Biblikal na Paglago at Pagdidisciple (by Mark Dever)

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Ang isang mahalagang tanda ng isang healthy church ay ang laganap na pagmamalasakit sa paglago ng church ayon sa nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin nito ay lumalagong mga miyembro, hindi lang dumadami ang bilang.

May ibang nag-iisip na ang isang tao ay maaaring maging “baby Christian” buong buhay niya. Ang paglago ay itinuturing na optional o para lamang sa mga masigasig na tagasunod ni Jesus. Pero ang paglago ay tanda ng buhay. Kung ang isang puno ay buháy, ito ay lalago. Kung ang isang hayop ay buháy, ito ay lalaki. Ang pagiging buháy ay nangangahulugan ng paglago, at ang paglago ay nangangahulugan ng patuloy na paglago at pag-usad, hanggang matapos ito sa kamatayan.

Inaasahan ni Pablo na ang mga taga-Corinto ay lalago sa kanilang pananampalataya (2 Cor. 10:15), at ang mga taga-Efeso ay magiging “lubos na katulad ni Cristo, na siyang ulo nating lahat” (Efe. 4:25 MBB; cf. Col. 1:10; 2 Tes. 1:3). Sinabi ni Pedro sa kanyang mga sinulatan, “Gaya ng sanggol, kayo’y manabik sa dalisay na gatas na espirituwal upang lumago kayo tungo sa kaligtasan” (1 Pedro 2:2 MBB).

Nakakatukso sa mga pastor at maging sa ilang miyembro na sukatin ang paglago ng kanilang churches sa bilang nga mga dumadalo, nagpapabautismo, nagpapamiyembro, at pagkakaloob. Ang ganitong paglago kasi ay nakikita at nasusukat. Pero ang mga statistics na ito ay hindi sapat na basehan ng paglago na isinalarawan ng Bagong Tipan at siyang nais ng Diyos.

GROWTH IN HOLINESS

Paano natin malalaman kung ang mga Cristiano ay lumalago sa kabanalan? Hindi natin ito masasabi base lang sa kanilang kasabikan sa mga gawain, sa paggamit ng mga salitang relihiyoso, o sa pagdami ng kanilang kaalaman sa Biblia. Hindi rin matibay na basehan ang ipinapakita nilang pagmamahal sa church o kumpiyansa sa kanilang sariling pananampalataya. Hindi rin natin masisiguradong lumalago ang mga Cristiano dahil tila may ipinapakita silang debosyon sa Diyos. Ang lahat ng ito ay maaaring maging ebidensya ng tunay na paglagong Cristiano. Pero kasabay nito, ang isa sa pinakamahalaga at karaniwang di napapansing tanda ng paglago ay ang paglago sa kabanalan na nakaugat sa self-denial o pagkakait sa sarili (Santiago 2:20-24; 2 Ped. 1:5-11). Ang church ay dapat kakitaan ng laganap na pagmamalasakit sa paglago sa kabanalan ng mga miyembro nito.

Ang pagbalewala sa kabanalan, katulad ng pagbalewala sa church discipline, ay nagbubunga ng mga disciples na mahirap akayin sa paglago. Nagiging malabo sa mga tagasunod ni Jesus kung ano ang buhay na kalugod-lugod kay Cristo sa mga churches na hindi sinasaway ang mga makasalanang gawain. Para itong hardin na hindi man lang tinanggalan ng mga masamang damo o hindi tinamnan ng magagandang mga halaman.

WHAT GROWTH DOES AND DOESN’T LOOK LIKE

Ang church ay may pananagutan sa Diyos sa paglago ng mga tao sa kabanalan. Ang pamayanang nakipagtipan sa Diyos na mamuhay sa kabanalan ay maaaring maging kasangkapan niya sa ikalalago ng kanyang mga anak. Habang ang mga anak ng Diyos ay sama-samang lumalago at napapatatag sa kabanalan at pag-ibig, dapat ding nagiging mas mahusay sa pagdidisiplina at paghihikayat sa discipleship.

Kung sisilipin mo ang buhay ng isang church, makikita mo ang paglago ng mga miyembro sa iba’t ibang paraan. Ito ang ilan sa mga posibleng mangyari:

 • Pagdami ng mga tinawag sa pagmimisyon – “Nasiyahan ako sa pagbabahagi ng gospel sa aking mga kapitbahay mula sa India. Tinatawag kayo ako ng Diyos na…?”
 • Ang mga mas nakatatandang miyembro ay nagkakaroon ng panibagong pagkilala sa kanilang responsibilidad sa pagbabahagi ng ebanghelyo at pagdi-disciple sa mga nakababatang miyembro – “Halika’t maghapunan ka sa amin.”
 • Ang mga mas batang miyembro ay dumadalo sa libing ng mga mas matatandang miyembro dahil sa kanilang pagmamahal dito – “Salamat sa kabutihan ni Mr. at Mrs. ___ na kumupkop sa akin noong aking kabataan…”
 • Paglago sa pananalangin ng church na naka-sentro sa evangelism at ministry opportunities – “Magsisimula ako ng evangelistic Bible study sa trabaho. Kinakabahan ako. Pwede ba akong ipanalangin ng church?”
 • Mas maraming miyembro ang nagbabahagi ng gospel sa mga hindi pa kasama sa church.
 • Mas maraming mga gawain na pinapasimulan ng mga miyembro at hindi na masyadong umaasa sa program lang ng church – “Pastor, ano po sa tingin ninyo kung mag-organize kami ni Sally ng Christmas party para mai-share ang gospel…”
 • Napag-uusapan ang mga espirituwal na bagay, kasama na ang pagpapahayag ng kasalanan at pagtuturo sa krus, sa mga simpleng pagtitipon ng mga church members – “Kapatid, nag-struggle talaga ako sa…”
 • Mas lumalaki ang sacrificial giving – “Honey, paano kaya tayo makakapagbawas ng 1,000 pesos sa ating budget para makatulong sa…”
 • Mas lumalago ang bunga ng Espiritu.
 • Nagsasakripisyo ang mga miyembro ng kanilang trabaho para makapaglingkod sa church – “Nabalitaan mo ba na tatlong beses tinanggihan ni Chris ang promotion niya para patuloy siyang makapaglingkod bilang elder?”
 • Pinapangunahan ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawang babae nang may pagsasakripisyo – “Honey, ano ba ang mga pwede kong gawin para mas maramdaman mo na mahal at inuunawa kita?”
 • Ang mga asawang babae ay nagpapasakop sa kanilang asawang lalaki – “Sweetheart, ano ang pwede kong gawin ngayon para mas mapagaan ang buhay mo?”
 • Ang mga magulang ay nangunguna sa pag-aakay sa kanilang mga anak sa pananampalataya – “Ipapanalangin natin ngayong gabi ang mga Christian workers sa bansang ___________.”
 • Pagsang-ayon ng kabuuan ng church na disiplinahin ang mga hayagan at hindi tinatalikurang kasalanan.
 • Pagpapakita ng pagmamahal sa makasalanan sa pamamagitan ng pag-abot sa kanya bago pa man umabot sa pagdidisiplina – “Gusto kitang makausap…”

Ilang halimbawa lang ito ng klase ng church growth na dapat nating ipanalangin at pagsikapan bilang mga Cristiano. Ang mga healthy churches ba ay lalago din sa bilang? Karaniwan ay oo, dahil sa kaaya-ayang patotoo nila sa Mabuting Balita. Pero hindi natin dapat isipin na ito ang sukatan ng paglago. Minsan ay may ibang layunin ang Diyos katulad ng pagtuturo sa kanyang mga anak na maghintay at magtiyaga.  Ang dapat nating pagtuunan ay ang pagpapatuloy sa katapatan at totoong paglagong espirituwal.

At ano ang nagdudulot ng totoong paglago? Matapat na pangangaral ng Salita ng Diyos sa pamamagitan ng expositional Bible preaching. Tamang biblical theology. Gospel-centeredness. At ang biblical na pagka-unawa sa conversion, evangelism, membership, discipline, at leadership!

Pero kung ang mga churches ay lugar kung saan ang mga ideya lang ng pastor ang itinuturo, kung saan ang Diyos ay mas pinagdududahan kaysa sinasamba, kung saan ang gospel ay pinapalabnaw at ang evangelism ay ginagamitan ng gimik, kung saan walang kabuluhan ang pagiging miyembro ng church, at hinahayaan ang makamundong pamumuhay ng mga taong kasama ng pastor, wala tayong makikitang komunidad na nagkakaisa o nakapagpapalago ng ating pananampalataya.

GOD GLORIFIED BY GROWTH

Kapag nakakita tayo ng church na binubuo ng mga miyembro na lumalago sa pagiging katulad ni Cristo, sino ang napupuri? Ang Diyos, dahil, gaya ng sabi ni Pablo, “ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago” (1 Cor. 3:6b-7 MBB; cf. Col. 2:19).

Ganun din sa pagwawakas ng sulat ni Pablo sa mga sinaunang Cristiano, “Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang-loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo. Sa kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman! Amen” (2 Ped. 3:18 MBB).  Baka isipin natin na ang ating paglago ay magbibigay ng papuri sa ating mga sarili. Pero alam ni Pedro ang totoo: “Mamuhay kayo nang maayos sa gitna ng mga Hentil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa ay magpupuri sila sa Diyos sa Araw ng kanyang paghuhukom. (1 Ped. 2:12 MBB). Katulad ito ng sinabi ni Jesus. “Gayundin naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at [papurihan kayo?” Hindi!] “papurihan ang inyong Ama na nasa langit” (Mat. 5:16 MBB). Ang pagsisikap para sa paglago at pagtulong ng ibang Cristiano sa kanilang pagsunod kay Cristo (discipleship) ay isa pang tanda ng isang healthy church.

Derick Parfan

Derick Parfan

A follower of Jesus Christ, husband of Jodi, father of Daniel, Stephen and Kyrie. Leading Pastor of Baliwag Bible Christian Church.
Derick Parfan

Derick Parfan

A follower of Jesus Christ, husband of Jodi, father of Daniel, Stephen and Kyrie. Leading Pastor of Baliwag Bible Christian Church.

Related Posts

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Limited Atonement Part 2

The goal of this series is to magnify God’s grace and to humble man’s pride. This is blog post is based on Covenant Reformed Seminary