#27 Sa Tipan ng Buhay, ano ang hiningi ng Diyos kay Adan na kanyang gawin?

A. Ang ganap na pagsunod sa Diyos.

Sapagkat sinumang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat.

James 2:10 ABAB

Ang hiningi ng Diyos ay hindi bababa sa 100%. Dahil ang Diyos ay ganap, banal at matuwid, ang sinumang lalapit sa Kanya ay nararapat na ganap at matuwid din.

Malinaw na kahit sumunod ka ng 99%, hindi pa rin ito sapat, dahil ganap na pagsunod ang hinihingi ng Diyos. Si Adan ay binigyan ng kakayanan ng Diyos na sumunod sa Kanyang kautusan. Ito ay kanyang magagawa dahil wala pa namang kasalanan.

Gayunpaman, sa panahon natin ngayon, hindi ibig sabihin nito na kaya nating sundin ang batas ng Diyos sa ating sarili. Ipakita sa mga bata na ito ay nagtuturo na magtiwala lamang sa ating Panginoong Hesu-Kristo. Siya lang ang nakasunod ng batas ng Diyos na lubos, at kailangan nila ang katuwiran ni Hesus para maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos.

Sa Diyos ang Papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English version

Q.25. In the covenant of life, what did God require Adam to do?
A. To obey God perfectly. (James 2:10)

For whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it.

James 2:10 ESV

What God demanded to Adam was at nothing less than 100% obedience. Because God is perfect, holy and righteous, anyone who comes to Him must also be perfect and righteous.

Obviously, even if you obey 99%, it is still not enough, because absolute obedience is what God demands. Adam was given the ability by God to obey His law. He can do this because he was not in the state of sin.

However, in our day, this does not mean that we can obey God’s law on our own. Show the children that it teaches them to trust only in our Lord Jesus Christ. He alone obeyed God’s law perfectly, and they needed the righteousness of Jesus Christ to be acceptable before God.

Note: This question is #25 in the Children’s Catechism

Originally written in https://theologycheck.wordpress.com/2021/10/21/27-sa-tipan-ng-buhay-ano-ang-hiningi-ng-diyos-kay-adan-na-kanyang-gawin/.