#6 Ilan ang Tunay na Diyos?

Napakahalaga ng pagpapahayag na Iisa lamang ang Tunay na Diyos. Ang talata sa taas ay pundasyon ng una at pinakadakilang utos na “Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, at lakas mo“. Kaya nga nag-umpisa ang talata sa “pakinggan mo”. Ito ay dapat maitatak sa isipan ng mga bata, at mahalaga ang katotohanang ito para sa susunod na mga katanungan. Mainam din na balikan ang unang limang tanong ng Katekismo bilang mga haligi ng katotohanang ito.

Walang ibang Diyos maliban sa Panginoong Diyos na ipinahayag sa Bibliya. Kaya nga Siya lang ang dapat nating sambahin, luwalhatiin at ibigin.

Ito ay nagtuturo sa atin na isang malaking kasalanan ang pagsamba sa mga diyos-diyusan. Kaya nga ang unang utos na ibinigay ng Diyos kay Moses ay “Huwag magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin” (Ex 20:3). Ipaliwanag sa mga bata kaya wala tayong mga rebulto o ano mang inukit na larawan.

Dapat ding bigyang-diin ng magulang na dahil iisa lamang ang Diyos, ang idolatry o pagsamba sa mga diyos-diyusan ay hindi lang maisasagawa sa pagsamba sa mga rebulto kundi maging sa ating mga sarili. Halimbawa, yung paggugol ng ating oras, lakas, at isip sa ibang mga bagay at maging sa ating sarili ay mga anyo ng idolatry.

Upang makaiwas sa kasalanang ito, dapat tayong magpahayag at mamuhay nang may kamalayan na iisa lamang ang Diyos at Siya lamang ang dapat na luwalhatiin.


Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English version

Q.6. Is there more than one true God?
A.    No there is only one true God. (Deut. 6:4)

It is very important to declare that there is only One True God. The above verse is the foundation of the first and greatest commandment, “Love God with all your heart, mind, soul, and strength.” So the verse begins with “Hear”. This should be imprinted on the minds of the children, and this truth is important for subsequent questions. It is also good to review the first five questions of the Catechism as pillars of this truth.

There is no other God but the Lord God revealed in the Bible. That is why God alone should worship, glorify and love.

This teaches us that it is a great sin to worship idols. That is why the first commandment God gave to Moses was, “Thou shalt have no other gods before me” (Ex 20: 3). Explain to the children that we do not have statues or any carved images.

The parent should also emphasize that because there is only one God, idolatry can be practiced not only in the worship of idols but also in worshipping ourselves. For example, spending our time, energy, and mind on other things and even on ourselves are forms of idolatry.

To avoid this sin, we must confess and live with an awareness that there is only one God and He alone is to be glorified.

To God be the glory!

Originally written in https://theologycheck.wordpress.com/2021/09/25/6-ilan-ang-tunay-na-diyos/