Ang Nag-iisang Pinakamahalagang Gawain ng Pastor

Pangunahing Pagtawag Ang pangangaral ay sentro ng ministeryo ng pastor dahil iyon ang ating pangunahing tungkulin. Tahasang sinabihan tayo ni Apostol Pablo habang nagsasalita siya kay Timoteo, “Ipangaral ang Salita, ipangaral ang Salita.” Sinasabi rin sa atin na ingatan ang ating sarili at ang ating doktrina. Sinabi ni Pablo kay Titus, “Ipahayag ang Salita nang […]

Nanalangin si Hesus para sa Iyong Pagpapabanal

Isang Urgent Plea Tandaan na ang pinakasentro ng panalangin ni Jesus bilang ating dakilang mataas na saserdote ay isang taimtim, apurahang pagsusumamo para sa ating pagpapakabanal. Isaalang-alang ang mas malaking konteksto ng kahilingan sa panalangin na iyon. Ito ang gabi ng pagtataksil kay Hesus. Sinasabi sa atin sa Juan 18:4 na alam ni Hesus ang […]

Pag-asa sa Kapag Mabagal ang Pagpapabanal

Nasa Proseso Ka The reality is that sanctification isn’t defined as necessary; it’s simply defined as a reality. If you have been justified, you are being sanctified. You’re in the process. The process may be slow, you may be making it slower, you may be entertaining sin in your life that slows you down, but […]

Paano Pinalalakas ng Salita ng Diyos ang Personal na Kabanalan

Nagiging Higit na katulad ng Diyos Ang pagiging maka-Diyos, pagiging katulad ni Kristo, at espirituwal na Kristiyano ay lahat ay naglalarawan ng isang Kristiyano na nagiging higit na katulad ng Diyos. Ang pinakamakapangyarihang paraan upang maisakatuparan ang pagbabagong ito ay sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Salita ng Diyos na manahan nang sagana sa isa (Col. […]

Nahaharap sa Kasalanan

May ilang tao na binabalewala ang kasalanan—ito ay usong bagay ngayon. Mayroong maraming mga simbahan at maraming mga nagsisimba na hindi kailanman talagang nahaharap sa kahabag-habag ng kanilang sariling mga puso at sa pagkamakasalanan ng kanilang sariling kasalanan. Hindi mo maaaring balewalain ang kasalanan kung babasahin mo ang Isaiah 53, dahil kasalanan mo at kasalanan […]

Hindi Pinatay ng Kasalanan si Jesus—Ginawa ng Diyos

Isang Nakakabigla na Katotohanan Ang katotohanan ng kahalili, kapalit na kamatayan ni Kristo para sa atin ay ang puso ng ebanghelyo ayon sa Diyos—ang pangunahing tema ng Isaias 53. We must remember, however, that sin did not kill Jesus; God did. The suffering servant’s death was nothing less than a punishment administered by God for […]