Kapag ang Pag-ibig ng Diyos ang Pinaka-matamis sa Lahat

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Mga Taga-Efeso 5:25-26

[25]Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesya

[26]upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita.

kung ang Unconditional Love ng Diyos ay isang bagay na inaasahan mo lang, kahit maganda ang umasa dito, ngunit ito ay maituturing na isang maliit na gawain.

ang Unconditional Love ng Diyos ay hindi maituturing na “sweetest experience” maliban na lamang kung ipinapahayag nito ang mensaheng “Ginawa kita ng parang katulad ng aking Anak na natutuwa akong makita ka at makasama ka palagi. Ikaw ay kaaya-aya sa Aking mga mata dahil nagliliwanag ka dahil sa aking kaluwalhatian”

Ang “sweetest experience” na ito ay naka-condition sa ating transformation na maging mga uri ng tao na ang emosyon, kalooban at mga gawa ay kalugod-lugod sa Panginoon.

Ang Unconditional Love ay ang pinagmulan at pundasyon ng transformation ng tao na kung saan ang tamis ng conditional love ay nagiging posible. Kung hindi tayo minahal ng Diyos unconditionally, hindi Niya tayo nanaisin dahil sa ating hindi kaaya-ayang buhay, hindi Niya tayo kukupkupan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi Niya tayo gagawing isa kay Kristo, hindi Niya satin ibibigay ang Kanyang Espiritu, at maging progresibo gaya ni Kristo.

ngunit noong Tayo ay Kanyang pinili unconditionally at pinadala si Kristo upang mamatay para sa atin, at binuhay tayo, ito ay naging sanhi ng simula ng ating patuloy at hindi mapipigilang transformation na nagsisilbing kaluwalhatian sa atin. Binibigyan Niya tayo ng isang karangyaan na nagtataas sa atin sa antas na tayo at Kanyang aariin ganap.

Nakita natin ito sa Efeso 5:25-27 

“. . . pagmamahal ni Cristo sa iglesya. Inihandog niya ang kanyang buhay (Unconditional Love) para sa iglesya upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin. . . upang ang iglesya ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesya. – ang isang condition kung saan Siya ay nalulugod.

Tunay na nakakamangha na tayo ay mapaburan ng Diyos kahit at habang tayo ay makasalanan at ang pinakamagandang bagay sa lahat ng ito ay ang Kanyang Unconditional Love na siyang maghahatid sa atin sa walang hanggang kaaliwan ng Kanyang maluwalting presensya.

ngunit sa kalagitnaan ng kasiyahang ito ay hindi lang natin makita ang kanyang kaluwalhatian kundi pati narin mag-reflect din ito sa atin.

2 Mga Taga-Tesalonica 1:12

[12]Sa gayon, mapaparangalan ninyo ang ating Panginoong Jesus, at kayo naman ay pararangalan din niya, ayon sa kagandahang-loob ng Diyos at ng ating Panginoong Jesu-Cristo.

This article was translated by Paulo Radomes and was originally written by John Piper of Desiring God.
To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/when-gods-love-is-sweetest

John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.
John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.

Related Posts

Alistair Begg

Nilikha Para Sa Mabuting Gawa

“Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan, at maging

Jeff Chavez

Reformation Matters 5

The Only Sufficient Sacrifice This is the fifth post in celebration of the 505th Reformation. We must of course, take strong exception to such pretended

Jeff Chavez

REFORMATION MATTERS 4

This is the fourth post in celebration of the 505th Reformation. The Only Supreme Authority All Scripture is breathed out by God (θεόπνευστος) and profitable

Alistair Begg

Paghahanap Ng Isang Mabuting Church

Isa sa mga pinakanakakalito na isyu  sa buhay Kristiyano sa ika-dalawangput isang siglo sa Amerika ay kung saan ka pupunta upang mag-church. Sa mga bagong