Mga Panalangin Para Maitaas si Cristo at Mapababa Tayo

Nang sabihin ito John the Baptist, “Gayundin naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon.  Dapat siyang (Jesucristo) maitaas at ako nama’y maibaba” (Juan 3: 29-30, Magandang Balita Biblia), hindi niya tinutukoy ang panloob na buhay (inner life). Ang tinutukoy niya ay ang kanyang ministeryo bilang propeta at sa kanyang impluwensyang pampubliko. Natuwa siya na ang […]

Panginoon, Sa Anomang Kaparaanan

Hangad nating maging mga mananampalataya may pagmamahal kay Jesus nang buong puso, na lubos na nagtitiwala sa kanya, sumusunod sa kanya nang tapat, at may naising magkaroon ng pinakamainam na bunga para sa kanyang pangalan. Nais nating mapuspos ng Diyos hangga’t kaya natin (Efeso 3:19). Ayaw nating maging maligamgam (Pahayag 3:16), o sayangin ang ating […]

Ang Pinakamahirap Sundin Na Salita

Ang pinakamaganda at kaakit-akit na utos ni Jesus ay siya din ang pinakamahirap sundin: “Ngunit nang marinig ng mga Fariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo, sila ay nagtipun-tipon. Ang isa sa kanila na dalubhasa sa kutusan ay nagtanong kay Jesus, na sinusubukan siya. Sinabi niya: Guro, alin ang pinaka­dakilang utos sa Kautusan? Sinabi […]

Patnubayan Mo ang Iyong Puso

“Sundin ang iyong puso” ay isang pamilyar na kasabihan – isa sa mahalagang salita ng pop culture – na kumakatawan sa isang paniniwala na ang ating puso ay isang uri ng compass na magdadala sa atin sa tunay na kaligayahan kung magkaroon lamang tayo ng tapang na pakinggan ito. Tulad ng naipaliwanag ko dati, sa […]

Ang Valentine’s Day ay Pagmamay-ari ng Diyos

Ang evolution ng Valentine’s Day ay para katulad ng evolution ng  kay Santa Claus. Nagsimula ito sa mga alamat na umiikot sa isang kakaibang santo (sa totoo lang, mayroong higit sa isang St. Valentine) mula sa  mga nauunang siglo sa kasaysayan ng Kristiyanismo na kakatwang nagbago sa mga dumaang siglo at sa iba pa. Pagkatapos […]

Sampung Kadahilanan Upang Makabisa Ang Malalaking Parte ng Bibliya

Sa totoo lang, Kaya mo naman makabisa ang malalaking parte ng Bibliya, maging ang mga libro, maliban na lang kung parte ka ng maliit na porsyento ng mga taong dumaranas ng sakit na may kinalaman sa utak gaya ng “Traumatic Brain Injury”, “Stroke” o mga kaparehong kapansanan, ay makakaya mong magkabisa,  at nararapat lang na […]

Pitong Paraan Upang Ipanalangin ang Iyong Puso

Sa nakalipas na mga taon na ako’y nananalangin para sa aking puso, may pitong “D” na aking nalamang nakakatulong sakin, sana makatulong din sa inyo ang mga ito. Maaari mong gamitin ang mga ito sa iba’t ibang pamamaraan.  Halimbawa, Maari mong gawing Tema sa iyong panalangin ang isang “D” kada araw o maaari ding isang […]