Sampung Kahulugan ng Salitang “Yahweh”

“Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman.” (Exodus 3:15,  MBBTAG) Ang pangalan ng Diyos ay halos palaging isinalin na LORD (lahat ay malalaking titik) sa English Bible. Ngunit ang salita nito […]

Pananampalataya Para Sa Hinaharap

“…sapagkat kay Cristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging “Oo”. (2 Corinto 1: 20, MBB) Kung “…kay Cristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging “Oo”, (Magandang Balita Biblia)” sa makatuwid ang pagtitiwala sa Kanya ngayon sa kasalukuyan ay ang paniniwala na ang kanyang mga pangako ay magkatotoo. Iyon ay hindi dalawang […]

Kaya Kong Maging Kuntento Sa Ano Mang Kalalagayan Ko

Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, at marunong din akong magpakasagana; sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga […]

Mas Matatag Pa Sa Everest

Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Dios para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Roma 8: 28 (Ang Dating Biblia 1905) Kung nakatira ka sa loob ng napakalaking pangakong ito, ang iyong buhay ay mas matibay at matatag kaysa sa Mount Everest. Walang maaaring […]

Paano Magsisi Sa Kasalanan

Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos an gating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat n gating kasalanan, sapagkat Siya’y tapat at matuwid (1 Juan 1:9) Magkaiba ang pagkakaroon ng hindi magandang pakiramdam sa pagiging masamang tao sapagkakaroon ng conviction sa kasalanan. Ang pagkakaroon ng pakiramdam […]

Tumingin kay Hesus para sa Iyong Kaligayahan

Datapuwa’t ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang mangakita ng mga tao…At iniibig ang mga pangulong dako sa mga pigingan, at ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga, At pagpugayan sa mga pamilihan, at ang sila’y tawagin ng mga tao, Rabi.” Matt 23:5-7 (Ang Biblia 1978) Ang pagtingin sa sarili ay pangangati na […]

Limang Layunin Sa Gitna ng Pagdurusa

Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. (Romans 8:28) Madalang nating maintindihan ang mga dahilan sa ating mga kahirapan, madalas pa ay napakaliit na dahilan lang ang nauunawaan natin pagdating dito, ngunit maliwanag ang Bibliya sa mga […]

Mas Mahalaga Kaysa sa Pera, Sex, at Kapangyarihan

Kaya’t huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. (Mga Hebreo 10:35) Dapat lagi nating iniisip na mas angat at mataas ang Diyos kumpara sa lahat ng bagay na kayang i-offer ng mundo, kasi kung hindi, matutulad tayo sa iba na mas piniling mahalin ang mundo at […]

Ang Bintana Ng Puso

Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. (Hebrews 12:3) Ang isa sa mga pinaka kapansin-pansing kakayahan ng isipan ng tao ay ang kakayahan nitong i-direkta ang kanyang atensyon sa bagay na piliin nito. Pwede tayong tumigil sabihin sa isip natin na […]

Ano Ang Dapat Nating Ipanalangin

Kung kagaya mo ako, alam mong from time to time kailangan ng prayer life natin na maitulak mula sa rut—o dead end—kung saan ito tuloy-tuluyang nang nahulog. May habit tayong manalangin ng paulit ulit at kapareho sa mga nakaraang panalangin natin. May habit tayong magkaroon ng default na panalangin. Paulit ulit na lang ang pattern […]