Ang Ating Kalabang Walang Pangil

Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni CKristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at 14 pinawalang-bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito […]

Pag-asa para sa mga Di-Hindi Perpektong Kristiyano

Samakatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. (Hebreo 10:14 MBBTAG) Ang bersikulong ito ay puno ng pag-asa para sa mga makasalanang hindi perpekto tulad natin, at puno ng motibasyon para sa kabanalan. Ibig sabihin, maaari kang magkaroon ng katiyakan na ikaw ay itinuring kangna perpekto […]

Ang Pinakamaliit na Pananampalataya

Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. (Roma 9:16 MBBTAG) Sa simula pa lang ng taon, linawin natin gawin nating malinaw na ang lahat ng matatanggap natin mula sa Diyos ngayong taon, bilang mga mananampalataya kay Hesus, ay awa. Anuman ang […]

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya’y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya. (Hebreo 9:27–28 MBBTAG) Ang kamatayan ni Hesus ay […]

Ang Labanan Upang Paalalahanan

“Gayunma’y nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong: Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw; kahabagan mo’y walang kapantay.” (Panaghoy 3:21-22, Magandang Balita Biblia) Isa sa mga matinding kaaway ng pag-asa ay ang pagkalimot sa mga pangako ng Diyos. Ang pagpapaalala ay isang dakilang ministeryo. Kapwa sina Pedro at Pablo ay sumulat ng mga liham dahil […]

Sa Maikling Panahon

“Ang Diyos ng lahat ng biyaya, ang siyang tumawag sa inyo sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Pagkatapos ninyong maghirap ng maikling panahon, siya rin ang magpapaging-ganap, magpapalakas, magbibigay ng kakayanan at magpapatatag sa inyo.” (1 Pedro 5:10, Ang Salita ng Diyos) Minsan sa gitna ng mga paghihirap at sa ordinaryong mga stress […]

Paano Paglingkuran Ang Isang Masamang Amo

“Maglingkod kayo nang masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya.” (Efeso 6:7-8 MBBTAG) I-kunsidera ang limang bagay na ito mula sa Efeso 6:7–8 na may kaugnay sa iyong trabaho.  1.)  Isang […]

Kalooban ng Diyos na Ikaw Ay Lumapit

“Kaya’t lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat…” (Mga Hebreo 10:22, MBBTAG) Ang utos na ibinigay sa atin sa talatang ito ay ang lumapit sa Diyos. Ang dakilang layunin ng sumulat ng aklat ng Hebreo ay mapalapit tayo sa Diyos, na magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya, na hindi tayo kuntento sa isang Kristiyanong […]

Makamit ang Hindi Mo Maiwawala

Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, “Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos.” (Marcos 10:27 MBBTAG) Narito ang dalawang malaking insentibo mula kay Jesus para maging isang kang World Christian at ilaan ang iyong sarili sa layunin ng […]

Pahihirapan Dito, Paparangalan Doon

3 Katulad niya’y punongkahoy sa tabi ng isang batisan,     laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya’y nagtatagumpay. (Psalm 1:3)  Paano pinupunto ng  Panginoon ang pangako Niya sa Psalm 1:3?  Sabi rito, “Ano man ang kanyang gawin, siya’y nagtatagumpay.” Sa lahat ng ating ginagawa, kailangan nating isaalang-alang ang […]