Ang Pangalan na binigay ng Diyos sa Kanyang Anak

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Tatlong Rason Bakit Natin Siya Tinatawag Na “Hesus”

Paano kung ikaw ang binigyan ng pagkakataong pangalanan ang bagong silang na Kristo pagkapanganak Niya? At hindi lang ang pangalang ito’y gagamitin Niya sa buong buhay Niya, kundi ang batang din na ito ang, gaya ng sabi ng anghel kay Maria, magiging “Anointed One” o Messiah sa Hebrew at Christ naman sa Greek.

Sa mga nakaraang siglo, hinintay nang bayan ng Israel ang pagdating Niya at sa mga darating pang maraming libong taon, milyong-milyong tao ang hindi lang sasambitin ang pangalan Niya kundi kakantahin itong tinaguriang “name above all names” at “sweetest name I know”. Itong natatanging pangalan na ito ay tatatak sa buong mundo at sa buong kasaysayan, maging ang pangalan na ito na simbulo ng tipan ng Diyos sa tao ay naihayag na din kay Moises sa nagliliyab na punongkahoy. (Phil 2:9-11, Hebrews 1:4)

Kaya paano makakayanan ng isang karpintero na galing sa maliit na bayan ng Galilee na pangalanan ang batang ito?

NAME ABOVE ALL NAMES

Of course, hindi na pinahirapan ng Diyos si Joseph. Sa announcement kay Maria at sa panaginip ni Joseph, maliwanag ang instruction ng anghel sa kanila: Pangalanan niyo Siyang Hesus.

Kaya habang first week ng Advent, kung saan nag-umpisa nung nakaraang linggo, sa fourth Sunday bago mag-Pasko, naka-marka na ang pagbibigay ng pangalan sa Kanya kung saan tinuturing ngayon na pinaka-tanyag at kilalang pangalan sa buong mundo at sa buong kasaysayan, ngunit habang parating ang okasyon na ito at bago natin ipagbunyi ang pangalan ni Hesus sa kapanahunang ito, Alamin muna natin ang kahalagahan ng pangalan ni Hesus.

Mabuti na lang at hindi hinayaan ng Diyos na alamin ito hango sa spekyulasyon. Una sa lahat, tatlong malinaw na katotohanan ang makikita natin sa announcement ng anghel sa Matthew at Luke at ang panahon ng Advent ang magandang pagkakataon ngayong taon na maging mahinahon at pakinggan ang Diyos kung ano ang nais Niyang ipahayag sa Pangalan nang Kanyang Anak na “Hesus”, isang pangalan na tinuturing lang natin na “common” at  kadalasa’y nababalewala.

  1. PANGAKO NG PINAKA-AROK NG KATANYAGAN.

Ang English word na “Joshua” at “Jesus” ay nanggaling sa Hebrew name na “Yeshua”. So maaring “Joshua” ang pwedeng narinig ni Maria nung sinabi ng anghel na “…siya’y papangalanan mong Yashua” (Luke 1:31) – Isa sa pinakatanyag na pangalan sa buong kasaysayan ng bayan ng Diyos.

Ang tanyag na si Moises ang nagpasa ng kapangyarihang mamuno kay Joshua sa lahat ng nasasakupan at pinamunuan niya ito habang sila ay lumalakad sa patawid ng Jordan at sa palibot ng Jericho at sa lahat ng nasasakupan ng land with milk and honey, pinang-hahawakan ang pangako ng Diyos. Walang duda ang pagiging tanyag ni Joshua, tunay na isa sa pinakatanyag na tao sa kasaysayan ng Israel kung san kabilang din sila Abraham, Jacob, Moses at David.

Gayundin naman, ang mapakinggan ang katanyagan na hatid ng pangalan ni Hesus ay agarang nakumpirma sa mga sumunod na sinabi ng anghel “Siya’y magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasang Diyos” (Lucas 1:32). Kung titignan natin ngayon, nakikita na natin ang kabuuang pakahulugan ng “Anak ng Kataas-taasang Diyos” na kalaunan pa lang niya makikita. Ang batang ito ay ipapahayag ang Kanyang sarili, hindi lang bilang ganap na tao, kundi bilang ganap din na Diyos, hindi lang bilang isang taong “anak” o isang maharlikang “anak” ng mga hari dito sa lupa na namumuno sa bayan ng Diyos kundi ang banal na Anak – ngunit ang kabuuang pakahulugan nito ay mas lalong lilinaw pagdating ng panahon.

