Patnubayan Mo ang Iyong Puso

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

“Sundin ang iyong puso” ay isang pamilyar na kasabihan – isa sa mahalagang salita ng pop culture – na kumakatawan sa isang paniniwala na ang ating puso ay isang uri ng compass na magdadala sa atin sa tunay na kaligayahan kung magkaroon lamang tayo ng tapang na pakinggan ito. Tulad ng naipaliwanag ko dati, sa palagay ko ang paniniwalang ito ay parehong nakakapandaya at mapanganib.

Nakakapandayan dahil ang “sundin ang iyong puso” ay maaaring parang isang malinis na pakikipagsapalaran – na kung hindi sinusunod ang iyong puso ay lumalabag sa iyong totoong sarili – pero ang tunay na ibig sabihin nito ay “ituloy mo ang nais mo.” At kung sasabihin sa ganoong salita, malinaw na malinaw na makikita ang na mapanganib ang salitang iyon, yamang ang pagnanais na iyon ay nagmumula sa natitirang mga aspeto ng ating  fallen nature ay “Ito’y mandaraya at walang katulad; wala nang lunas ang kanyang kabulukan.” (Jeremias 17: 9, Magandang Balita Biblia) at maaakay tayo sa matinding panganib.

Naniniwala akong sa isang mas mainam na salita para sa mga Kristiyano, “patnubayan mo ang iyong puso,” na ibinigay sa atin sa Kawikaan 23:19: 

Makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas, 

at patnubayan mo ang iyong puso sa daan. (Ang Dating Biblia 1905)

Patnubayan mo ang iyong puso. Mas tama nitong kinukuha ang paraan ng Bibliya bilang buong nagtuturo sa atin na may kaugnayan sa ating mga puso, ang bahagi ng ating panloob na pagkatao na nagmamahal o nagagalit, na pinahahalagahan ang mga tao o bagay o kinamumuhian natin sila. Ayon sa Bibliya, ang ating mga puso, kapag hindi natin sinusuri, susundin ang pag-ibig o pagkagalit sa kung saan-saan ng direksyon (Mateo 6:21, 24). Samakatuwid, ang ating puso ay kailangang idirekta mula sa pagsunod sa mga mapanlinlang na pagmamahal at kayamanan, at patungo sa kung ano ang tunay na kaibig-ibig at mahalaga.

Bagong Puso na may Mga Lumang Problema

Ang maaaring makapagpalito sa pagdidirekta ng ating mga puso, sa modernong panahon, ay ang Kristiyano na nabubuhay kasama ang tinawag ng Bibliya na dalawang “pagkatao.” Binago natin ang “bagong pagkatao, na nilikha ayon sa wangis ng Diyos sa totoong katuwiran at kabanalan,” at mayroon tayong “dating katauhan, na kabilang sa [ating] dating pamumuhay at nasisira sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na hangarin” (Mga Taga-Efeso 4: 22-24).

Alam nating lahat mula sa karanasan na ang ating pagmamahal ay “naglalaban-laban sa inyong kalooban?” (Santiago 4: 1, Magandang Balita Biblia). Ang bagong sarili ay “nalulugod sa Kautusan ng Diyos.” habang ang dating sarili ay ” na salungat sa tuntunin [ng Diyos]” (Roma 7: 22–23, Magandang Balita Biblia). Kaya, dahil nararanasan natin ang pareho katauhan sa ngayon, sa pangkalahatan hinihikayat tayo ng Bibliya na patnubayan ang ating mga puso sa halip na sundin ang ating mga puso. Dinidirekta natin ang ating puso mula sa mga masama, mapanirang bagay na kinahuhumalingan ng ating dating sarili, at patungo sa malinis, ubod na kamangha-manghang mga katotohanan na dinisenyo ng Diyos upang galakin ang ating bagong pagkatao.

Kaya, kung nais ng Diyos na patnubayan natin ang ating mga puso, paano natin ito gagawin? At saan natin ito ididirekta?

Payo para sa Patnubayan ang mga Puso

Sa Kawikaan 23, na nagbibigay sa atin ng mga salitang “patnubayan mo ang iyong puso” (Kawikaan 23:19), ay talagang nagbibigay ng mabubuti (at praktikal) na mga halimbawa. Ang kabanata ay punung-puno ng matalinong, pusong nagdidirekta ng isang ama para sa kanyang anak. Hayaan mo akong akayin ka sa ilang mga summarized na pangungusap ng karunungan na ma-eencourage ka.

1. Idirekta ang iyong puso upang makamit ang karunungan ng Diyos.

Alam ng manunulat na “Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kaniyang sariling mga mata: nguni’t siyang pantas ay nakikinig sa payo.” (Kawikaan 12:15, Ang Dating Biblia 1905). At ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mahahalagang pakikipaglerasyon kung saan natatanggap natin ang gayong tagubilin. Kaya, pinayuhan niya tayo, kanyang mga mambabasa, na making mabuti sa ating mga magulang (o mga tumatayong magulang, Kawikaan 23: 22-25), masigasig na humingi ng payo mula sa mga taong may kaalaman (Kawikaan 23:12), at mapagmahal na ibahagi ang kaalaman sa ating mga anak ( kung kinakailangan, sa pamamagitan ng kinakailangang disiplina, Kawikaan 23: 13–14). Dapat nating idirekta ang ating mga puso sa karunungan ng may humble na pagtanggap ng tagubilin mula sa Diyos at sa iba (Kawikaan 1: 7).

