Para Sa Mga Nagsasabi Na “Walang Diyos”

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Ang buhay ng tao ay hindi maunawaan kung walang Diyos. Sikaping unawain ito, wala ni isang kaluluwa ang tunay na mauunawaan ang lugar niya dito nang hindi nakikilala ang Arkitekto ng mundo.

Tayong nasa Kanluraning lipunan ay nabubuhay sa panahon na dumarami ang nagsasabi na walang Diyos. Subalit bagama’t walang relihiyong kinabibilangan—o “mga none,” na tinatawag ng ilan—ay maaaring dumadami ngayon, ang pagtanggi sa Diyos ay hindi bagong pangyayari. Sa katunayan, ang pahayag na “Walang Diyos” ay nakatala sa Kasulatan mismo.

Baluktot at Walang Saysay Na Mithiin

Nang isinulat Haring David ang Awit 14, napupuna niya ang pagiging hindi maka-Diyos na dumadami sa paligid Niya:

Ang mangmang ay nagsabi sa kaniyang puso, walang Dios: sila’y nangapapahamak, sila’y nagsigawa ng kasuklamsuklam na mga gawa; walang gumagawa ng mabuti,” (v. 1, Ang Dating Biblia ,1905)

Pansinin na inilarawan ni David ang pahayag na ito—”Walang Diyos”—na nagmumula sa puso, na binabanggit sa Banal Na Kasulatan na siyang sentro mismo ng ating pagiral. Ang tunay na kalagayan ng isang lalaki o babae ay maaaring maunawaan sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang puso, dahil, tulad ng sabi ni Jesus, “Kung ano ang nag-uumapaw sa puso siyang sinasabi ng bibig.” (Mat. 12:34, Magandang Balita Biblia).

Ang kamangmangan na nabanggit sa talatang ito ay hindi dahil sa kawalan ng katalinuhan kundi sa pagkakaroon ng moral na kabaluktutan. Ang mangmang ay hindi kulang sa kakayahang mangatwiran. Sa halip, inabuso niya ang kakayahang mangatwiran, at mali ang Kanyang  konklusyon: “Walang Diyos.”

Si Aldous Huxley, na modelo ng ateyistang kaisipan noong mga unang taon ng ikadalawampung siglo, ay tapat na igiit na siya ay “may mga motibo sa hindi pagnanais na magkaroon ng kahulugan ang mundo”1—mga motibo na, sa huli, ay kinapapalooban ng seksuwal at pulitikal kalayaan. Sa madaling salita, sumama siya sa napakaraming iba pa na nagsasabing, “Ayaw kong magkaroon ng Diyos. Sapagkat kung may Diyos, kung gayon may hinala ako na may sasabihin Siya sa akin—at ang unang sasabihin Niya ay maaaring hindi isang bagay na gusto kong marinig.”

——————–

Ang Diyos ay “inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao” ngunit sa ating pagmamatigas, makasarili na kalikasan, pipigilan natin ang malinaw na katotohanan tungkol sa Kanya hanggang may natitira pa tayong lakas “

——–

Matatagpuan din natin ang baluktot at walang saysay na mithiin na tulad nito sa Job 21:14–15 (Mabuting Balita Biblia), na naglalarawan sa masasama na nag-aani ng malalaking materyal na pagpapala at kaginhawahan:

“Sinasabi nila sa Diyos, ‘Huwag mo kaming pakialaman. Ayaw naming alamin ang iyong kalooban! Sino ba ang Makapangyarihang Diyos upang sambahin namin? At ano bang mapapala kung sa kanya’y mananalangin?’

Ang Diyos ay “inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao,” (Mangangaral 3: 11, Ang Biblia 2001) ngunit sa ating pagmamatigas, makasarili na kalikasan, pipigilan natin ang malinaw na katotohanan tungkol sa Kanya hanggat may natitira pa tayong lakas.

Subalit ang pagtanggi sa Diyos ay hindi laging nakikita bilang malinaw na protesta sa pamamagitan ng mga salita. Kung minsan ang ating mga kilos ay nagsasalita para sa atin—halimbawa kapag hindi natin isinasama ang Diyos o hindi Siya nababanggit sa ating mga plano sa buhay. Tulad ng sinasabi sa atin ng Roma 1:18–21 (Ang Mabuting Balita Biblia) , ang isyu ay hindi dahil hindi natin kilala ang Diyos. Alam natin ito. Sa halip, ang problema ay na “hinahadlangan ang katotohanan” na napakalinaw ng paglikha at “siya’y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man.”

