Ang Nag-iisang Pinakamahalagang Gawain ng Pastor

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Pangunahing Pagtawag

Ang pangangaral ay sentro ng ministeryo ng pastor dahil iyon ang ating pangunahing tungkulin. Tahasang sinabihan tayo ni Apostol Pablo habang nagsasalita siya kay Timoteo, “Ipangaral ang Salita, ipangaral ang Salita.”

Sinasabi rin sa atin na ingatan ang ating sarili at ang ating doktrina. Sinabi ni Pablo kay Titus, “Ipahayag ang Salita nang may buong awtoridad at huwag hayaang makaligtaan iyon ng sinuman.” Mayroon tayong isang pangunahing gawain at iyon ay ang dalhin ang Salita ng Diyos at ipalaganap ito sa mga tao ng Diyos at pagkatapos ay sa mundo. Tayo ay, higit sa lahat, mga mangangaral.

Sa katunayan, kung titingnan mo ang mga kwalipikasyon para sa isang pastor sa 1 Timoteo 3 o Titus 1, iisa lang ang kakayahan—maraming kwalipikasyon ng karakter—ngunit iisa lang ang kakayahan, at iyon ang makapagtuturo. Kami ay pangunahing mga guro at mangangaral ng Salita ng Diyos.

Ang pangangaral ay sentro ng ministeryo ng pastor dahil iyon ang pangunahing tungkulin natin.

At para dagdagan pa iyon, tandaan na sinabi ni Pablo sa mga taga-Corinto na ang pangangaral ng krus ay sa mundo—sa mga makasalanan, sa mga napapahamak—kamangmangan, ngunit sa mga naliligtas, ito ay ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan.

Kaya tayo ay higit sa lahat ng bagay, mga mangangaral—hindi sa ating sariling mga ideya, hindi mga mangangaral ng ating sariling mga pananaw, hindi mga mangangaral na nagsasabi lamang ng kung ano ang gustong marinig ng mga tao. Hindi kami kumikiliti sa tenga. Ipinangangaral natin ang Salita ng Diyos sa kapanahunan at wala sa panahon. Kami ay sumasaway, kami ay sumasaway, kami ay nagtuturo nang may pagtitiis at mahabang pagtitiis. Hindi mo talaga matatawag na pastor, pastol, elder ang iyong sarili maliban kung ipinapahayag mo ang Salita ng Diyos.

Dalhin ang Salita ng Diyos Kahit Saan

Ang isa pang paraan para tingnan ito ay si Kristo ang pinuno ng simbahan—malinaw iyan sa Banal na Kasulatan. Siya ang pinuno ng simbahan at ginagamit niya ang kanyang pamumuno o ang kanyang pamumuno sa simbahan sa pamamagitan ng kanyang Salita. Nagsasalita siya sa kanyang simbahan at nagsasalita siya sa pamamagitan ng Kasulatan. Paano siya maririnig sa simbahan maliban kung ibigay ng mga pastol ang kanyang Salita sa kanyang mga tao at pagkatapos ay ibigay ang kanyang Salita sa mundo?

At pagkatapos ay sasabihin ng mga tao, “Well, bakit ako isang expositor?” Sabi ko, “Ano pa ang sasabihin ko?” Kung hindi ko sinasabi sa kanila kung ano ang sinasabi ng Panginoon ng simbahan sa simbahan, kung hindi ko sinasabi sa kanila kung ano ang sinasabi ng Diyos sa mundo, hindi ko talaga tinutupad ang aking tungkulin. Hindi ito tungkol sa akin, hindi ako ang bida ng sarili kong mga kwento. Wala akong masabi, hindi mahalaga ang mga opinyon ko. Ang Panginoon ay nagsalita sa kanyang Salita at ang ating gawain ay ibigay sa mga tao ng Diyos at sa mundo ang buong payo ng Diyos, upang ihayag ang buong paghahayag ng Diyos.

Kaya, una sa lahat, tayo ay mga mangangaral ng Salita ng Diyos. Ngayon ay sinusundan natin iyon, gaya ng ginawa ni Pablo, sa pamamagitan ng pangangaral sa publiko. Sabi niya sa Acts 20 nagpunta siya sa bahay-bahay. Kaya dinadala natin ang Salita ng Diyos sa pulpito at pagkatapos ay dinadala natin ito sa buhay. Itinuturo at ipinahahayag pa rin namin ang Salita ng Diyos kahit sa aming mga personal na relasyon habang pinapastol namin ang mga tao sa mas personal na antas.

This article was translated by DBTG and was originally written by John MacArthur for Crossway. To read the original version, click https://www.crossway.org/articles/the-single-most-important-task-of-the-pastor/

John MacArthur

John MacArthur

John MacArthur is the pastor-teacher of Grace Community Church in Sun Valley, California, where he has served since 1969. He is known around the world for his verse-by-verse expository preaching and his pulpit ministry via his daily radio program, Grace to You. He has also written or edited nearly four hundred books and study guides. MacArthur is chancellor emeritus of the Master’s Seminary and Master’s University. He and his wife, Patricia, live in Southern California and have four grown children.
John MacArthur

John MacArthur

John MacArthur is the pastor-teacher of Grace Community Church in Sun Valley, California, where he has served since 1969. He is known around the world for his verse-by-verse expository preaching and his pulpit ministry via his daily radio program, Grace to You. He has also written or edited nearly four hundred books and study guides. MacArthur is chancellor emeritus of the Master’s Seminary and Master’s University. He and his wife, Patricia, live in Southern California and have four grown children.

Related Posts

Alistair Begg

Tinatapos ng Diyos Ang Kanyang Sinimulan

“Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa Araw ni Jesu-Cristo.” Filipos 1:6 (Magandang Balita Biblia) Kapag may

John MacArthur

Pastor: Priyoridad ba ang Iyong Kabanalan?

Ano ang Dulot ng Pragmatismo Nababawasan ang interes sa kabanalan at ang pagiging maka Diyos sa henerasyong ito ng mga nakababatang pastor dahil sa pragmatismo.

Jeff Chavez

How Should God’s Providence Affect Our Lives?

John Piper, in his book “Providence”, concluded (pp.694-711) by providing ten examples of the effects that knowing and loving God’s providence –the all-embracing, all-pervasive, invincible,