Pangaral sa Sarili

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Sa kasalukuyan, maraming bahagi ng aking buhay na tila hamon ang pagsasabuhay ng Magandang Balita. Ang mga dagok at paghihirap sa buhay ay hindi naman para ikagulat ko pa dahil hindi naman ito lingid sa kaalaman ng Diyos. Sa katunayan, sa ilang talata ng Biblia ay ilang ulit na nabanggit na kasama sa buhay Kristiyano ang paghihirap. Siguro sa mga unang pahayag na ito pa lang ay katunayan na ng kung paano ko isabuhay ang Magandang Balita. Ito ay sa pag-alala at patuloy na pagtanyag ng kung sino ang Diyos ayon sa Kanyang Salita at kung ano ang kanyang ginawa.

Ang Magandang Balita ay madalas inaakala ng ibang tao na ito’y patungkol sa kung anong magandang pamantayan ang ibinahagi ng Diyos para sa sangkatauhan. Ngunit ang totoo ay noong una Siyang nagbigay ng pamantayan ng pamumuhay ay wala namang taong nakasunod dito ng lubos. Sa katunayan, ang kahit sinong hindi makasunod ng buong-buo sa pamantayan o utos ay karapat-dapat mamatay at hindi maaaring humarap sa Diyos dahil nabahiran na sila ng kasalanan. Kaya’t hindi maaring patungkol sa pamantayan ang Magandang Balita. Hindi rin ito patungkol sa sarili nating buhay na tila tinulungan tayo ng Diyos makaangat at makaraos sa paghihirap sa buhay. Sabi nga ng kilalang preacher na si R. C. Sproul, “Your personal testimony is not the Gospel. “ Kung tutuusin nga naman, sino bang tunay na nakaluwag na sa buhay ngayon? Hindi ba’t pinatag tayong lahat ng pandemiyang COVID?

Samakatuwid, ang tunay na Magandang Balita ay hindi tungkol sa ating sarili o sa kung ano ang kaya nating gawin.

Ang tunay na Magandang Balita ay sa kabila ng kakulangan ng sangkatauhan na gampanan ang utos ng Diyos, Diyos mismo ang nagkatawang-tao. Ito ay si Hesu Kristo. Sa pamumuhay ni Hesu Kristo (100% God, 100% man) ay Siya lamang ang lubusang nakatupad sa lahat ng utos ng Diyos at namuhay ng walang sala. Dahil dito, Siya rin ang naging karapat-dapat na mamatay sa Krus para sa lahat ng nagkasala. Sa pangatlong araw Siya rin ay muling nabuhay. Makalipas ang 40 araw, Siya’y pumaitaas sa kalangitan kung saan Siya’y namamagitan sa Diyos Ama para sa Kanyang mga niligtas. Noong Siya’y umalis sa mundong ito, pinadala Niya ang Banal na Espiritu para tulungan ang Kanyang mga taga-sunod na mamuhay ng nararapat sa mata ng Diyos. Nangako rin Siya na Siya’y babalik upang makasama ang Kanyang mga taga-sunod at tuluyan silang maligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan.
Ang katotohanan ng tunay na Magandang Balita ang kailangan kong ipangaral sa sarili ko sa pang araw-araw. Marahil ‘yan ang dahilan kung bakit kinailangan ko pang muling isulat ng buo ang Gospel. Dahil sa katapusan ng araw, o kahit ng buhay ko sa daigdig na ito, hindi ko kayang ipamuhay ang Magandang Balita kung hindi ko ito pilit aalalhanin. At hindi ko rin ito maaalala kung hindi nagsusumamo ang Banal na Espiritu na patuloy kong talikdan ang makasalanan na buhay at umayon sa halimbawa ni Hesus sa kalakasan ng kapangyarihan ng Espiritu. Madalas kasi na dahil mag-isa ka lang mamuhay ng Christian life at hindi mo gaanong ramdam yung fellowship of the saints, yo’ng dating madaling makausap at makiramay, dulot ng quarantine mas mahirap tuloy alalahanin na ang buhay Kristiyano ay hindi naman tungkol sa atin. Ito’y tungkol sa katapatan ng Panginoong Diyos, si Hesu Kristo, na isakatuparan ang Kanyang pinangakong paglinis sa atin sa kasalanan at pagligtas sa atin sa muli Niyang pagbabalik, dahil hindi naman Siya nagmintis kailanman.

Julia Quiambao Garcia

Julia Quiambao Garcia

Julia is a classical musician. She also teaches violin to the younger generation.
Julia Quiambao Garcia

Julia Quiambao Garcia

Julia is a classical musician. She also teaches violin to the younger generation.

Related Posts

John Piper

Ang Pinakamaliit na Pananampalataya

Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. (Roma 9:16 MBBTAG) Sa

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary