#42 Ano ang tawag sa pagbabago ng puso?

Ang bago o muling kapanganakan. (Jn 3:1-8; Titus 3:5)

Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

Titus 3:5 ABAB

Tanging ang Diyos lamang ang makakagawa ng pagbabago ng puso ng isang makasalanang tao kaya ito ay tinawag na muling kapanganakan. Katulad ng pisikal na kapanganakan kung saan wala tayong ambag at hindi tayo ang nagdesisyon kung kailan tayo lalabas, gayon din ang muling kapanganakan. Ito ay buhat sa malaya at mabiyayang kagustuhan ng Diyos lamang sa pamamagitan kapangyarihan ng Banal na Espiritu.

Kinakailangan itong gawin ng Diyos upang may tumawag sa Pangalan ng ating Panginoong Hesu-Kristo sa pananampalataya at maligtas. Dahil kung hindi, walang sinuman ang lalapit sa Kanya. Lahat ay tumalikod at naghimagsik sa Diyos. Hindi ang kabutihan ng tao ang makapagliligtas sa kahit kanino man, kundi ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos lamang.

Kaya para sa mga bata, ito ang dapat ang panalangin at layunin ng mga magulang. Ipinangako ng Diyos na ang muling pagkabuhay ay hindi hiwalay sa Kanyang Salita at gawa ng Espiritu (James 1:18). Kaya nararapat na maging matapat ang mga magulang na ipahayag sa kanilang mga anak ang Salita ng Diyos.

Sa Diyos ang Papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English version

Q.42.  What is this change of heart called?
A.  The new birth, or regeneration. (Jn 3:1-8; Titus 3:5)

He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to his own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit.

Titus 3:5 ESV

Only God can change the heart of a sinful person so it is called being the new birth or regeneration. Just like physical birth where we have no contribution and we are not the ones who decide when we go out of our mother’s womb, so is regeneration. It comes from the free and gracious will of God alone, through the supernatural work of the Holy Spirit.

God has to do this in order for sinners to call on the Name of our Lord Jesus Christ in faith and be saved. Because otherwise, no one will come to Him. All turned away and rebelled against God. It is not the goodness of man that can save anyone, but the grace and power of God alone.

So for children, this should be the prayer and goal of parents. God has promised that the new birth is not separate from His Word and the work of the Spirit (James 1:18). So parents must be faithful in proclaiming God’s Word to their children.

To God be the glory.

Note: This question is #41 in the Children’s Catechism

Originally written in https://hgcbcc.com/2021/11/11/42-ano-ang-tawag-sa-pagbabago-ng-puso/