7 BAGAY PAANO DAPAT NATIN TIGNAN ANG PAGSUBOK ( 3 BAGAY NA DAPAT NATING GAWIN)

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Hindi lilipas ang araw na hindi nakakaranas ang isang tao, mapa-Kristyano man o hindi, ng pagsubok. Sinusubok tayo sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay, mayaman man o hindi, matanda man o bata, ay nakakaranas ng hirap. Marahil ay hindi gaano ka-grabe ang sinasapit ng ibang tao kumpara sa dinaranas mo pero ito ay maituturing padin na pagsubok na kanilang pinaghihirapang mapalampasan.

Wala na sigurong mas hihirap pa sa dinaranas ng mga Kristyano pagdating sa pagsubok. Hindi ito kataka-taka dahil sinabi na ito ni Hesus na tayo ay makakaranas dahil kaaway natin ang mundo gaya ng sabi sa Juan 15:18-21

Juan 15:18-21

[18]“Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapootan nila bago kayo.

[19]Kung kayo’y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo’y kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan. Sila’y napopoot sa inyo dahil pinili ko kayo.

[20]Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito: walang aliping nakakahigit kaysa sa kanyang panginoon. Kung ako’y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin.

[21]Subalit ang lahat ng ito’y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin.

Noon pa man ay hindi na gusto ng Mundo ang ating ideology at worldview. Sa Christianity mo lang makikita kung saa  ang kamatayan ay tinuturing na Gain ( Phil 1:21), dito ka lang din makakakita ng ibang klase ng pagmamalaki—na imbes na achievements o possessions, tayo ay nagyayabang sa ating kahinaan upang manahan nawa sa atin ang kapangyarihan ni Cristo (2 Cor 12:9).

Samakatuwid, taliwas sa standard ng mundo ang standard natin, kaya ayaw ng sanlibutan satin.

At sari saring pagsubok ang ating dinaranas lalo na ngayong COVID Pandemic, May mga nawalan ng trabaho, May wala nang makain, may mga namatayan ng pamilya, may mga patuloy na nagkakasakit at mukhang hindi pa kaagad mawawala ang pandemyang ito.

Gayon pa man, ano man ang dami ng pagsubok ang ating dinaranas, alalahanin natin na ang Diyos ang nag-aallow nito. Ngunit bakit nga ba hinahayaan tayo ng Diyos dumanas nito? Narito ang Pitong bagay paano dapat natin tignan ang pagsubok at tatlong bagay ano ang dapat nating gawin.

1. ITO AY DAPAT INAASAHAN NA MARANASAN (1 Pet 4:12)

Marami sa atin lalo na ang mga Kristyano na nagugulat pag nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. nakakalungkot dahil isa rin ito sa tinuturo ng mga mangangaral na hindi ata alam ang salita ng Diyos. kadalasan itong bukambibig ng mga nagtuturo ng prosperity gospel o ng mga word of faith preachers na ang tinuturo ay pag ikaw ay anak ng Diyos ay hindi ka na makakaranas ng paghihirap o pagsubok bagkus ikaw ay palaging pagpapalain ng mga materyal na bagay at magkakaroon ka ng Best Life dito sa lupa.

Ito ay mali at pinapabulaanan ng Salita ng Diyos, sinasabi ng Bibliya na ang mga pagsubok ay dapat asahan at hindi dapat mabigla na dumarating ito.

1 Pedro 4:12,16

[12]Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito’y di pangkaraniwan.

[16]Ngunit kung kayo’y magdusa dahil sa pagiging Cristiano, huwag ninyong ikahiya ito; sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Cristo.

Maliwanag sa Bibliya na dapat ay asahan itong mga pagsubok at wag mabigla, ito ay dapat pa ngang ipagmalaki at huwag ikahiya dahil ang pagsubok na ito ay dahil tayo ay tiyak na Kristyano. 

