#31 Nananatili ba sina Adan at Eba na banal at may kasiyahan?

Hindi. Nagkasala sila laban sa Diyos. (Gen 3:7-8)

At parehong nabuksan ang kanilang mga mata, at nalaman nilang sila’y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panakip. Narinig nila ang tinig ng PANGINOONG Diyos na lumalakad sa halamanan sa malarnig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa PANGINOONG Diyos sa mga punungkahoy sa halamanan.

Genesis 3:7-8 ABAB

Ang pagsuway ay hindi kailan man magbibigay ng tunay na kasiyahan. Hindi nanatili sa orihinal na kabanalan at kasiyahan sina Adan at Eba. Dahil ang tao ay nilikhang matuwid at mabuti ng Diyos na Banal, ang pagsuway sa Kanya ay tutungo sa miserableng buhay.

Ito ang pagkakamali ng mundo, inuuna nila ang kanilang pansariling kasiyahan kaysa ang pagsunod sa Diyos. Maging sa mga bata, tunay na ang kasiyahan ay mahalaga pero nauuna dapat ang pagsunod. Ito ang magdidikta ng tunay na kasiyahan.

Ang ating kasayahan ay hindi basehan ng kabanalan sa harapan ng Diyos. Kundi, ang mamuhay ng may kabanalan kay Hesu-Kristo ang magbibigay ng tunay na kasiyahan.

Mahalagang maunawaan ito ng mga bata. Sa mga ginagawa nila, hindi dapat unang tanong sa mga bata kung masaya ba sila. Kundi, ito ba ay tama ayon sa utos ng Diyos at ng kanilang mga magulang.

Sa Diyos ang Papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English version

Q.31. Did Adam and Eve remain holy and happy?
A. No. They sinned against God. (Gen 3:7-8)

Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. And they heard the sound of the LORD God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the LORD God among the trees of the garden.

Genesis 3:7-8 ESV

Disobedience will never give true satisfaction. Adam and Eve did not remain in their original holiness and happiness. Because man was created righteous and good by Holy God, disobedience to Him will lead to a miserable life.

This is the error of the world: they put their personal pleasure/happiness before obedience to God. Even with children, it is true that happiness is important but obedience must come first. This is what true happiness is.

Our happiness is not the basis of holiness before God. Rather, to live a holy life in Jesus Christ will give true happiness and joy.

Children must understand this. In whatever they do, children should not be asked first, if they are happy. But, is it right according to the command of God and their parents.

Note: This question is not in the Children’s Catechism

Originally written in https://theologycheck.wordpress.com/2021/10/26/31-nananatili-ba-sina-adan-at-eba-na-banal-at-may-kasiyahan/.