Mas Matatag Pa Sa Everest

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Dios para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin.

Roma 8: 28 (Ang Dating Biblia 1905)

Kung nakatira ka sa loob ng napakalaking pangakong ito, ang iyong buhay ay mas matibay at matatag kaysa sa Mount Everest.

Walang maaaring umihip sa iyo kapag nasa loob ka ng mga pader ng Roma 8:28. Sa labas ng Roma 8:28, ang lahat ay kaguluhan, pagkabalisa, takot at kawalan ng katiyakan. Sa labas ng pangakong ito ng mapagsaklaw na biyaya panghinaharap (future grace) ng Diyos, mayroong mga marupok na bahay ng dayami ang  droga,  pornograpiya at napakaraming  walang kwentang at mapangtangay ng atensiyon na bagay. Mayroong mga dingding na patpat at bubong na lata ng marurupok na mga stratehiyan sa investments, mga panandaliang insurance coverage at mga hindi mahalagang retirement plan. Mayroong mga nagpapatibay na karton ng deadbolt, mga alarm systems at mga antiballistic missles. Sa labas ay libo-libo ang kahalili ng Roma 8:28.

Sa sandaling pumasok ka sa pintuan ng pag-ibig patungo napakalaking, hindi mayayanig na istraktura ng Roma 8:28, nagbabago ang lahat. Dumating sa iyong buhay katatagan at lalim at kalayaan.  Hinding hindi ka na matutumba kailanman. Ang kumpiyansa sa isang soberanong Diyos na namamahala para sa iyong kabutihan sa lahat iyong sakit at lahat ng kasiyahan na mararanasan mo ay isang walang kapantay na kanlungan at seguridad at pag-asa at kapangyarihan sa iyong buhay.

Kapag ang bayan ng Diyos ay tunay na namumuhay sa biyayang panghinaharap (future grace) ng Roma 8:28 – mula sa tigdas hanggang sa punerarya – sila ang pinakamalaya at pinakamalakas at pinaka mapagbigay na tao sa buong mundo.

Ang kanilang ilaw ay nagniningning at ang mga tao ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa kanilang Ama sa langit (Mateo 5:16).

This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by John Piper of Desiring God.
To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/better-than-everest

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales is an ordinary guy who serves an extraordinary God. A government employee, blogger, and founder of https://delightinggrace.wordpress.com. Happily married to Cristy-Ann and father to Agatha Christie who worship and serve at Faithway Community Baptist Church, Sta. Rita Batangas City.

John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.
John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.

Related Posts

John Piper

Makamit ang Hindi Mo Maiwawala

Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, “Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay

John Piper

Pahihirapan Dito, Paparangalan Doon

3 Katulad niya’y punongkahoy sa tabi ng isang batisan,     laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya’y nagtatagumpay.

Alistair Begg

Manalangin sa lahat ng pagkakataon

At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. 1

Alistair Begg

Ang Diyos ng Pag-Asa

“Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya,