Mga Panalangin Para Maitaas si Cristo at Mapababa Tayo

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Nang sabihin ito John the Baptist, “Gayundin naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon.  Dapat siyang (Jesucristo) maitaas at ako nama’y maibaba” (Juan 3: 29-30, Magandang Balita Biblia), hindi niya tinutukoy ang panloob na buhay (inner life). Ang tinutukoy niya ay ang kanyang ministeryo bilang propeta at sa kanyang impluwensyang pampubliko. Natuwa siya na ang impluwensya ni Jesus ay nalalampasan na ang kanyang ministeryo.

Ngunit maaari lamang siyang magalak sa pagkabawas ng pampublikong impluwensya dahil ng kanyang pribadong buhay, sa kanyang puso, ay naging pinakadakila si Cristo. At dahil ipinapakita sa Bibliya na hindi kailanman madali para sa isang makasalanang tao na lumapit sa gayong masayang pagpapakumbaba, maaring na ipalagay natin na ang hayagang kagalakan ni Juan ay malamang ay bunga ng labis na pakikipagbuno sa Diyos at mahirap na pakikipaglaban sa kasalanan sa pribadong niyang buhay.

Ang tanda ng ating paglago bilang mga disipulo ay ang pagyabong sa karanasan natin sa kagalakan kay Jesus, kapwa lumulukob sa loob at labas ng ating buhay. At nalulugod ang Diyos sa gayong mapagpakumbabang kagalakan, na isang dahilan kaya sinabi ni Jesus na walang sinumang isinilang sa sinumang babae ang mas mataas kaysa kay John the Baptist (Lucas 7:28). Kaya hindi lamang natin dapat hangarin ang dagdag na kagalakang ito, kundi hilingin din ito sa Diyos at maging handang tiisin sa anumang paraan para magbunga tayo nito.

Labing-Apat na Panalangin Upang Mataas si Cristo

Sa panganib na magmukha akong kabilib-bilib kaysa kung sino talaga ako, ibabahagi ko sa inyo ang listahang tinipon ko sa nakalipas na ilang taon, ang mga bagay na regular kong hihilingin sa Diyos para maitaas si Cristo at ako naman ay mapababa. Marahil makikita ninyo ito na makatutulong, o hihikayatin kayo nitong magbuo ng sarili ninyong listahan.

Lahat ng kahilingan na ito ay nagsisimula sa letrang “D” para tulungan akong maalala. At pinagkasunod-sunod ko sila hindi kung alin ang mas dapat unahin kundi sa paraan ng marahang pagkilos mula sa pagsasapuso hanggang sa pagsasagawa nito. At dahil labing-apat, iginurupo ko sila para makapagdasal ako nang dalawa o anumang kaparehong kahilingan bawat araw sa buong linggo.

Dapat ninyong malaman na ito ay mga panalangin na hinahangad ko, hindi ko pa ito tunay na natatamo. Napakalayo ko sa bago ko ito maabot.

Ngunit masasabi ko na nakita kong sinasagot ng Diyos ang mga panalanging ito sa loob Ng dalawampung taon ng aking buhay, may ilan kaysa iba. At masasabi ko rin na hindi ko kailanman pinagsisihan ang pagdarasal ng “sa anuman kaparaanan” kahit maraming sagot ang dumating sa pamamagitan ng pasakit o paghihirap. Ang ibayong kagalakan at pag-asa sa pagtataas ni Cristo, sa atin man o sa ating paligid, ay mas mahalaga kaysa anumang mangyayari bunga nito.

Delight (Kaluguran) Panginoon, sa anumang kaparaanan, dagdagan mo ang aking kaluguran sa Iyo bilang pinakadakilang kayamanan ng aking puso.

“Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan, at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo.” Salmo 37: 4 (Ang Salita Ng Dios)

Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso.” Mateo 6: 21 (Ang Salita Ng Dios)

Desires (Mga Hangarin) Panginoon, sa anumang kaparaanan, lalong iayon Mo ang mga hangarin ng aking puso sa Iyong kalooban.

