Kaya Kong Maging Kuntento Sa Ano Mang Kalalagayan Ko

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, at marunong din akong magpakasagana; sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin.

(Filipos 4:11-13 ABTAG2001)

Ang pagbibigay ng Diyos ng pang-araw-araw na biyaya sa panghinaharap (future grace) ay nagbibigay-daan kay Paul na mabusog o magutom, umunlad o magdusa, upang magkaroon ng kasaganaan o magkulang.

Ang ” lahat ng mga bagay ay aking magagawa ” tunay na nangangahulugang “lahat ng mga bagay,” hindi lamang mga madadaling bagay. Ang ibig sabihin ng “Lahat ng mga bagay,” ay ” Sa pamamagitan ni Kristo ay maaari akong magutom at maghirap at nagkukulang. ” Pinatitingkad nito ang nakamamanghang pangako ng Filipos 4:19 ng lubusan: ” At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus.”

Ano ang kahulugan ng “bawat pangangailangan mo” na nakikita natin sa Filipos 4: 11–12? Ang ibig sabihin nito ng “lahat ng kailangan mo para sa isang nakakaluluwalhati kasapatan para sa Diyos.” Na maaaring kasama ang mga sandali ng gutom at kakulangan. Ang pag-ibig ni Paul sa mga taga-Filipos ay dumaloy mula sa kanyang kasapatan sa Diyos, at ang kanyang pagiging content ay dumaloy mula sa kanyang pananampalataya sa hinaharap na biyaya (future grace) ng Diyos na may hindi nagkakamali na provision upang maging tanging kailangan niya sa mga oras ng kasaganaan at kakulangan.

Malinaw kung gayon na ang pagiimbot (covetousness) ay eksaktong kabaligtaran ng pananampalataya. Ito ay ang pagkawala ng pagiging kuntento kay Cristo upang magsimula tayong maghanap ng iba pang mga bagay upang mapunuan ang mga pananabik ng ating mga puso na tanging ang pagkakaroon ng Diyos ay Siya lang tanging magpupuno. At hindi tayo nagkakamaling isipin na ang digmaan laban sa pagiimbot ay isang digmaan laban sa unbelief sa pangako ng Diyos na Siya lamang ang magiging kailangan natin sa bawat chapter ng ating buhay.

Napakalinaw nito sa Hebreo 13: 5. Panoorin kung paano i-nargue ng author para sa ating kalayaan mula sa pag-ibig ng salapi- kalayaan mula sa covetousness – ang kalayaan ng pagiging kuntento sa Diyos: ‘Iwasan nʼyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Dios, “Hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man.” Ang pananampalataya sa pangakong ito -“Hinding-hindi ko kayo iiwan”- ang nagwawasak sa kapangyarihan ng lahat ng pagnanasang di nakakaluwalhati sa Diyos – lahat ng pagiimbot.

Sa tuwing nadarama natin ang kaunting pagtaas ng covetousness sa ating mga puso, dapat nating bigyan ng pansin at labanan ito sa ating buong lakas gamit ang mga sandata ng pananampalatayang ito.

This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by John Piper of Desiring God.
To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/i-can-be-content-in-every-circumstance

John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.
John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.

Related Posts

Alistair Begg

Nilikha Para Sa Mabuting Gawa

“Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan, at maging

Jeff Chavez

Reformation Matters 5

The Only Sufficient Sacrifice This is the fifth post in celebration of the 505th Reformation. We must of course, take strong exception to such pretended

Jeff Chavez

REFORMATION MATTERS 4

This is the fourth post in celebration of the 505th Reformation. The Only Supreme Authority All Scripture is breathed out by God (θεόπνευστος) and profitable

Alistair Begg

Paghahanap Ng Isang Mabuting Church

Isa sa mga pinakanakakalito na isyu  sa buhay Kristiyano sa ika-dalawangput isang siglo sa Amerika ay kung saan ka pupunta upang mag-church. Sa mga bagong