Dalawang Paraan para Alalahanin si Jesus

“Alalahanin mo na si Jesucristo ay mula sa angkan ni David, na ibinangon mula sa mga patay ayon sa aking ebanghelyo.” 2 Timothy 2: 8 (Ang Salita ng Diyos) Binanggit ni Pablo ang dalawang partikular na paraan para maalala si Jesus: Alalahanin siya na nagbangon mula sa mga patay. At alalahanin siya bilang anak ni […]

Ang Pangunahing Layunin ng Ministry

Nguni’t tayo’y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. (Hebrews 10: 39, Ang Dating Biblia 1905) Huwag tumingin sa pansamantalang kabayaran ng pag-ibig, at pag-urong mula sa pagtitiwala sa  Diyos sa Kanyang eternal na nakahihigit na mga pangako. Kung umurong ka at bumalik, hindi lamang  […]

Ang Susing Karanasan

“At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. (2 Corinto 9: 8, Ang Biblia 2001) Alam natin na ang pananampalataya sa biyaya ng Diyos sa hinaharap (future grace) ay ang mahalagang susing karanasan […]

Pitong Mga Dahilan Kung Bakit Hindi Dapat Mag-Alala (Ikatlong Bahagi)

“Kaya huwag kayong mangabalisa, na mangagsabi, Ano ang aming kakanin? o, Ano ang aming iinumin? o, Ano ang aming daramtin? Sapagka’t ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga Gentil; yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapuwa’t hanapin muna ninyo […]

Pitong Mga Dahilan Kung Bakit Hindi Dapat Mag-Alala (Ikalawang Bahagi)

Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? “At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. “At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga […]

Pitong Mga Dahilan Kung Bakit Hindi Dapat Mag-Alala (Unang Bahagi)

Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin; kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kay sa pagkain, at ang katawan kay sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, […]

Kapag ang Pag-ibig ng Diyos ang Pinaka-matamis sa Lahat

Mga Taga-Efeso 5:25-26 [25]Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesya [26]upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. kung ang Unconditional Love ng Diyos ay isang bagay na inaasahan mo lang, kahit maganda […]

Sampung Kahulugan ng Salitang “Yahweh”

“Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman.” (Exodus 3:15,  MBBTAG) Ang pangalan ng Diyos ay halos palaging isinalin na LORD (lahat ay malalaking titik) sa English Bible. Ngunit ang salita nito […]

Pananampalataya Para Sa Hinaharap

“…sapagkat kay Cristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging “Oo”. (2 Corinto 1: 20, MBB) Kung “…kay Cristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging “Oo”, (Magandang Balita Biblia)” sa makatuwid ang pagtitiwala sa Kanya ngayon sa kasalukuyan ay ang paniniwala na ang kanyang mga pangako ay magkatotoo. Iyon ay hindi dalawang […]

Kaya Kong Maging Kuntento Sa Ano Mang Kalalagayan Ko

Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, at marunong din akong magpakasagana; sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga […]