#1 Sino ang Lumikha Sa’yo?

Mahalagang malaman at maunawaan ng mga bata kung “Sino” ang lumikha sa kanila. Hindi sinabi ng katekismo na “ano” ang lumikha sa kanila. Binibigyang diin dito na person ang lumikha sa kanila na maaari nilang makilala sa Bibliya at makausap sa panalangin, at hindi isang force o bagay lang.

Common ang katuruan tungkol sa evolution na nagsasabing walang lumikha sa tao at nagmula lang sa mga unggoy na nagevolve lang din mula sa mga bacteria. Taliwas ito sa malinaw na katuruan ng Bibliya na mayroong Manlilikha. Siya ang nagbigay ng buhay at dahilan kung bakit naririto sila sa mundo.

Bigyang diin din na sinabi sa text natin sa Genesis na sila’y nilkha ayon sa wangis ng Diyos. Ito ay nangangahulugan na sila ay may dignidad, mayroong rational at moral characteristics, at di dapat ibilang sa mga hayop.

Bigyang diin din na dalawang kasariaan lamang ng tao ang nilikha ng Diyos: lalaki at babae, ayon sa Salita ng Diyos.

Turuan din silang magpasalamat at magpasakop sa Kanya na lumikha sa kanila. Ang Diyos ang Manlilikha at sila ay nilikha.

Sa Diyos ang papuri!


Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English version

Q.1. Who made you?
A.    God. (Gen 1:27)

It is important for children to know and understand “who” created them. The Catechism didn’t merely say “what” created them. It is giving emphasis that their Creator is a person that they can know through the Scriptures and talk to through prayers, that He is not a force or a thing only.

Evolution is a common teaching. It says that there is none created humanity at we came from apes which simply evolve from bacteria. This is contrary to the clear teaching of the Scriptures that there is a Creator. He gave life and reason why we are here.

Highlight also that the text says, we men were created in the image of God. This means that they have dignity, with rational and moral characteristics, and should not be regarded as animals.

Highlight also that there are only two genders that God created: male and female according to His Word.

Teach them to be thankful and submit to Him who created them. God is the Creator and they are creatures.

To God be the glory!

Originally written in https://theologycheck.wordpress.com/2021/09/20/sino-ang-lumikha-sayo/