2. ITO AY NAGPAPAALALA NA NANDITO PADIN TAYO SA MAKASALANANG MUNDO.

Ang mga pagsubok na ating nararanasan ay resulta ng kasalanan na nagsimula sa pagsuway nang ating unang magulang na sila Adan at Eba. Ayon sa Romans 5:12 “Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala.”

Dahil dito, nagsimulang maghari ang kasalanan na nagresulta ng mga sakit, kahirapan, mga masasamang gawi sa lahat ng aspeto na nagdudulot ng pagsubok. Sinabi ni Hesus na “Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito” ( John 16:33) dahil nga kaaway natin ang mundo, nawa ay palagi tayong mapag-alalahanan tayo padin ay nasa mundong ito kaya kinakailangan nating maging maingat.

3. ITO AY NAGPAPATIBAY NG ATING PANANAMPALATAYA

Kung babasahin natin ang talambuhay ni Hesus, makikita natin na nadidismaya Siya pag ang Kanyang mga disipulo o ibang tao ay pinangungunahan ng takot at pagdududa, madalas Niyang sinasabi “You, o little faith!” (Matt 6:30, 8:26, 14:31, 16:8) at nagagalak naman Siya pag ang isang tao ay pinangungunahan ng pagtiwala at pananampalataya sa gitna ng pagsubok, kadalasan Niyang sinasabi “Your faith has made you well” o ” it shall be done to you according to your faith” (Matt 8:10, 9:2, 9:22, 9:29). patunay lang na nakatingin ang Panginoon sa ating pananampalataya sa Kanya.

Karamihan sa mga milagro na ginawa ni Hesus ay may usaping pananampalataya din, May isang scenario kung saan tinanong pa ni Hesus ang dalawang bulag kung nananampalataya ba sila na mapapagaling sila ni Hesus. Pananampalataya sa gitna ng pagsubok din ang tema ng buong kwento ni Job. Patunay lang na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ang siyang laging maaasahan sa oras ng mga pagsubok. Kung kaya pagalingin ni Hesus ang bulag, kung kaya paalisin ni Hesus ang masasamang espiritu aa tao, kung kaya pagalingin ni Hesus ang mga sakit, kung kaya gawin ni Hesus ang mga bagay na sa tingin natin ay imposible, tiyak na kaya din ni Hesus gawin ang imposible sa buhay mo.

Santiago 1:3

[3]Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok.

Ang pagsubok ang siyang sumusukat kung gaano katatag ang ating pananampalataya at kung gaano tayo dumedepende sa Panginoon

Kaya sa oras na binubugbog tayo ng pagsubok, ito ang tamang oras para i-exercise ang ating pananampalataya, at habang ginagamit natin ito, mas lalo itong lumalakaa at tumitibay.

4. ITO AY MARKA NG PAGIGING MANANAMPALATAYA

Isa sa paalaala ni Pablo kay Timothy ay ang lahat ng Kristyano na namumuhay ayon aa kalooban ng Panginoon ay uusigin:

2 Timoteo 3:12

[12]Gayundin naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay nang matuwid bilang tagasunod ni Cristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig.

Tanging mga mananampalataya lang ang kinakasihan ng Banal na Espiritu at nagkakaroon ng mga prutas Niya o yung tinatawag nating “Fruit of the Spirit”. dalawa sa mga Bunga ng Espiritu ay ang “patience” at “self control”, dalawa sa mga pinakaImportanteng bunga na dapat palakasin upang makayanan ang mga pagsubok.

Sabi sa 2 Mga Taga-Tesalonica 1:4-5

[4]Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga kaanib sa iglesya ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya, sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo.

[5]Ang lahat ng ito’y nagpapatunay na makatarungan ang paghatol ng Diyos, at ginagawa niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis.

Nangangahulugan lamang na isa sa marka ng pagiging anak ng Diyos ay pag ikaw ay dumaranas ng pagsubok galing sa mundo.

Kaya naman dapat ay sinusuri din natin ang ating sarili kung tayo ba ay nauusig dahil sa ating pananampalataya, dahil kung hindi ay dapat bigyan ito ng tamang atensyon at pangamba dahil baka itinuturing kang kaibigan ng mundo. Tanging mga taong kumakampe sa mundo ang hindi nakakaranas ng paghihirap galing sa mundo gaya nga ng sabi ni Pablo na lahat ng namumuhay para sa Diyos ay daranas ng paguusig.

5. ITO AY MAY KALAKIP NA GANTIMPALA SA LANGIT

Napakasarap isipin na ang lahat ng ating pagtityaga at paghihirap ay hindi mapupunta sa wala dahil ito ang ating pagtityaga sa pagsubok at may kaakibat na gantimpala o reward sa langit. Sabi sa Mateo 5:11-12

[11]“Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan nang dahil sa akin.

[12]Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayundin ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo.”

Gantimpalang higit pa sa kayang ibigay ng mundo, gantimpalang hindi nasisira o natitipok, hindi materyal na bagay na pansamantala kundi gantimpalang panghabambuhay na hindi nasisira, nangangalawang o nananakaw.

Habang padami na padami ang pagsubok na ating nalalampasan, mas lalong dumadami din ang ating gantimpala sa langit.

6. ITO AY TULAY PARA MAKAMTAN ANG MGA ESPIRITWAL NA KARAKTER

Hindi lang sa langit makikita ang magandang epekto ng pagtatagumpay sa mga pagsubok kundi meron din itong naidudulot na mabuting bagay kahit dito sa lupa, at ito ay ang pagkakaroon ng iba pang Espiritwal na karakter.

Sabi ng Mga Taga-Roma 5:3-4

[3]Hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis, dahil alam nating ito’y nagbubunga ng pagtitiyaga.

[4]At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa.

Pagtityaga, Katatagan, Pag-Asa, iilan lang ito sa mga magagandang karakter na ating napapalakas sa ating buhay dito sa lupa.

Nangangahulugan na habang palakas ng palakas amg ating pagtityaga, katatagan at pag-asa ay kalaunan ay hindi na tayo basta basta nagpapa-apekto sa mga pagsubok dahil tinutulungan tayo ng mga itong maging matatag.

7. ITO AY NAGBIBIGAY NG KALUWALHATIAN SA PANGINOON

Lagi nating tatandaan sa bawat pagsubok na pinahihintulutan ng Panginoon na danasin natin, lagi itong may kaakibat sa  kaluwalhatian Niya. tama ang sinabi ng 1 Pedro 4:16

16 Nguni’t kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Cristiano, ay huwag mahiya; kundi luwalhatiin ang Dios sa pangalang ito.

Kung ikaw ay nakakaranas ng persecution, Kahirapan, Maltrato, Pangungutya o maging pagdanas ng pisikal na pananakit dahil sa pagsunod mo kay Kristo ay hindi dapat ikahiya ito bagkus ito pa nga ay dapat ikatuwa at ipagmalaki. Walang Kristyano ang dapat panghinaan ng loob kung may pagsubok bilang Kristyano. Marami nang mga Kristyano ang nakakadanas ng Kahirapan at maski kamatayan sa buong mundo dahil sa kanilang matapang na pamamahayag ng Ebanghelyo ng Diyos. Hindi mo dapat ikahiya ito at mas lalo pang magpursige na ihayag ito gaya ng sinabi ng Romans 1:16

Mga Taga-Roma 1:16

[16]Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una’y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego.

Tayo ay pinaalalahanan ng Bibliya na mabuhay sa mundong ito na palaging nagbibigay puri sa Diyos (1 Cor 10:31). Iyon ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos, ganoon din dapat ang ating gawin.

Ngayong alam na natin kung paano dapat tignan ang mga pagsubok,

Naririto naman ang tatlong bagay na dapat na maging tugon pag tayo ay nakakaranas ng pag-uusig.

