Bakit Nag-Dedelay Ang Diyos?

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Minsan, ang kapighatian ay isang nagtatagong oportunidad…OK, hayaan ninyong maging mas partikular ako. Kung minsan, ang kapighatian ay isang oportunidad ng Diyos na nakatago. At habang nais nating mabilis na maibsan ang pasakit na dulot nito, pinabagal ito ng Diyos.

Naranasan mo na ito, di ba? Parang ikaw ay napadpad sa isang lugar na mas gusto mong hindi mapuntahan. Pinagdasal mo ito ng mataimtim sa Diyos na alisin ka na Niya ang iyong kinalalagyan, ngunit ang pagpunta mo sa lugar na iyon ay nagiging isang engrandeng pamamasyal sa isang malawak ilang na hindi mo talaga maunawaan.

Gayon ang kalagayan ng mga Kristiyano na sinulatan ni Apostol Pedro noong mga panahon iyon. Sila ay lubos na inuusig sa lahat ng paraan. Sila noon ay naniniwala na si Jesus ay babalik, halimbawa… sa susunod na Huwebes, upang iligtas sila. Kaya ito ang sinasabi sa kanila ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan ni Pedro:

2 Pedro 3: 8, 9 (Ang Magandang Balita Biblia) Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng sanlibong taon, at ang sanlibong taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan.

At narito tayo, ilang libong taon na ang nakalipas, at naghihintay pa rin na bumalik si Jesus – hindi dahil sa mabagal ang Diyos, kundi dahil nais Niyang bigyan niya ang bawat tao ng pagkakataong baguhin ang kanilang landas, para makasama Niya sa walang-hanggan.

Kung minsan pinapabagal ng Diyos ang mga bagay ( minsan ganyan ang nadarama natin sa ating kinalalagyan) dahil may mas dakila Siyang layunin. Kung minsan ang mas dakilang layuning ito ay tungkol sa atin – sa ibang pagkakataon, ito ay tungkol sa ibang tao. Alinman dito, magtiwala sa Kanya. Ang Kanyang tinaktdang oras ay laging tama.

Driven By The Gospel

Driven By The Gospel

Driven By The Gospel is a platform for Christian resources specifically curated for Filipinos. We are Driven by the Master, Driven by the Message, and Driven by the Mission.
Driven By The Gospel

Driven By The Gospel

Driven By The Gospel is a platform for Christian resources specifically curated for Filipinos. We are Driven by the Master, Driven by the Message, and Driven by the Mission.

Related Posts

Domini Primero

Isang Nagliliwanag na Ilaw

Isipin mo na nagte-trekking ka sa gubat ng gabing-gabi at sobrang dilim, ang tanging ilaw mo lang ay isang lantern o flashlight. Paano ka mananatili

John Piper

Tayo ang Maghahari sa Lahat ng Bagay

Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama

Jeff Chavez

Perseverance of the Saints 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Perseverance of the Saints 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary