Panginoon, Sa Anomang Kaparaanan

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Hangad nating maging mga mananampalataya may pagmamahal kay Jesus nang buong puso, na lubos na nagtitiwala sa kanya, sumusunod sa kanya nang tapat, at may naising magkaroon ng pinakamainam na bunga para sa kanyang pangalan. Nais nating mapuspos ng Diyos hangga’t kaya natin (Efeso 3:19). Ayaw nating maging maligamgam (Pahayag 3:16), o sayangin ang ating maikling buhay dito sa lupa (Efeso 5:16).

Kaya’t lagyan natin ang ating mga panalangin ng sa anumang kaparaanan.

Ang Pinakaligtas na Panalangin

 Sa paglipas ng mga taon, maraming tao ang nagsabi sa akin na natatakot silang manalangin “sa anumang kaparaanan” dahil maaring talagang tugunin ito ng Diyos. At kung tutuparin Niya ito, maaari Niya silang pagawin ng mahihirap na bagay o pumunta sa mahihirap na lugar kung saan sila maaaring magdusa. Maaari Niyang alisin ang mga tao at mga bagay na mahal nila. Maaari Niya silang gawing kaawa-awa. Ang pagdalangin ng “sa anuman kaparaanan” ay mukhang mapanganib.

Nauunawaan ko ang takot na ito. Dati ay ganoon din ang nararamdaman ko. Tinitingnan natin ang mga tiniis ng ilang Kristiyano noong una  at iniisip natin, “Ayaw ko. Salamat na lang.” Ngunit kung mababasa natin ang  Hebreo 11, makikita natin na ang mga mananampalataya na tila nagbabayad ng malaking halaga upang lubos na sumunod sa Diyos ay hindi mga banal na stoics na pinili ang pagsunod kaysa kagalakan, ngunit mga banal na hedonists na, tulad ni Jesus, ay piniling sumunod para sa kapakanan ng kanilang kagalakan (Hebreo 12:2). Itinuring nila ang anumang paghihirap na tiniis nila ay sulit dahil sa napakalaki ng kagalakan nila sa kanilang gantimpalang matatamo (Hebreo 11:26).

Pagkaraan ng maraming taon na nanalangin ng “sa anumang kaparaanan”, masasabi ko sa na ang dati kong mga kinakatakot ay mali. Dati ay natatakot ako sa maling bagay. Hindi mapanganib na manalangin sa ganitong paraan; Ang mapanganib na huwag manalangin sa ganitong paraan.

Ang pagdarasal ng “sa anumang kaparaanan” ay isang paraan para maranasan ang di-maipaliwanag na kagalakan (I Pedro 1:8), at hindi kalungkutan. Natutunan ko na ang pagpili na huwag hilingin sa Diyos ang panalangin na “sa anumang kaparaanan”dahil sa takot ay katulad ng pagtanggi ko sa isang masarap na hapunan dahil natatakot akong isuko ang kinakain kong sitsirya.

Wala nang ibang paraan para tayo ay ligtas kaysa ang nasa mga kamay ni Jesus (Juan 10:28). At ang pinakaligtas na paraan para manalangin tayo ay hilingin sa Diyos na “sa anumang kaparaanan” mapasa atin ang kagalakan ni Jesus at ang ating kagalakan ay malubos (Juan 15:11).

Nais Lamang Ng Diyos na Bigyan Ka ng Mabubuting Kaloob

Ayokong linlangin ka. Ang mga sagot ng Diyos sa aking mga panalangin ay nagbunga ng ilan sa pinakamahihirap na karanasan sa buhay ko. Ngunit pakinggan mo ako: Hindi ko ipagpapalit ang alinman sa mga karanasang iyon para sa mundo. Hinikayat lang nila akong manalangin nang higit pa dahil sa kagalakang nakamit ko sa kanila (Roma 5:2).

Totoong madalas sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ngunit ginagawa lamang niya ito para sa ating kagalakan. Palagi Niya  tayong binibigyan ng kabutihan at awa (Mga Awit 23:6). Pakinggan kung paano inilarawan ni Jesus ang pag-uugali ng Ama sa atin kapag hinikayat niya tayong manalangin:

“Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya!” Mateo 7:11 (Magandang Balita Biblia)

“Huwag kayong mangatakot, munting kawan; sapagka’t nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo’y ibigay ang kaharian.” Lucas 12:32 (Ang Dating Biblia, 1905)

“Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo.” Juan 15:7 (Magandang Balita Biblia)

Hindi naisin ng Ama na bigyan tayo ng kalungkutan kapag humingi tayo ng kagalakan (Mateo 7:9–10).

Huwag Matakot Manalangin Ng Panginoon, Sa Anomang Kaparaanan”

Kaya huwag matakot na manalangin, “Panginoon, sa anomang kaparaanan”. Ang ginagawa lang natin ay humihiling sa ating Ama kung ano ang magdadala ng galak sa atin at sa iba (Lucas 11:13; Mateo 13:44; Efeso 1:17–18; Efeso 3:19;  Colosas 4:3). Hindi nito babalewalain ang ating kagalakan, kundi magbubunga pa ito ng marami pang kagalakan (Juan 15:11; Mga Awit 16:11).

Anumang pagdududa na mayroon tayo na gagawin tayong kaawa-awa ng Diyos bilang tugon sa ating taimtim na mga panalangin para sa kanya ay isang panlilinlang. Si Satanas ay naghahasik ng liwanag ng kasinungalingan laban sa  Banal na Kasulatan at sa ating karanasan, na naglalaro sa ating takot, upang madaya niya tayo mula sa kagalakang nais ibigay sa atin ng Diyos. Hindi natin dapat hayaang ang ating kawalang-pananampalataya ang magdikta sa magiging kalagayan ng ating mga panalangin.

Kaya nga tunay na mas mapanganib na huwag mag-usal ng ganoong panalangin. Nabubuhay tayo sa isang “cosmic war zone”, na kinalaban ng mga espirituwal na puwersa ng kasamaan na higit pa sa ating makakaya (Efeso 6:12). At tunay ngang kailangan gawin ng Diyos ang anumang kailangan para talunin ang mga ito. At pinili Niyang gawin ito nang palagian sa pamamagitan ng ating mga panalangin (Roma 15:18; Filipos 1:19)

Kaya’t lumapit tayo sa trono ng biyaya (Hebreo 4:16), at humingi ng marami hangga’t kaya natin, sa anumang kaparaanan. Dahil humihiling tayo sa Kanya na mahalin nating lubos ang mga kailangan natin lubos para magalak tayo lubos. Hindi tayo dapat matakot, sapagkat walang mas ligtas na panalangin kundi ang manalangin ng “Panginoon, sa anumang kaparaanan”.

This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by Jon Bloom  for Desiring God. To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/whatever-it-takes-lord

Jon Bloom

Jon Bloom

Jon Bloom serves as author, board chair, and co-founder of Desiring God. He is author of three books, Not by Sight, Things Not Seen, and Don’t Follow Your Heart. He and his wife have five children and make their home in the Twin Cities.
Jon Bloom

Jon Bloom

Jon Bloom serves as author, board chair, and co-founder of Desiring God. He is author of three books, Not by Sight, Things Not Seen, and Don’t Follow Your Heart. He and his wife have five children and make their home in the Twin Cities.

Related Posts

John Piper

Ang Pinakamaliit na Pananampalataya

Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. (Roma 9:16 MBBTAG) Sa

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary