Gawing Si Jesus Ang Iyong Lahat

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Maaari bang ako ay magtanong sa iyo ngayon? Ginawa mo na ba si Jesus na iyong lahat? Ang ibig kong sabihin ay ito: si Jesus ba ay tunay na Panginoon ng iyong buhay? Inilagay mo na ba ang lahat ng iyong pagkatao, lahat ng mayroon ka, bawat pag-asa, bawat pangarap sa ilalim ng Kanyang pamamahala?

Ang “Jesus is Lord” ay madaling lumabas sa dila ng maraming Kristiyano. Pero totoo ba talaga ito? Ang salitang “Lord” o “Panginoon” sa Bagong Tipan ay nagmula sa isa pang salita na ang ibig sabihin ay “supremacy” o “kataas-taasang kapangyarihan”.

Si Jesus ba ang “supreme” sa iyong buhay? Ang kalooban ba ng Diyos ay “supreme” sa kung papaano mo ipinapamumuhay ang iyong buhay sa araw-araw? Sapagkat, para kay Jesus, kung ano ang pinaniniwalaan natin at kung ano ang ginagawa natin, ay dalawang bahagi ng iisang barya.

John 3:34-36 (Magandang Balita Biblia) Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Iniibig ng Ama ang Anak, at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos.

Sinasabi sa atin ni Jesus kung ano ang sinasabi ng Diyos – Siya ay ganap na puspos ng Banal na Espiritu at Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sa madaling salita, Siya ang may “supremacy”. Siya ang “supreme”. Walang sinoman ang maaaring magkamali sa bagay na iyon.

Eto, narito ang dalawang panig ng iisang barya. Pakinggan natin muli ang Diyos: 

Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos.

Ang paniniwala ay paggawa at ang paggawa ay ang paniniwala. Kaya, sa liwanag ng makapangyarihang katotohanan na kung paano natin ipinamumuhay ang ating buhay ay ang katibayan ng ating pananampalataya kay Jesus, maaari ko bang itanong sa iyo muli … si Jesus ba talaga ang Panginoon ng iyong buhay? Pinangahahawakan mo ba Siya bilang “supreme” sa lahat ng bagay … o hindi?

Driven By The Gospel

Driven By The Gospel

Driven By The Gospel is a platform for Christian resources specifically curated for Filipinos. We are Driven by the Master, Driven by the Message, and Driven by the Mission.
Driven By The Gospel

Driven By The Gospel

Driven By The Gospel is a platform for Christian resources specifically curated for Filipinos. We are Driven by the Master, Driven by the Message, and Driven by the Mission.

Related Posts

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Limited Atonement Part 2

The goal of this series is to magnify God’s grace and to humble man’s pride. This is blog post is based on Covenant Reformed Seminary