Limang Layunin Sa Gitna ng Pagdurusa

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. (Romans 8:28)

Madalang nating maintindihan ang mga dahilan sa ating mga kahirapan, madalas pa ay napakaliit na dahilan lang ang nauunawaan natin pagdating dito, ngunit maliwanag ang Bibliya sa mga mabibigat na dahilan na patuloy na nagpapatatag sa ating pananampalataya.

Mahalaga na meron tayong pamamaraan upang madali itong matandaan kung dumating ang panahon na tayo na ay sinusubok o kaya naman ay may pag-asa tayong tumulong sa mga nakakaranas ng kapighatian, magagamit natin ang mga katotohanang ito upang makasumpong ng pag-asa. 

Isa ito sa pwedeng paraan: Limang salita na nagsisimula sa “R” (Kung napatunayang epektibo ito, maari kang pumili kahit tatlo lang para maalala ng mas madali)

Ang mga mabibigat na dahilan ng Diyos sa ating pagdurusa:

REPENTANCE: Ang ating dinaranas na pagdurusa ay maaring isang pagtawag upang talikuran ang mga bagay na mas tinitignan natin bilang isang kayamanan na angat kaysa Diyos

At ang labingwalong namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo’y higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo’t talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila.” (Luke 13:4-5)

RELIANCE:  Ang ating dinaranas na pagdurusa ay maaring isang pagtawag upang mas lalong magtiwala sa Panginoon at hindi sa mga bagay na naririto sa mundo

Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asia. Napakabigat ng aming dinanas, anupa’t akala namin ay mamamatay na kami. Para kaming hinatulan ng kamatayan. Subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. (2 Corinto 1:8-9)

RIGHTEOUSNESS: Ang ating dinaranas na pagdurusa ay maaring isang pagdisiplina ng ating mapagmahal na Ama nasa langit upang tayo ay mabahaginan ng Kanyang katuwiran at kabanalan

Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak. . . . 10 Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayundin naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo’y maging banal tulad niya. 11 Habang tayo’y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Heb 12:6, 10-11

REWARD: Ang ating dinaranas na pagdurusa ay maaring isang kasangkapan sa pagkakaroon ng gantimpala sa langit kapalit ng mga bagay na Nawala sa atin dito sa lupa ng sanglibong ulit.

17 Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. 2 Cor 4:17

At panghuli, REMINDER: Ang ating dinaranas na pagdurusa ay maaring isang paalaala na ang Anak ng Diyos ay naparito sa mundo para magdusa upang ang ating pagdurusa ay hindi maging condemnation bagkus ay ang Kanyang purification

10 Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Cristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, Phil 3:10

Kaya naman, understandable para ang isang puso ng isang mananampalataya na magsabi ng “Bakit?” dahil hindi naman natin alam lahat ng rason kung bakit tayo nagdurusa – “Bakit ngayon?”, “Bakit sa ganitong pamamaraan?”, “bakit ganito katagal?”, pero hindi sana natin ma-overlook ang tulong ng Panginoon sa Kanyang salita sa pamamagitan ng mga layunin Niya para sa atin.11 Sinasabi nating pinagpala ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Santiago 5:11

This article was translated by Paulo Radomes and was originally written by John Piper of Desiring God. To read the original version, click here.

John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.
John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.

Related Posts