Papaano Mo I-Didefine ang Salitang Bukas-Palad?

Marahil wala nang mas dakila pang kahulugan ng pagiging mapagbigay kaysa sa mga salitang bumubuo sa Juan 3:16: “Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak,” (Ang Dating Biblia 1905) Ano pa ba ang mas mabuti kaysa pagsilang ng ating Tagapagligtas? Ang kanyang sabsaban ay […]

Ang Kamatayan ay Humahantong sa Mabuting Buhay

At sinabi niya sa lahat, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin sa arawaraw ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Sapagka’t ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay, ay mawawalan nito; datapuwa’t sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin, ay maililigtas nito yaon. Sapagka’t […]

Christianity 101

Ang Unang Corinto 15 ay isa sa pinakamahalagang kabanata sa buong Bagong Tipan; maaari itong tawagin nating “Christianity 101”. (Sa ngayon, kumuha ng Biblia at basahin ang mga talata 12 hanggang 19. Gayundin, hinihikayat ko kayong humanap ng commentaries ng Biblia at gumugol ng ilang oras sa pag-aaral ng kabanatang ito mamaya.) Ang argumento ni […]

Salamat Po, Panginoon

Salamat po, Panginoon Sa liwanag ng umaga  Na nagpapaalala ng Iyong presensya at katapatan Salamat po, Panginoon Sa bawat hanging aking hinihingi  Na nagpapaalala ng iyong awang umaagapay Salamat po, Panginoon  Sa lakas ng katawan na nagpapaalala sa akin  na ang lahat ng lakas ay nagmulala sa Iyo Salamat po, Panginoon para sa isang isip na […]

Saan Matatagpuan ang Pag-asa? Sa Limang Salita na Nakakapagbago ng Buhay:

“Ako ay Lagi Mong Kasama” Ikaw at ako ay patuloy na naghahanap ng pag-asa. Nais nating lahat ng dahilan sa pagbangon sa umaga at motibasyon upang magpatuloy. Narito ang ilang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa pag-asa. Itinanim ng Diyos sa kaibuturan ng bawat tao ang pagasa. Hindi tayo nabubuhay sa likas na […]