Paano Pinalalakas ng Salita ng Diyos ang Personal na Kabanalan

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Nagiging Higit na katulad ng Diyos

Ang pagiging maka-Diyos, pagiging katulad ni Kristo, at espirituwal na Kristiyano ay lahat ay naglalarawan ng isang Kristiyano na nagiging higit na katulad ng Diyos. Ang pinakamakapangyarihang paraan upang maisakatuparan ang pagbabagong ito ay sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Salita ng Diyos na manahan nang sagana sa isa (Col. 3:16). Kapag ang isang tao ay yumakap sa Kasulatan nang walang pag-aalinlangan, masigla nitong gagana ang kalooban ng Diyos sa buhay ng mananampalataya (1 Tes. 2:13). Ang proseso ay maaaring karaniwang tinukoy bilang mga sumusunod:

Ang espirituwalidad ng Kristiyano ay nagsasangkot ng paglaki upang maging katulad ng Diyos sa karakter at pag-uugali sa pamamagitan ng personal na pagpapasakop sa pagbabagong gawain ng Salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos.

Ang Kabanalan ay naglalaman ng Kakanyahan ng Kristiyanismo

Ang mga Kristiyano ay naligtas upang maging banal at mamuhay ng banal (1 Ped. 1:14–16). Ano ang ibig sabihin ng pagiging banal? Ang mga salitang Hebreo at Griego para sa “maging banal” (na lumilitaw halos dalawang libong beses sa Kasulatan) ay karaniwang nangangahulugang “itabi para sa isang bagay na espesyal.” Kaya, ang Diyos ay banal dahil ibinubukod niya ang kanyang sarili sa sangnilikha, sangkatauhan, at lahat ng paganong diyos sa pamamagitan ng katotohanan ng kanyang pagka-Diyos at kawalang-kasalanan. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga anghel ay umaawit tungkol sa Diyos, “Banal, banal, banal” (Isa. 6:3; Apoc. 4:8), at kung bakit ipinahahayag ng Kasulatan na siya ay banal (Awit 99:9; Isa. 43:15). 

Kaya, ang ideya ng kabanalan ay may espirituwal na kahulugan sa mga tao ng Diyos batay sa banal na katangian ng Diyos. Halimbawa, ang mataas na saserdote ng Diyos ay may nakasulat sa kanyang headpiece na “Banal sa Panginoon” (Ex. 39:30). Ang mataas na saserdote ay partikular na itinalaga ng Diyos upang mamagitan sa ngalan ng isang makasalanang bansa sa isang banal na Diyos para sa kapatawaran ng kanilang mga paglabag.

Ang kabanalan ay naglalaman ng pinakadiwa ng Kristiyanismo. Iniligtas ng banal na Tagapagligtas ang mga makasalanan upang maging banal na mga tao (1 Ped. 2:4–10). Iyon ang dahilan kung bakit ang isa sa mga pinakakaraniwang pangalan sa Bibliya para sa isang mananampalataya ay santo, na simple at kamangha-mangha ay nangangahulugang “naligtas at ibinukod” (Rom. 1:7; 1 Cor. 1:2).

Kapag isinasaalang-alang ng isang tao na ang isang banal na Diyos ay nagliligtas, hindi nakakagulat na malaman na ibinibigay niya ang kanyang Banal na Espiritu sa bawat mananampalataya sa kaligtasan. Ang pangunahing layunin ng kaloob na ito ay ang magbigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya na mamuhay ng banal (1 Tes. 4:7–8; 1 Juan 3:24; 4:13).

Kaya’t nais ng Diyos na ang mga Kristiyano ay makibahagi sa kanyang kabanalan (Heb. 12:10) at ipakita ang kanilang sarili bilang mga alipin ng katuwiran, na magbubunga ng kabanalan (Rom. 6:19): “Yamang nasa atin ang mga pangakong ito, mga minamahal, linisin natin ang ating sarili. mula sa bawat karumihan ng katawan at espiritu, na naghahatid ng kabanalan sa ganap na pagkatakot sa Diyos” (2 Cor. 7:1). Kaya isinulat ng may-akda ng Hebreo, “Pagsikapan mo ang kapayapaan sa lahat, at ang kabanalan kung wala ito ay walang makakakita sa Panginoon” (Heb. 12:14). Ang kabanalan ay ang ubod ng karanasan ng isang Kristiyano.

Ang Intersection ng Salita at Kabanalan ng Diyos

Ang espirituwal na kapanahunan ay nagmumula sa kabanalan. Ang Scottish theologian na si John Brown ay naglalagay ng kabanalan sa isang depinisyon na maaari nating maunawaan at ituloy:

Ang kabanalan ay hindi binubuo ng mga mistiko na haka-haka, masigasig na kasiglahan, o hindi ipinag-uutos na mga austeridad; ito ay binubuo ng pag-iisip ayon sa iniisip ng Diyos, at pagnanais ayon sa kalooban ng Diyos. Ang isip at kalooban ng Diyos ay dapat malaman mula sa kanyang salita; at, hangga’t talagang naiintindihan ko at naniniwala ako sa salita ng Diyos, ang pag-iisip ng Diyos ay nagiging isip ko, ang kalooban ng Diyos ay naging aking kalooban, at ayon sa sukat ng aking pananampalataya, ako ay nagiging banal.

Ang artikulong ito ay hinango mula sa Biblical Doctrine: A Systematic Summary of Bible Truth ni John MacArthur

This article was translated by DBTG and was originally written by John MacArthur for Crossway. To read the original version, click https://www.crossway.org/articles/how-scripture-empowers-personal-holiness/

John MacArthur

John MacArthur

John MacArthur is the pastor-teacher of Grace Community Church in Sun Valley, California, where he has served since 1969. He is known around the world for his verse-by-verse expository preaching and his pulpit ministry via his daily radio program, Grace to You. He has also written or edited nearly four hundred books and study guides. MacArthur is chancellor emeritus of the Master’s Seminary and Master’s University. He and his wife, Patricia, live in Southern California and have four grown children.
John MacArthur

John MacArthur

John MacArthur is the pastor-teacher of Grace Community Church in Sun Valley, California, where he has served since 1969. He is known around the world for his verse-by-verse expository preaching and his pulpit ministry via his daily radio program, Grace to You. He has also written or edited nearly four hundred books and study guides. MacArthur is chancellor emeritus of the Master’s Seminary and Master’s University. He and his wife, Patricia, live in Southern California and have four grown children.

Related Posts

John MacArthur

Ang Nag-iisang Pinakamahalagang Gawain ng Pastor

Pangunahing Pagtawag Ang pangangaral ay sentro ng ministeryo ng pastor dahil iyon ang ating pangunahing tungkulin. Tahasang sinabihan tayo ni Apostol Pablo habang nagsasalita siya

John MacArthur

Nanalangin si Hesus para sa Iyong Pagpapabanal

Isang Urgent Plea Tandaan na ang pinakasentro ng panalangin ni Jesus bilang ating dakilang mataas na saserdote ay isang taimtim, apurahang pagsusumamo para sa ating

John MacArthur

Pag-asa sa Kapag Mabagal ang Pagpapabanal

Nasa Proseso Ka The reality is that sanctification isn’t defined as necessary; it’s simply defined as a reality. If you have been justified, you are