Pitong Mga Dahilan Kung Bakit Hindi Dapat Mag-Alala (Ikatlong Bahagi)

“Kaya huwag kayong mangabalisa, na mangagsabi, Ano ang aming kakanin? o, Ano ang aming iinumin? o, Ano ang aming daramtin? Sapagka’t ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga Gentil; yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapuwa’t hanapin muna ninyo […]

Pitong Mga Dahilan Kung Bakit Hindi Dapat Mag-Alala (Ikalawang Bahagi)

Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? “At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. “At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga […]

Pitong Mga Dahilan Kung Bakit Hindi Dapat Mag-Alala (Unang Bahagi)

Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin; kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kay sa pagkain, at ang katawan kay sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, […]

Kapag ang Pag-ibig ng Diyos ang Pinaka-matamis sa Lahat

Mga Taga-Efeso 5:25-26 [25]Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesya [26]upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. kung ang Unconditional Love ng Diyos ay isang bagay na inaasahan mo lang, kahit maganda […]

Sampung Kahulugan ng Salitang “Yahweh”

“Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman.” (Exodus 3:15,  MBBTAG) Ang pangalan ng Diyos ay halos palaging isinalin na LORD (lahat ay malalaking titik) sa English Bible. Ngunit ang salita nito […]

Pananampalataya Para Sa Hinaharap

“…sapagkat kay Cristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging “Oo”. (2 Corinto 1: 20, MBB) Kung “…kay Cristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging “Oo”, (Magandang Balita Biblia)” sa makatuwid ang pagtitiwala sa Kanya ngayon sa kasalukuyan ay ang paniniwala na ang kanyang mga pangako ay magkatotoo. Iyon ay hindi dalawang […]

Kaya Kong Maging Kuntento Sa Ano Mang Kalalagayan Ko

Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, at marunong din akong magpakasagana; sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga […]

Mas Matatag Pa Sa Everest

Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Dios para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Roma 8: 28 (Ang Dating Biblia 1905) Kung nakatira ka sa loob ng napakalaking pangakong ito, ang iyong buhay ay mas matibay at matatag kaysa sa Mount Everest. Walang maaaring […]

Paano Magsisi Sa Kasalanan

Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos an gating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat n gating kasalanan, sapagkat Siya’y tapat at matuwid (1 Juan 1:9) Magkaiba ang pagkakaroon ng hindi magandang pakiramdam sa pagiging masamang tao sapagkakaroon ng conviction sa kasalanan. Ang pagkakaroon ng pakiramdam […]

Tumingin kay Hesus para sa Iyong Kaligayahan

Datapuwa’t ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang mangakita ng mga tao…At iniibig ang mga pangulong dako sa mga pigingan, at ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga, At pagpugayan sa mga pamilihan, at ang sila’y tawagin ng mga tao, Rabi.” Matt 23:5-7 (Ang Biblia 1978) Ang pagtingin sa sarili ay pangangati na […]