Kaya Kong Maging Kuntento Sa Ano Mang Kalalagayan Ko

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, at marunong din akong magpakasagana; sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin.

(Filipos 4:11-13 ABTAG2001)

Ang pagbibigay ng Diyos ng pang-araw-araw na biyaya sa panghinaharap (future grace) ay nagbibigay-daan kay Paul na mabusog o magutom, umunlad o magdusa, upang magkaroon ng kasaganaan o magkulang.

Ang ” lahat ng mga bagay ay aking magagawa ” tunay na nangangahulugang “lahat ng mga bagay,” hindi lamang mga madadaling bagay. Ang ibig sabihin ng “Lahat ng mga bagay,” ay ” Sa pamamagitan ni Kristo ay maaari akong magutom at maghirap at nagkukulang. ” Pinatitingkad nito ang nakamamanghang pangako ng Filipos 4:19 ng lubusan: ” At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus.”

Ano ang kahulugan ng “bawat pangangailangan mo” na nakikita natin sa Filipos 4: 11–12? Ang ibig sabihin nito ng “lahat ng kailangan mo para sa isang nakakaluluwalhati kasapatan para sa Diyos.” Na maaaring kasama ang mga sandali ng gutom at kakulangan. Ang pag-ibig ni Paul sa mga taga-Filipos ay dumaloy mula sa kanyang kasapatan sa Diyos, at ang kanyang pagiging content ay dumaloy mula sa kanyang pananampalataya sa hinaharap na biyaya (future grace) ng Diyos na may hindi nagkakamali na provision upang maging tanging kailangan niya sa mga oras ng kasaganaan at kakulangan.

Malinaw kung gayon na ang pagiimbot (covetousness) ay eksaktong kabaligtaran ng pananampalataya. Ito ay ang pagkawala ng pagiging kuntento kay Cristo upang magsimula tayong maghanap ng iba pang mga bagay upang mapunuan ang mga pananabik ng ating mga puso na tanging ang pagkakaroon ng Diyos ay Siya lang tanging magpupuno. At hindi tayo nagkakamaling isipin na ang digmaan laban sa pagiimbot ay isang digmaan laban sa unbelief sa pangako ng Diyos na Siya lamang ang magiging kailangan natin sa bawat chapter ng ating buhay.

Napakalinaw nito sa Hebreo 13: 5. Panoorin kung paano i-nargue ng author para sa ating kalayaan mula sa pag-ibig ng salapi- kalayaan mula sa covetousness – ang kalayaan ng pagiging kuntento sa Diyos: ‘Iwasan nʼyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Dios, “Hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man.” Ang pananampalataya sa pangakong ito -“Hinding-hindi ko kayo iiwan”- ang nagwawasak sa kapangyarihan ng lahat ng pagnanasang di nakakaluwalhati sa Diyos – lahat ng pagiimbot.

Sa tuwing nadarama natin ang kaunting pagtaas ng covetousness sa ating mga puso, dapat nating bigyan ng pansin at labanan ito sa ating buong lakas gamit ang mga sandata ng pananampalatayang ito.

This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by John Piper of Desiring God.
To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/i-can-be-content-in-every-circumstance

John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.
John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.

Related Posts

Alistair Begg

Ang Tanging Ipinagmamalaki Natin

“Hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o ng malakas ang kalakasan niya, o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung gusto ng sinuman na

Jeff Chavez

What is A True Calvinist?

Arrogant. Hyper-intellectuals. Combative. In the world of social media, Calvinism is almost always equated with these derogatory descriptions. But it should not be the case,

Alistair Begg

Niluluwalhati ang Diyos ng Bawat Kaloob

“Kaya kung kayo’y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios.” (1 Corinto 10:31, ADB1905)

John Piper

Sa Maikling Panahon

“Ang Diyos ng lahat ng biyaya, ang siyang tumawag sa inyo sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Pagkatapos ninyong maghirap ng maikling panahon,