Mas Matatag Pa Sa Everest

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Dios para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin.

Roma 8: 28 (Ang Dating Biblia 1905)

Kung nakatira ka sa loob ng napakalaking pangakong ito, ang iyong buhay ay mas matibay at matatag kaysa sa Mount Everest.

Walang maaaring umihip sa iyo kapag nasa loob ka ng mga pader ng Roma 8:28. Sa labas ng Roma 8:28, ang lahat ay kaguluhan, pagkabalisa, takot at kawalan ng katiyakan. Sa labas ng pangakong ito ng mapagsaklaw na biyaya panghinaharap (future grace) ng Diyos, mayroong mga marupok na bahay ng dayami ang  droga,  pornograpiya at napakaraming  walang kwentang at mapangtangay ng atensiyon na bagay. Mayroong mga dingding na patpat at bubong na lata ng marurupok na mga stratehiyan sa investments, mga panandaliang insurance coverage at mga hindi mahalagang retirement plan. Mayroong mga nagpapatibay na karton ng deadbolt, mga alarm systems at mga antiballistic missles. Sa labas ay libo-libo ang kahalili ng Roma 8:28.

Sa sandaling pumasok ka sa pintuan ng pag-ibig patungo napakalaking, hindi mayayanig na istraktura ng Roma 8:28, nagbabago ang lahat. Dumating sa iyong buhay katatagan at lalim at kalayaan.  Hinding hindi ka na matutumba kailanman. Ang kumpiyansa sa isang soberanong Diyos na namamahala para sa iyong kabutihan sa lahat iyong sakit at lahat ng kasiyahan na mararanasan mo ay isang walang kapantay na kanlungan at seguridad at pag-asa at kapangyarihan sa iyong buhay.

Kapag ang bayan ng Diyos ay tunay na namumuhay sa biyayang panghinaharap (future grace) ng Roma 8:28 – mula sa tigdas hanggang sa punerarya – sila ang pinakamalaya at pinakamalakas at pinaka mapagbigay na tao sa buong mundo.

Ang kanilang ilaw ay nagniningning at ang mga tao ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa kanilang Ama sa langit (Mateo 5:16).

This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by John Piper of Desiring God.
To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/better-than-everest

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales is an ordinary guy who serves an extraordinary God. A government employee, blogger, and founder of https://delightinggrace.wordpress.com. Happily married to Cristy-Ann and father to Agatha Christie who worship and serve at Faithway Community Baptist Church, Sta. Rita Batangas City.

John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.
John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.

Related Posts

Alistair Begg

Panatilihin ang Sabbath, Unang Bahagi

“Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin.” Exodo 20: 8 (Ang Dating Biblia, 1905) Sa buong kasaysayan ay may mga Kristiyano na may mabubuti

Alistair Begg

Tinatapos ng Diyos Ang Kanyang Sinimulan

“Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa Araw ni Jesu-Cristo.” Filipos 1:6 (Magandang Balita Biblia) Kapag may

John MacArthur

Pastor: Priyoridad ba ang Iyong Kabanalan?

Ano ang Dulot ng Pragmatismo Nababawasan ang interes sa kabanalan at ang pagiging maka Diyos sa henerasyong ito ng mga nakababatang pastor dahil sa pragmatismo.