Kaya, sa pangalan na Yeshua, naririnig natin ang marangyang kahalagahan – at hindi lang pang-araw-araw, kundi isang pinaka-arok na katanyagan. Ang batang ito ay hindi lang aangat sa mga taong may mataas na katayuan sa Israel, bagkos Siya ay babangon upang maging “Anak ng Kataas-taasang Diyos”. Siya ay tunay na magiging tanyag na malalampasan ang lahat.

  1. ANG PAGDATING NG NAG-IISANG MESSIAH.

Hindi lang Siya magiging tanyag bagkos sa announcement na ipinahayag kay Maria at Joseph, ay may isang bagay din silang nalaman na higit pa sa inaasahan nila: na ang batang ito ay ang Messiah, Ang pinaka-hinihintay at inaantabayan na “Anointed One”. Siya ang tutupad sa pangako ng Diyos kay David sa Samuel 2:7, patungkol sa isang taong hindi lang pansamantalang luluklok sa trono ni David kundi uupo sa trono magpakailanman. Hindi lang Siya magiging isa sa mga tanyag kundi Siya ang nag-iisang hinihintay na tagapagmana ng trono ni David.

Ang pangalawang explanation ng anghel patungkol kay Hesus ay sapat na para mamangha si Maria “… ibibigay sa Kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan” (Lucas 1:32-33).

Hindi lang Siya magiging tanyag katulad ni David pero Siya din ang magmumula sa kanyang lahi na nakita ni David (Mga Gawa 2:31). Siya ang Kristo –  hindi lang isang tao na tinalaga upang maging bahagi ng mga espesyal na lingkod ng Diyos para maging mga saserdote at mga hari ng kanyang bayan kundi Siya mismo ang “Anointed One” – kung saan ang klase ng kanyang pagluklok ay ang pinaka-mataas na parangal na pwedeng ibigay. Ang kasaysayan ng mga mismong taong pinili ng mismong Manlilikha ng buong sanlibutan ay hahantong na sa pinaka-arok nito. Tunay na nakakamangha kung iisipin: ang panahon ng Messiah ay papalapit na at hindi lang ito matutunghayan ni Maria sa panahon niya kundi siya, sa lahat ng kababaihan, ang siyang magiging ina nito.

  1. ANG FORESHADOWING NG DI INAASAHANG SAKRIPISYO.

Ang mga salitang sinabi ng anghel sa panaginip ni Joseph ay naglalaman ng isang surpresa: “…ililigtas Niya ang Kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan” (Mateo 1:21). Ang ibig sabihin ng “Yashua” ay “Yahweh saves” at ang kahulugan na ito ay naiintindihan ni Joseph. Totoo namang nangangailangan ang bayan ng Diyos ng kaligtasan. Kay Joseph, ito ay kaligtasan sa mga Hentil. Mula sa mga Romans na namumuno sa kanila; mula sa mga local na tauhan ni Caesar gaya nila Herod at Pilato.

Maraming siglo ang nakaraan nang ang mga Babylonians ay matagumpay na nakapasok sa teritoryo ng Jerusalem, sinira ang mga pader nito, maging ang temple at mga tao’y pwersahan dinakip palayo. Seventy years ang nakalipas, sa ilalim ng pamumuno ni Cyrus, nagsimulang magsibalikan ang mga hudyo sa holy land, ngunit ang karangyaan at kalayaan na kanilang natamasa sa panahon nila David at Solomon ay hindi pa rin nakakamtan. Sa unang tingin, natapos nga ang pagiging exile, sa kabilang banda, sila padi’y patuloy na nagtyatyaga. Ang bayan ng Diyos ay umaasa pa din na sila ay mailigtas. Ang Medes at Persians ay minsan ding namuno sa kanila, kalauna’y mga Greeks naman, at ngayo’y Romans at ang pangako para sa isang Messiah ay papalapit na, ang kaligtasan ay inaasahang maganap sa pampulitikang level.

And then ang nakakamanghang anunsyo “…ililigtas Niya ang Kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan”. Hindi kaligtasan sa kanilang kaaway kundi kaligtasan sa kanilang kasalanan. Ililigtas Niya sila laban sa kanilang sarili. Dito sa unang pasko, hindi pa siguro natin madidiskubre ang pinakabuong teyolohiya nang self-sacrifice ni Kristo at hindi pa natin matutunghayan ang climatic offering para sa kasalanan, pero maari nating makita dito sa unang tingin ang inaasahan natin. Sa ilalim ng unang covenant, ano ba ang dapat gawin para pansamantalang maligtas sa sariling kasalanan? Sacrificial Death. Kaya naman nakasanayan na ang pagtatagis ng dugo ng mga tupa, bulls at mga kambing sa bayan ng sinaunang Israel.