“Ganito kayo mananalangin, ‘Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan.     Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.” Mateo 6:9-10 (Magandang Balita Biblia)

“..dahil hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.” Juan 5: 30 (Ang Salita ng Dios, Tagalog Contemporary Bible)

“…ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo.” Lucas 22: 42 (Magandang Balita Biblia)

Dependence (Umaasa) Panginoon, sa anumang kaparaanan, dagdagan Mo ang aking kamalayan sa pag-asa ko sa Iyo sa lahat ng bagay upang patuloy akong mamuhay sa pananampalataya.

“Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kaniya ay magbubunga nang sagana sapagkat kung hiwalay kayo sa akin hindi kayo makakagawa ng anuman.” Juan 15: 5 (Ang Salita Ng Diyos)

Desperation (Desperasyon) Panginoon, sa anumang kaparaanan, bawasan mo ang palagiang paglayo ko sa Iyo sa pamamagitan ng pagpapanatiling Mong desperado ako para sa Iyo.

“Nang akoʼy hindi nʼyo pa pinarurusahan, akoʼy lumayo sa inyo, ngunit ngayoʼy sinusunod ko na ang inyong mga salita.” Salmo 119:67 (Ang Salita ng Dios, Tagalog Contemporary Bible)

Discipline (Disiplina) Panginoon, sa anumang kaparaanan, disiplinahin Mo ako para sa aking sariling kabutihan, upang lalo kong maibahagi ang Iyong kabanalan at magdala ng payapang bunga ng pagiging matuwid.

“Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayundin naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo’y maging banal tulad niya. Habang tayo’y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay.” Mga Hebreo 12:10-11 (Magandang Balita Biblia)

Discernment (Kaunawaan) Panginoon, sa anumang kaparaanan, dagdagan Mo ang kakayahan kong unawain ang mabuti sa masama sa pamamagitan ng mahihirap at palagiang pagsasanay.

“Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga taong ganap na. Dahil sa pagsagawa ay nasanay na nila ang kanilang mga kaisipan upang makilala ang masama at mabuti.” Hebreo 5:14 (Ang Salita Ng Diyos)

Diligence (Kasigasigan) Panginoon, sa anumang kaparaanan, dagdagan Mo ang bigat at lalim ng kapasyahan kong gawin ang Iyong kalooban, nang may buong kasigasigan.

“Kaya’t mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo nang lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon.” Efeso 5:15-16  (Magandang Balita Biblia)

Drive (Maningas) Panginoon, sa anumang kaparaanan, dagdagan Mo ang aking sigasig upang gawin ang iyong kalooban at gamitin ang aking kaapurahan upang gawin ang pinakamainam na paggamit ng aking oras sa masamang kapanahunang ito.

“Huwag maging tamad sa halip ay maging masigasig. Maging maningas kayo sa Espiritu, na naglilingkod sa Panginoon.” Roma 12:11  (Ang Salita Ng Diyos)

Distraction (Pagkalingat) Panginoon, sa anumang kaparaanan, dagdagan Mo ang aking determinasyon na ituloy lamang ang mga gawain tinawag Mo para gawin ko at iligtas ako mula sa nagkakasirang epekto ng kawalang bunga ng pagkalingat.

“Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, “Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito’y hindi aalisin sa kanya.” Lucas 10:41-42 (Magandang Balita Biblia)

Distress (Kabagabagan)  Panginoon, sa anumang kaparaanan, dagdagan Mo ang aking kabagabagan sa  mga napapahamak na mga hindi mananampalataya, sa mga inuusig na iglesia, at sa mga mahihirap na naghihikahos at ang aking determinasyon na gawin ang lahat ng magagawa ko para madala sa kanila ang pagliligtas at kapanatagan na dulot ng ebanghelyo ni Cristo.

