#20 Saan galing ang ating unang mga magulang?

Ang katotohanan na nagmula tayo sa alabok ay nagtuturo na tayo ay wala dapat na ipagmayabang, dahil nagmula tayo dito at dito din tayo babalik (Gen. 3:19). Bukod pa dito, ito din ay nagpapakita ng maingat at personal na paglikha sa atin ng Diyos, parang isang magpapalayok na hinuhubog ang putik tungo sa partikular na hugis.

Hindi tulad ng mga hayop at iba pang nilalang ng Diyos, hindi sinalita lamang ng Diyos ang ating pag-iral. Nararapat na malaman ng mga bata na tayong lahat ay mula sa alabok, ang buhay natin ay nagmula at pinapanatili ng Diyos lamang.

Ang katotohanan din na mula si Eba sa tadyang ni Adan ay nagtuturo ng mahahalagang aral, lalo na sa panahon natin ngayon na nagsusulong ng mga ideya na salungat sa Salita ng Diyos. Kahit na ang lalake at babae ay pantay lamang sa harapan ng Diyos, mayroong partikular na gampanin ang bawat isa na hindi din naman ibinagay sa isa.

Sabi ng isang mangangaral. “Ang babae ay gawa sa isang tadyang mula sa gilid ni Adan; hindi ginawa mula sa kanyang ulo upang mamuno sa kanya, ni sa kanyang mga paa upang yurakan siya, ngunit mula sa kanyang tagiliran upang maging pantay sa kanya, sa ilalim ng kanyang braso upang mapangalagaan, at malapit sa kanyang puso na mahalin. “

Sa Diyos ang Papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English version

Q.20. Of what were our first parents made?
A. God made Adam’s body out of the ground and Eve’s body out of a rib from Adam. (Gen 2:7, 22)
.

The truth that we came from the dust teaches that we have nothing to boast about for we are dust, and to dust we shall return (Gen. 3:19). Moreover, it also shows God’s careful and personal creation of us, like a potter shaping a lump of clay into a particular shape.

Unlike animals and other creatures, God did not simply speak our existence. Children should know that we were all from the dust, our life came from, and are sustained only by God.

The fact that Eve came from Adam’s rib also teaches important lessons. Especially in our days that promote ideas that are contrary to God’s Word. Although man and woman are only equal in God’s sight, there is a particular role for each that is not given to the other.

A preacher once said, “The woman was made of a rib out of the side of Adam; not made out of his head to rule over him, nor out of his feet to be trampled upon by him, but out of his side to be equal with him, under his arm to be protected, and near his heart to be beloved.”

Note: This question is # 18 in the Children’s Catechism

The quote is from Matthew Henry.

Originally written in https://theologycheck.wordpress.com/2021/10/12/20-saan-galing-ang-ating-unang-mga-magulang/.