Ang kaligtasan sa kasalanan ay isang madugong usapan dahil ang kasalanan laban sa Diyos ay hindi maliit na bagay kundi ito ay isang maituturing na high treason, ang pinaka-malubha sa lahat ng mga pinaka-malubha. Maaring madali lang mapalampas sa isipan ng tao ang kanilang ginagawang kasalanan ngunit hindi sa mata ng Diyos. Kaya hindi lang naparito ang Messiah para magbigay ng ibang klase ng kaligtasan malayo sa inaasahan ng bayan ng Israel kundi magbigay din ng kaligtasan na mas importanteng klase ng kaligtasan. Ang habambuhay na hirap sa pagiging alipin sa ilalim ng pamumuno ng mga Romano ay hindi maikukumpara sa walang hanggang katapusang pagdanas ng makapangyarihan poot ng Diyos

MALAGIM NA MGA ARAW, MANINGNING NA LIWANAG.

Sa tatlong primary revelations na tinalakay natin patungkol sa pangalan ni Hesus, itong pang-huli ang pinaka-kapaki-pakinabang sa atin bilang Kanyang mga pinili. Ang katanyagan Niya ay walang katulad, Siya ang tanging hinihintay ni Haring David at ng mga propeta, subalit ang Kanyang halaga ay higit pa sa inaasahan o iniisip nila.

Makikita natin sa sabsaban ang Yahweh na pumarito upang tayo ay iligtas, Ang pagligtas sa atin ay hindi sa pamamagitan ng pagdala ng isang ordinaryong tao bagkus Siya mismo ay naging tao sa katauhan ng Kanyang Anak mula pa sa magpawalang hanggan, dinanas ang kamatayan sa krus, upang iligtas tayo sa higit pa sa mga pansamantala at makamundong paghihirap – iniligtas Niya tayo sa ating kasalanan, kay Satanas at sa kamatayan.

Kaya ngayong panahon ng Advent, lalo na ngayong may global pandemic – marahil ay iba ang kasalukuyang Advent sa mga nauna, kaya nararapat lang tayo, na mga naka-survive sa mga giyera at iba pang trahedya – mabuting hingin natin sa Diyos na ma-renew ang ating pagkamangha sa ginawa Niya noong unang Pasko. Natural lang na ang ating Diyos ay muling magnining-ning sa malagim at masalimuot na mga Disyembre.

At siya nga pala, marami talaga ang dapat makitang kaluwalhatian sa pangalan ni Hesus kahit sa Kanyang pangalan pa lang, maliban sa mga iba pang mahalagang detalye ng Kanyang pagka-panganak. Paniguradong matutuwa ang Diyos kahit sa mga malagim na panahon. Alam ng Diyos na kinakailangan natin ito.

This article was translated by Paulo Radomes and was originally written by David Mathis. To read the original version, click here. ( https://www.desiringgod.org/articles/the-name-god-gave-his-son)

Paulo Radomes

Paulo Radomes

Paulo serves as an Assistant Pastor in God’s Sanctuary Christian Fellowship in Antipolo. He finished college with a Bachelor's degree in Mass Communication and is currently pursuing his Master's in Divinity. He also has his own blog site, thevirtualberean.wordpress.com

David Mathis

David Mathis

David Mathis is executive editor for desiringGod.org and pastor at Cities Church in Minneapolis/St. Paul. He is a husband, father of four, and author of The Christmas We Didn’t Expect: Daily Devotions for Advent.
David Mathis

David Mathis

David Mathis is executive editor for desiringGod.org and pastor at Cities Church in Minneapolis/St. Paul. He is a husband, father of four, and author of The Christmas We Didn’t Expect: Daily Devotions for Advent.

Related Posts

Alistair Begg

Tinatapos ng Diyos Ang Kanyang Sinimulan

“Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa Araw ni Jesu-Cristo.” Filipos 1:6 (Magandang Balita Biblia) Kapag may

John MacArthur

Pastor: Priyoridad ba ang Iyong Kabanalan?

Ano ang Dulot ng Pragmatismo Nababawasan ang interes sa kabanalan at ang pagiging maka Diyos sa henerasyong ito ng mga nakababatang pastor dahil sa pragmatismo.

Jeff Chavez

How Should God’s Providence Affect Our Lives?

John Piper, in his book “Providence”, concluded (pp.694-711) by providing ten examples of the effects that knowing and loving God’s providence –the all-embracing, all-pervasive, invincible,