“Ito ang nagpapatotoo naako ay may malaking kalungkutan at walang tigil na pagdadalamhati sa aking puso.” Roma 9:2 (Ang Salita Ng Diyos)

“Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo, na parang kayo’y nakabilanggo ring kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan, na parang kayo’y dumaranas din ng ganoon.” Mga Hebreo 13:3 (Magandang Balita Biblia)

“…alalahanin ang mga dukha;” Galacia 2:10 (Ang Dating Biblia, 1905)

Declare (Magpahayag) Panginoon, sa anumang kaparaanan, bawasan Mo ang walang pananampalatayang takot na lumulukob sa akin  at dagdagan Mo ang aking katapangan upang ipahayag ang ebanghelyo sa lahat saanman Mo ako dalhin o sinumang dalahin Mo sa akin.

“At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Bigyan ninyo ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong salita.” Mga Gawa 4:29 (Magandang Balita Biblia)

“Si Pablo ay nanatili ng dalawang buong taon sa bahay na inuupahan niya. Tinatanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kaniya. Ipinapangaral niya ang paghahari ng Diyos. At itinuturo niya ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo ng buong kalayaan at walang anumang nakahadlang.”  Gawa 28:30-31  (Ang Salita Ng Diyos)

Dynamis ( “power” o kapangyarihan sa salitang Greek) Panginoon, sa anumang kaparaanan, puspusin Mo ako ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at sa anumang kaloob na maaari Iyong ibigay sa akin upang lalo akong maging mabungang saksi sa katotohanan at ebanghelyo ni Jesucristo.

“Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.” Mga Gawa 1:8 (Magandang Balita Biblia)

“At nang sila’y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila; at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo, at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Dios.” Mga Gawa 4:31 (Ang Dating Biblia, 1905)

Decrease (Pagkabawas) Panginoon, sa anumang kaparaanan, dagdagan Mo ang pagmamahal ko sa inyong soberanong kapamahalaan (supremacy) at magtiwala sa Iyong matatalinong layunin upang kapag dumating na ang oras na gawin ko ang aking bahagi na itinalaga Mo sa akin, tatanggapin ko ang pagkabawas ng personal na impluwensiya sa aking ginawa nang may kagalakan at pananalig sa Iyo. 

“Sa ganito ring paraan ako ay lubos na nagagalak. Kinakailangang siya ay maging higit na dakila at ako ay maging higit na mababa.” Juan 3:29-30 (Ang Salita Ng Diyos)

Death (Kamatayan) Panginoon, sa anumang kaparaanan, dagdagan Mo ang aking pananampalataya at galak sa katotohanan na ang kamatayan ay kapakinabangan upang masabi ko na “hayaan ang mga ari-arian at mga relasyon ay mawala, pati na rin ang mortal na buhay na ito.” Huwag Mong hayaang ang takot ko sa kamatayan ang  humadlang sa pagtupad ng kalooban Mo at ang kamatayan ko nawa ang magpahayag na malaking kapakinabangan ang matamo si Cristo.

“Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka’t ako’y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan.” Juan 17:24  (Ang Dating Biblia, 1905)

“Ito ay sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Cristo at ang mamatay ay pakinabang.” Filipos 1:21 (Ang Salita Ng Diyos)

“Sa gayon, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman.” 1 Tesalonica 4:17  (Ang Salita Ng Diyos)

This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by Jon Bloom  for Desiring God. To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/prayers-for-christs-increase-and-our-decrease

Jon Bloom

Jon Bloom

Jon Bloom serves as author, board chair, and co-founder of Desiring God. He is author of three books, Not by Sight, Things Not Seen, and Don’t Follow Your Heart. He and his wife have five children and make their home in the Twin Cities.
Jon Bloom

Jon Bloom

Jon Bloom serves as author, board chair, and co-founder of Desiring God. He is author of three books, Not by Sight, Things Not Seen, and Don’t Follow Your Heart. He and his wife have five children and make their home in the Twin Cities.

Related Posts

John MacArthur

Nanalangin si Hesus para sa Iyong Pagpapabanal

Isang Urgent Plea Tandaan na ang pinakasentro ng panalangin ni Jesus bilang ating dakilang mataas na saserdote ay isang taimtim, apurahang pagsusumamo para sa ating

John MacArthur

Pag-asa sa Kapag Mabagal ang Pagpapabanal

Nasa Proseso Ka The reality is that sanctification isn’t defined as necessary; it’s simply defined as a reality. If you have been justified, you are