Nararamdaman Mo Ba Na Nag-Iisa Ka?

Ang Pagmamahal ng Diyos sa mga Nalulungkot Nadarama mo bang nag-iisa ka ngayon? May pagkakataon ba na nadarama mo tila nalalayo at hindi ka minamahal? Pakiramdam mo ba ay mali ang pagpapalagay nila sa iyo o hindi nila ikaw nauunawaan? Pakiramdam mo ba na dinadaanan ka lang at hindi ka pinapansin? Pakiramdam mo ba ikaw […]

Ang Sumasalakay na Biyaya ng Diyos

Tunay na Kapayapaan Laban sa Madaling Buhay Ito ay isang napaka-nakapagtuturo na vignette sa buhay ni Jesus at ng kanyang mga disipulo, na nakatala para sa atin sa Marcos 6:45–52. Isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad sa pagtawid sa Dagat ng Galilea sa Betsaida. Nakatagpo sila ng isang imposibleng headwind at galit na dagat. […]

Sapat ba ang Impluwensiya sa Iyo ng Bibliya?

Ngayon, nahayag mula sa langit ang galit ng Diyos laban sa lahat ng kawalang pagkilala sa Diyos at hindi pagiging matuwid ng mga tao. Kanilang pinipigil ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang hindi pagiging matuwid.  Ito ay sapagkat ang maaari nilang malaman patungkol sa Diyos ay maliwanag na sa kanila, dahil inihayag na ito ng […]

Walong Mga Pagpapala sa Pag-aaral ng Iyong Bibliya

Sa pagitan ng “already” ng iyong pagkakaligtas at ang “not yet” ng iyong pagpunta sa tahanan na langit, may ilang bagay na mas mahalaga sa buhay ng Cristiyano kaysa sa praktikal at gumagana na lebel ng pagka-unawang biblikal. Isa sa pinakamahahalagang kaloob ng Ama sa kanyang mga anak dito at ngayon ay ang kaloob na […]

Papaano Mo I-Didefine ang Salitang Bukas-Palad?

Marahil wala nang mas dakila pang kahulugan ng pagiging mapagbigay kaysa sa mga salitang bumubuo sa Juan 3:16: “Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak,” (Ang Dating Biblia 1905) Ano pa ba ang mas mabuti kaysa pagsilang ng ating Tagapagligtas? Ang kanyang sabsaban ay […]

Ang Kamatayan ay Humahantong sa Mabuting Buhay

At sinabi niya sa lahat, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin sa arawaraw ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Sapagka’t ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay, ay mawawalan nito; datapuwa’t sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin, ay maililigtas nito yaon. Sapagka’t […]

Christianity 101

Ang Unang Corinto 15 ay isa sa pinakamahalagang kabanata sa buong Bagong Tipan; maaari itong tawagin nating “Christianity 101”. (Sa ngayon, kumuha ng Biblia at basahin ang mga talata 12 hanggang 19. Gayundin, hinihikayat ko kayong humanap ng commentaries ng Biblia at gumugol ng ilang oras sa pag-aaral ng kabanatang ito mamaya.) Ang argumento ni […]

Salamat Po, Panginoon

Salamat po, Panginoon Sa liwanag ng umaga  Na nagpapaalala ng Iyong presensya at katapatan Salamat po, Panginoon Sa bawat hanging aking hinihingi  Na nagpapaalala ng iyong awang umaagapay Salamat po, Panginoon  Sa lakas ng katawan na nagpapaalala sa akin  na ang lahat ng lakas ay nagmulala sa Iyo Salamat po, Panginoon para sa isang isip na […]

Saan Matatagpuan ang Pag-asa? Sa Limang Salita na Nakakapagbago ng Buhay:

“Ako ay Lagi Mong Kasama” Ikaw at ako ay patuloy na naghahanap ng pag-asa. Nais nating lahat ng dahilan sa pagbangon sa umaga at motibasyon upang magpatuloy. Narito ang ilang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa pag-asa. Itinanim ng Diyos sa kaibuturan ng bawat tao ang pagasa. Hindi tayo nabubuhay sa likas na […]