Ano Ang Makakaagaw Pansin Sa Diyos

Sa buong kasaysayan na tila walang katapusang paghihimagsik, maaari tayong matuksong pagdudahan ang kakayahan ng Diyos na mabuo ang Kanyang plano, o maawa man lang sa Kanya. Ngunit kaylan man hindi matitinag ang Diyos kahit sa pinakamatinding pagtangi sa Kanya. Siya ay hindi “…nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao (Gawa 17:25, Mabuting Balita Biblia). “Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito; ang sanglibutan, at silang nagsisitahan dito.” (Awit 24:1, Ang Dating Biblia ,1905); ni rebelde na matigas ang puso ay “Walang makakatutol o makakahadlang sa kanya” (Dan. 4:35,Ang Salita ng Dios, Tagalog Contemporary Bible).

————

Sa buong kasaysayan na tila walang katapusang paghihimagsik, maaari tayong matuksong pagdudahan ang kakayahan ng Diyos na mabuo ang Kanyang plano, o maawa man lang sa Kanya. Ngunit kaylan man hindi matitinag ang Diyos kahit sa pinakamatinding pagtangi sa Kanya.

—————–

Subalit kahit hindi Niya tayo kailangan, ang ating mabuting  Diyos ay hindi kuntento na panoorin tayong masira sa ating paghihimagsik. Hindi!  Hangad Niyang ipagkaloob ang di nagbabagong pagmamahal at awa—maging sa mga taong hindi tumanggap sa Kanya. Sino ang karapat-dapat sa gayong biyaya? Magagandang tao? Matatalinong tao? Mga taong masunurin sa batas?

Ang mabuting balita para sa mga nagrerebelde ay hindi tumitingin ang Diyos sa anoman ginawa na makakakuha ng pabor sa Kanya.   Sa halip, hinahanap Niya ang mga taong handang aminin ang mga kakulangan nila, at pangangailangan nila sa Diyos, sa Kanyang harapan. Tulad ng tiniyak sa atin ni apostol Juan, “Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo’y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo’y lilinisin sa lahat ng kalikuan.” (I Juan 1:9, Ang Dating Biblia, 1905).

Hindi  lakas o utak o kagandahan ang nakakaagaw sa paningin ng Diyos. Sinabi mismo ng Diyos na titingin Siya sa taong “…nagpapakumbaba at nagsisipagsisi, sa mga may takot at sa utos ko’y sumusunod.” (Isa. 66:2, Magandang Balita Biblia). Kahit sinabi mo sa Kanya, “Hayaan Mo ako, Diyos, wala akong pakialam sa Iyo,” ang Kanyang biyaya ay sapat para sa inyo—kung ikaw ay magpapakumbabang aminin ang inyong paghihimagsik at ipagtapat ang pangangailangan mo sa Kanya.

This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by Alistair Begg for Truth For Life. To read the original version, click https://blog.truthforlife.org/for-those-who-say-there-is-no-god

Alistair Begg

Alistair Begg

Alistair Begg is the senior pastor of Parkside Church in Cleveland, Ohio, the Bible teacher at “Truth For Life,” and the author of Brave by Faith: God-Sized Confidence in a Post-Christian World. He is married to Susan, and together they have three grown children and five grandchildren.
Alistair Begg

Alistair Begg

Alistair Begg is the senior pastor of Parkside Church in Cleveland, Ohio, the Bible teacher at “Truth For Life,” and the author of Brave by Faith: God-Sized Confidence in a Post-Christian World. He is married to Susan, and together they have three grown children and five grandchildren.

Related Posts

Jeff Chavez

The Total Depravity of Man 1

The goal of this series is to magnify God’s grace and to humble man’s pride.  Are unbelieving men spiritually sick? The most common answer is

Jeff Chavez

Unconditional Election Part 3

The goal of this series is to magnify God’s grace and to humble man’s pride. This is blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Unconditional Election Part 2

The goal of this series is to magnify God’s grace and to humble man’s pride. This is blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Unconditional Election Part 1

The goal of this series is to magnify God’s grace and to humble man’s pride. We now come to one of the petals of TULIP