Honor the Parents God Gave You

Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. (Exodus 20:12) Why might God, with every conceivable possibility available to him, decide to create and nurture new life through parents? Why would he bring us into the world through a father and a […]

Kailangan Makita ng Iba Ang Katagumpayan mo sa Gitna ng Kahirapan

May mga bagay na nagpapatibay sa ating kaluluwa laban sa mga panlilinlang ng kaaway gaya na lang ng kalakasang nabibigay ng isang kapatiran na makitang dumaraan sa paghihirap na may matitibay na pananampalataya. Pag nakikita natin ang iba na ika nga “walking through the valley of the shadow of death” na may purpose at kaligayahan […]