamamagitan din ng pagbibigay ng kapangyarihan sa atin sa layuning iyon. “Ang Diyos . . . at gumawa para sa kaniyang mabuting kaluguran” (Philippiana 2:13) Sa bandang huli, ang Panginoon mismo ang magpapatayo sa atin na “walang kapintasan sa harapan ng kaniyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan” (Jude 24). Masasabi ko ba ito nang simple? isang proseso ng pakikipaglaban para sa buong kagalakan at hindi pagbebenta para sa isang murang kapalit sa daan.

Siyempre, mayroong disiplina at pagtutuwid sa proseso, ngunit ang gayong disiplina ay “para sa ating ikabubuti, upang tayo ay makabahagi sa kaniyang kabanalan” (Hebrew 12:10). Ang layunin, muli, ay ang pagkakatulad kay Kristo. At ibinabalik tayo nito sa kung saan tayo nagsimula—ang mga salita ni Pablo sa Galatians 4:19: “Maliliit kong mga anak, . . . Ako ay muling nasa paghihirap ng panganganak hanggang sa si Kristo ay mahubog sa iyo!” Hindi tamang layunin para sa isang pastor na umasa na ang mga tao ay makuntento sa kanyang mga mensahe. Walang pastor ang dapat isipin na ang laki ng kanyang kongregasyon ay isang sukatan ng kanyang pagiging epektibo. Ang isang makadiyos na pastor ay maaaring masiyahan sa walang iba kundi ang pagpapakabanal ng kanyang mga tao. Ito ay isang layunin na hindi kailanman ganap na makakamit hanggang sa wakas ay niluluwalhati tayo.

Gayundin, ito ang layunin na dapat patuloy na isulong ng bawat mananampalataya. “Mga minamahal, tayo ay mga anak ng Diyos ngayon, at kung ano ang magiging tayo ay hindi pa nakikita; ngunit alam natin na kapag siya ay nagpakita, tayo ay magiging katulad niya, sapagkat makikita natin siya kung ano siya. At ang bawat isa na umaasa sa kanya sa gayon ay dinadalisay ang kanyang sarili bilang siya ay dalisay” (1 John 3:2–3).

Ang artikulong ito ay hinango mula sa Sanctification: God’s Passion for His People ni John MacArthur.

This article was translated by DBTG and was originally written by John MacArthur for Crossway. To read the original version, click https://www.crossway.org/articles/3-ways-grace-teaches-holiness/

John MacArthur

John MacArthur

John MacArthur is the pastor-teacher of Grace Community Church in Sun Valley, California, where he has served since 1969. He is known around the world for his verse-by-verse expository preaching and his pulpit ministry via his daily radio program, Grace to You. He has also written or edited nearly four hundred books and study guides. MacArthur is chancellor emeritus of the Master’s Seminary and Master’s University. He and his wife, Patricia, live in Southern California and have four grown children.
John MacArthur

John MacArthur

John MacArthur is the pastor-teacher of Grace Community Church in Sun Valley, California, where he has served since 1969. He is known around the world for his verse-by-verse expository preaching and his pulpit ministry via his daily radio program, Grace to You. He has also written or edited nearly four hundred books and study guides. MacArthur is chancellor emeritus of the Master’s Seminary and Master’s University. He and his wife, Patricia, live in Southern California and have four grown children.

Related Posts

Alistair Begg

Manalig Sa Bato

Magtiwala ka sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Diyos ay walang hanggang bato.  Isaias 26:4 Dahil mayroon tayong Diyos na mapagkakatiwalaan, magpahinga tayo sa Kanya

Alistair Begg

Paghahanda para sa Kamatayan

Sinabi ni Marta kay Jesus, “Panginoon, kung narito ka lang sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Pero kahit ngayon, alam kong anumang hingin mo

Alistair Begg

Walang Kapangyarihan sa Panalangin Mismo

Habang nagdarasal si Jesus sa hardin ng Getsemani noong gabi bago Siya ipako sa krus, Siya ay nababalisa tungkol sa Kanyang nalalapit na tungkulin. Sinasabi