#40 Ano ang tawag sa masamang likas na minana natin kay Adan?

Orihinal na kasalanan.(Ps 51:5)

Narito, ako’y ipinanganak sa kasamaan; at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan.

Psalms 51:5 ABAB

Ang tao ay ipinanganak na masama dahil sa orihinal na kasalanan. Ang lahat ng tao ay ipinaglihi sa kasalanan. Nang bumagsak si Adan, ang buong sangkatauhan ay bumagsak din.

Sa orihinal na kasalanan, ating tinutukoy ang masamang katangian na likas sa mga tao. Tinatawag natin itong orihinal, dahil bawat isang tao ay pinanganak na mayroon nito, at ito din ang pinagmulan ng bawat ginagawang kasalanan. Kaya, tamang sabihin na kaya tayo nakakagawa ng kasalanan dahil tayo ay makasalanan. Ang orihinal na kasalanan ay may dalawang bahagi din, ito ang pagiging may sala natin sa harapan ng Diyos at ang pagiging masama natin sa kaloob-looban. Lahat ng tao ay nahaharap sa paghatol ng Diyos at lahat ng tao ay likas na may pagkapoot sa Diyos.

Sa pakikitungo ng mga magulang sa mga bata, ito ay dapat laging isaisip. Atin dapat na pakitunguhan sila na tumatagos sa puso, ito ay posible lamang sa pamamagitan ng Salita ng Diyos at pananalangin.

Sa Diyos ang Papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English version

Q.40.  What is the sinful nature that we inherit from Adam called?
A.  Original sin. (Ps 51:5)

Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me.

Psalms 51:5 ESV

Man is born evil because of original sin. All men are conceived in sin. When Adam fell, all mankind also fell.

In original sin, we are referring to the evil nature inherent in human beings. We call it original, because every single person is born with it, and it is also the source of every actual transgression that man commits So, it is right to say that we sin because we are sinners. Original sin also has two parts, namely, our guilt before God and our inward corruption. All men face God’s judgment and all men are inherently hostile to God.

In parents dealing with children, this should always be kept in mind. We must deal with them at the heart level, it should penetrate the heart, this is possible only through the Word of God and prayer.

To God be the glory.

Note: This question is #39 in the Children’s Catechism

Originally written in https://theologycheck.wordpress.com/2021/11/09/40-ano-ang-tawag-sa-masamang-likas-na-minana-natin-kay-adan/.