#5 Paano mo maluluwalhati ang Diyos?

Kung mapapansin mo, bumabalik ang Katekismo sa napakahalagang katotohanan na ang Diyos ang lumikha sa mga bata at sa lahat lahat. Ito ang dahilan kung bakit natin Siya dapat na luwalhatian. Ang lahat ng tao ay inutusan ng Diyos na luwalhatiin Siya dahil Siya lamang ang Manlilikha, hindi ang tao, o anumang mga bagay.

Binigyan ito ng diin ni Apostol Juan sa Rev. 4;11, “Karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha.”

Tunay na dapat Siyang papurihan sa kung sino Siya at luwalhatiin at sambahin dahil sa ginawa Niya. Dahil sa mabiyayang ginawa Niya lamang kaya ang lahat ay nananatiling buhay. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga nilikha, siya ang nag-iingat sa kanila.

Ang Diyos ang lumikha sa atin at hindi ang ating sarili. Yan ang pundasyon ng ating pamumuhay. Kaya dapat na mag-ingat ang mga magulang sa pagpapalaki sa mga bata na hindi sila maging idolaters sa pagfocus too much sa kanilang sarili, sa mga bagay na nais nilang makuha o maging sa mga magulang man.

Nararapat na makita nila na nabubuhay sila dahil sa pag-iingat ng Diyos at para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos. Araw-araw nararanasan nila ang awa at biyaya ng Diyos sa kabilang ng kanilang pagiging makasalanan.


Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English version

Q.5. Why are you to glorify God?
A.    Because He made me and takes care of me. (Rev 4:11)

If you notice, the Catechism returns to the very important fact that God created children and all things. This is why we should glorify Him. All people are commanded by God to glorify Him because He alone is the Creator, not man, or any things.

The Apostle John emphasized this in Rev. 4:11, “Thou art worthy, O Lord and our God, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and because of thy will they have lived and been created.”

Indeed, God should be praised for who He is, and glorified and worshipped for what He has done. Only because of His gracious work that everything remains alive. This is God’s love for His creatures, He takes care of them.

God created us and not we ourselves. That is the foundation of our life. So parents should be careful in raising children that they do not become idolaters by focusing too much on themselves, on the things they want to get or even on the parents either.

They should see that they are living because of God’s providence and only for God’s glory. Every day they experience God’s mercy and grace in spite of their sinfulness.

To God be the glory!

Originally written in https://theologycheck.wordpress.com/2021/09/24/5-paano-mo-maluluwalhati-ang-diyos/