Ang Labanan Upang Paalalahanan

“Gayunma’y nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong: Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw; kahabagan mo’y walang kapantay.” (Panaghoy 3:21-22, Magandang Balita Biblia) Isa sa mga matinding kaaway ng pag-asa ay ang pagkalimot sa mga pangako ng Diyos. Ang pagpapaalala ay isang dakilang ministeryo. Kapwa sina Pedro at Pablo ay sumulat ng mga liham dahil […]

Sa Maikling Panahon

“Ang Diyos ng lahat ng biyaya, ang siyang tumawag sa inyo sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Pagkatapos ninyong maghirap ng maikling panahon, siya rin ang magpapaging-ganap, magpapalakas, magbibigay ng kakayanan at magpapatatag sa inyo.” (1 Pedro 5:10, Ang Salita ng Diyos) Minsan sa gitna ng mga paghihirap at sa ordinaryong mga stress […]

Paano Paglingkuran Ang Isang Masamang Amo

“Maglingkod kayo nang masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya.” (Efeso 6:7-8 MBBTAG) I-kunsidera ang limang bagay na ito mula sa Efeso 6:7–8 na may kaugnay sa iyong trabaho.  1.)  Isang […]

Kalooban ng Diyos na Ikaw Ay Lumapit

“Kaya’t lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat…” (Mga Hebreo 10:22, MBBTAG) Ang utos na ibinigay sa atin sa talatang ito ay ang lumapit sa Diyos. Ang dakilang layunin ng sumulat ng aklat ng Hebreo ay mapalapit tayo sa Diyos, na magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya, na hindi tayo kuntento sa isang Kristiyanong […]

Makamit ang Hindi Mo Maiwawala

Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, “Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos.” (Marcos 10:27 MBBTAG) Narito ang dalawang malaking insentibo mula kay Jesus para maging isang kang World Christian at ilaan ang iyong sarili sa layunin ng […]

Pahihirapan Dito, Paparangalan Doon

3 Katulad niya’y punongkahoy sa tabi ng isang batisan,     laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya’y nagtatagumpay. (Psalm 1:3)  Paano pinupunto ng  Panginoon ang pangako Niya sa Psalm 1:3?  Sabi rito, “Ano man ang kanyang gawin, siya’y nagtatagumpay.” Sa lahat ng ating ginagawa, kailangan nating isaalang-alang ang […]

Ang Ating Walang Ngipin na Kaaway

“Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang-bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang […]

Ang Pinakamaliit na Pananampalataya

“Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao.” (Roma 9:16, MBBTAG) Ating linawin na sa pagsisimula ng taon na ang lahat ng makukuha natin sa Diyos sa taong ito, bilang mga mananampalataya kay Jesus, ay awa. Anumang kasiyahan o sakit ang dumating […]

Ang Ginawa ni Jesus sa Kamatayan

At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa’y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. (Mga Hebreo 9:27-28, ADB1905) Ang kamatayan ni […]

Ang Hindi Natatapos na Honeymoon

“…at kung paanong ang lalaking ikakasal ay nagagalak sa babaing ikakasal, gayon magagalak ang Diyos sa iyo.” (Isaias 62:5, ABTAG2001) Kapag gumagawa ng mabuti ang Diyos sa kanyang pinili, hindi ito katulad ng isang padalos-dalos na husgado na nagpapakita ng kabaitan sa isang kriminal na nakikita niyang kasuklam-suklam. Ito ay tulad ng isang lalaking ikakasal […]