#4 Paano mo maluluwalhati ang Diyos?

Kailangang maunawaan ng mga bata ang praktikal na paraan para maluwalhati ang Diyos. Ayon sa Katekismo, una ay ibigin ang Diyos, kasunod ay ang pagsunod sa Kanyang utos.

Dapat pagdiinan ng magulang at maunawaan ng mga bata na hindi nila ito tunay na magagawa dahil sila ay likas na sumusuway sa Diyos na naipapamalas sa kanilang pagsuway din sa kanilang magulang. Kailangan nila ng pusong binago upang tunay na umibig at sumunod sa Diyos. Ipaunawa ang Ebanghelyo ni Hesu-Kristo na siyang tanging lunas sa kanilang kalagayan na hindi umiibig sa Diyos.

Ipakita din sa kanila na ang pag-ibig at pagsunod sa magulang ay sumasalamin sa kanilang pag-ibig sa Diyos. Madali sabihin sa magulang na “I love you” ngunit ang puso ay walang tunay na pagsunod sa kanilang utos. Ganon din sa Diyos, nakikita Niya ang laman ng ating puso.

Ipaunawa din sa mga bata na dapat silang magpasalamat dahil iniibig ng Diyos ang mga makasalanan na tulad nila kay Kristo. Siya ang unang umibig sa atin nang isinugo Niya ang Kanyang Anak na si Hesus upang mabuhay ng matuwid, mamatay sa krus, dumanak ang dugo, at muling nabuhay para sa mga makasalanan. Sa kanilang nagtiwala sa Kanya, sila’y pinatawad at binigyan ng bagong puso nang sa gayon ay ibigin din nila Siya ng buong puso, isipan, kaluluwa at lakas.


Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English version

Q.4. How can you glorify God?
A.    By loving Him and doing what He commands. (Matthew 5:16, Deut 6:5-6)

Children need to understand the practical way to glorify God. According to the Catechism, first is to love God, followed by obedience to His commandments.

Parents should emphasize and children must understand that they cannot really do this because they are inherently disobedient to God which is also manifested in their disobedience to their parents. They need a changed heart to truly love and obey God. Let them understand that the Gospel of Jesus Christ is the only remedy to their hopeless condition of not being able to love God truly.

Also, show them that parental love and obedience reflect their love for God. It is easy to say to parents “I love you” while the heart does not truly obey their commands. Likewise with God, He sees the motive and contents of our hearts.

Let the children understand that they should be thankful because God loves sinners in Christ. He first loved us when He sent His Son to live perfectly, die on the cross, shed blood, and rise again for sinners. To those who trust in Him, they are forgiven and given a new heart so that they too could love Him with all their heart, mind, soul and strength.

To God be the glory!

Originally written in https://theologycheck.wordpress.com/2021/09/23/4-paano-mo-maluluwalhati-ang-diyos/