2. Patnubayan mo ang iyong puso upang makilala ang mga mapanganib na tao.

Ang mundo ay puno ng mga tao na ang mga puso ay nais ang mga bagay na makakasama sa atin kung hindi tayo nag-iingat. Ang mga makapangyarihang tao ay maaaring gumamit ng kanilang katayuan, impluwensya, at kayamanan upang i-compromise tayo kung hindi natin panatilihin ang isang malinaw na pag-iisip at magpakita ng self-control (Kawikaan 23: 1-3). Ang pagkalkula ng mga tao na maaaring dayain tayo ay sa pamamagitan ng pagiging mabait sa una, sa paglaon ay ihayag lamang ang kanilang mga sarili bilang nakikisabwat (Kawikaan 23: 6–8). At ang labis na masamang tao ay tila umuunlad nang labis na natutukso tayong mainggit sa kanila (Kawikaan 23: 17–18), ngunit ang kanilang wakas ay pagkawasak (tingnan sa Awit 73). Dapat nating idirekta ang ating mga puso (madalas sa pamamagitan ng paghingi ng mabuting payo) upang makilala kung paano tayo maaakit ng kapangyarihan, pagmamanipula, at makasalanang paghahangad na dinadala tayo sa kapahamakan.

3. Patnubayan mo ang iyong puso upang maiwasan at makatakas sa mga silo ng pagkakasala.

Mag-ingat na mahulog sa pag-ibig sa pera. Huwag itong paglingkuran (Lukas 16:13), sapagkat ito ay hindi nakaka-satisfy at ito ay pansamantalang kayamanan, at magtratraydor sa pagkahumaling mo dito (Kawikaan 23: 4-5). Mag-ingat sa paggamit ng iyong lakas upang samantalahin ang mga mahihinang tao, sapagkat mananagot ka ng Diyos kung gagawin mo ito (Kawikaan 23: 10–11). Mag-ingat sa tukso na sekswal at huwag maliitin ang kapangyarihan nito upang tuksuhin ka na mabaliw na i-pursue ang makakasira sa iyong buhay at sa mga taong nasa paligid mo (Kawikaan 23: 26–28). At mag-ingat sa pagbibigay ng iyong sarili sa mapaminsalang pagmamalabis sa buhay (Kawikaan 23: 19-21), at pagkaalipin ng pagiging adik sa droga (Kawikaan 23: 29–35). Dapat nating turuan ang ating mga puso na kilalanin ang malakas, makapangyarihang pangaakit na ginagawa ng mga silo na ito, at gawin ang anumang kinakailangan upang makatakas sa mga ito.

Maaring ang mga payong na ito ay malamang na alam na ng karamihan sa atin (madalas mula ng masakit na karanasan), binibigyan tayo ng Diyos ng mas mahusay na payo,  payong mula sa malinaw na relasyon sa pagitan ng ama sa kanyang anak – at, kitang-kita na posible  nga ito.

Sundin ang Mabuting Kayamanan

Ang mas mabuting payo ay nakuha sa Awit 37: 4 (Ang Salita ng Diyos Version):

Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan,

    at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo.

Ito ay kapwa ang pangako at ang nagpapatuloy na karanasan ng bagong sarili, ang binagong-buhay na Kristiyano. Kapag lalong nagagalak tayo sa Panginoon bilang ating dakilang Kayamanan – mas nakikita natin at nalalasap ang lahat ng Diyos at nangangako magiging sa atin dahil kay Hesus – mas lalo tayong iibig sa “mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. ”at mahusay at kapuri-puri (Filipos 4: 8, Ang Dating Biblia 1905). Ang pagmamahal sa kanya ay nagdidirekta at naglilinis ng lahat ng ating iba pang minamahal.

Binibigyan tayo ni Jesus ng larawan ng pagbabagong ito sa Mateo 13:44 (Ang Dating Biblia 1905):

“Ang kaharian ng Dios ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nang mahukay ito ng isang tao, itinagoniya itong muli. At sa tuwa niyaʼy umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian, at binili niya ang bukid na iyon.”

Kapag tayo ay ipinanganak na muli, nakikita at hinahangad natin ang Kayamanan: ang Diyos mismo. At kung palagi natin siya namamasdan, ay lalong mas ninanais natin siya at lahat ng hinahangad Niya para sa atin. At mas lumalaki kaming napopoot sa lahat na maaaring umagaw sa atin sa Kayamanan na iyon.

Kaya, patnubayan mo ang iyong puso. Pinakamahalaga, idirekta ang iyong puso sa galak sa Panginoon. Sapagkat kung gagawin mo ito, bibigyan ka mismo ng Diyos ng mga hangarin ng iyong puso.

Jon Bloom

Jon Bloom

Jon Bloom serves as author, board chair, and co-founder of Desiring God. He is author of three books, Not by Sight, Things Not Seen, and Don’t Follow Your Heart. He and his wife have five children and make their home in the Twin Cities.

Jon Bloom

Jon Bloom

Jon Bloom serves as author, board chair, and co-founder of Desiring God. He is author of three books, Not by Sight, Things Not Seen, and Don’t Follow Your Heart. He and his wife have five children and make their home in the Twin Cities.

Related Posts

Derick Parfan

Wanted: Spirit-Filled Theologians

What if our theologizing—especially how we engage with others of differing theological viewpoints in social media—are more Spirit-filled than flesh-driven? As Christian theologians, we are

Derick Parfan

Ano ang “Conversion”

Ang conversion ay isang U-turn sa buhay ng isang tao. Ito ay ang pagbaling ng buong buhay ng isang tao mula sa kasalanan at patungo kay Cristo

Kyle Lucido

Taking Recreation Captive To Christ

One of the things I struggle with is rest and recreation. After a long day’s work, what should I do to unwind? Often, I would