1. MAGALAK

Gaya ng sinabi ko kanina, kakaiba ang ideology nating mga Kristyano sa ideology ng mundo. pwedeng sabihin ng mundo ” Ah? dumadanas ka na nga ng pagsubok at pag-uusig, nagagalak ka pa?” Mejo weird ito sa mundo pero iyon ang sinabi ng Salita ng Diyos pag dumaranas tayo ng pag-uusig at pagsubok: Magalak.

Ito ang sinabi ng Bibliya;

Mateo 5:10-12

[10]“Mapalad ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos,     sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit.

[11]“Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan nang dahil sa akin.

[12]Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayundin ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo.”

1 Pedro 1:6

[6]Ito’y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba’t ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon.

Santiago 1:2-3

[2]Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo’y dumaranas ng iba’t ibang uri ng pagsubok.

[3]Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok.

2. MANALANGIN

Ang ating Panginoong Hesus na marahil ang pinaka-perpektong halimbawa sa dapat nating gawin pag dinadanas ng kapighatian.

Ilang oras bago siya hulihin ng mga sundalo ay sinama Niya ang tatlong alagad upang manalangin. Ang sabi niya sa mga ito “Ako’y puno ng hapis na halos ikamatay ko! Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat!” (Mateo 26:38) at Siya’y nanalangin. Ito ay isang habilin din ng pinakaunang pastor sa Jerusalem at half brother ng ating Panginoong Hesus na si Santiago sa kanyang letter na nasa Bibliya:

Santiago 5:13

[13]Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya.

napaka-halaga ng panalangin sa bawat Kristyano at marami ring mga dahilan para manalangin at isa dito ay pag nakakaranas ng pag-uusig o pagsubok. Ang mga bagay na mahirap ipaliwanag tulad ng mga pagsubok ay dapat idulog sa Diyos na nakakaalam, ang mga bagay na nagbibigay pighati at lungkot gaya ng mga pagsubok ay dapat ilapit sa Diyos na nagbibigay ng Comfort.

sa lahat ng bagay, lalo na sa oras ng pagsubok, ugaliing manalangin.

3. MAGPATULOY SA PAGGAWA NG MABUTI

Ngayong alam na natin na kalooban din ng Panginoon na dumaan sa mga pagsubok ang mga Kristyano, ito ay dahil aa dalawang kadahilanan. Marahil upang maluwalhati ang Diyos sa pangalan ni Kristo o upang mapalakas ang pananampalataya ng mga Kristyano.

sabi sa 1 Pedro 4:19

“Kaya nga, ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa Lumikha, at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako.”

Ito ang dapat natin gawin: ang manatiling tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos habang tayo ay nabubuhay o hanggang ang ating Panginoong Hesus ay dumating.

Kaya imbes na tayo ay malugmok at pamghinaang ng loob, ngayon ang tamang panahon upang tignan ang pagsubok sa pitong bagay na nakasaad dito, at mabuting mas lalo tayong magalak, manalangin at magpatuloy sa paggawa ng mabuti.

Iilan lamang ito sa mga dahilan kung paano natin tignan ang pagsubok, marahil ay may iba pa kayong maidadagdag. Nawa ay makatulong ang mga ito sa inyong pang-Kristyanong pamumuhay.

Paulo Radomes

Paulo Radomes

Paulo serves as an Assistant Pastor in God’s Sanctuary Christian Fellowship in Antipolo. He finished college with a Bachelor's degree in Mass Communication and is currently pursuing his Master's in Divinity. He also has his own blog site, thevirtualberean.wordpress.com
Paulo Radomes

Paulo Radomes

Paulo serves as an Assistant Pastor in God’s Sanctuary Christian Fellowship in Antipolo. He finished college with a Bachelor's degree in Mass Communication and is currently pursuing his Master's in Divinity. He also has his own blog site, thevirtualberean.wordpress.com

Related Posts

John Piper

Ang Pinakamaliit na Pananampalataya

Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. (Roma 9:16 MBBTAG) Sa

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary