Pitong Mga Dahilan Kung Bakit Hindi Dapat Mag-Alala (Ikalawang Bahagi)

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? “At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. “At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit nang singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, na buháy ngayon, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya!

(Mateo 6: 27-30,Magandang Balita Biblia)

Ang Mateo 6:25–34 ay naglalaman ng pitong pangakong nilayon ni Jesus para tulungan tayong lumaban para sa pananampalataya at maging malaya sa pag-aalala. Sa unang bahagi nakita natin ang una’t pangalawang pangako; ngayon naman ay tingnan natin ang  ikatlo at  ikaapat.

Ikatlong Pangako : ” Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa?” (Mateo 6:27)

Ito ay isang pangako — ang simpleng pangako ng katotohanan na matutuklasan mo mula sa karanasan: Ang pagiging balisa ay hindi makagagawa ng anumang kabutihan sa iyo. Iyan ay isang katotohanan. Hindi ito ang pangunahing argumento, ngunit kung minsan kailangan lang nating maging matigas sa ating sarili at sabihing, “O aking kaluluwa, ang pagiging balisa ay walang silbi. Wala itong ipinangangako. Hindi lamang nito nakakasira ng ating araw, kundi pati na rin sa ibang tao. Itakwil mo ito. Ibigay mo ito sa Diyos. At ipagpatuloy mo ang iyong gawain.”

Ang pagkabalisa ay walang nagagawaing mabuti. Iyan ang totoo. Paniwalaan mo ito. At kumilos na ayon sa katotohanang ito.

Ikaapat na Pangako: ” Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. “At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit nang singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, na buháy ngayon, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya! “ (Mateo 6:28–30)

Kumpara sa mga bulaklak sa parang, ikaw ay mas pinapahalagahan ng Diyos, dahil ikaw ay mabubuhay magpakailanman, at sa gayon ay makapagdudulot sa Kanya ng walang hanggang papuri bilang kanyang mga minamahal na anak.

Gayunman, ang Diyos ay may labis na pag-agos ng malikhaing lakas at pangangalaga, ibinuhos niya ito sa mga bulaklak na tumatagal lamang ng ilang araw. Kaya, tiyak na dadalhin niya ang gayon ding sigla at malikhaing kasanayan at gagamitin ito upang pangalagaan ang kanyang mga anak na mabubuhay magpakailanman. Ang tanong ay: Maniniwala ba tayo sa pangakong ito, at itataboy ang pag-aalala?

This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by John Piper of Desiring God. To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/7-reasons-not-to-worry-part-2

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales is an ordinary guy who serves an extraordinary God. A government employee, blogger, and founder of https://delightinggrace.wordpress.com. Happily married to Cristy-Ann and father to Agatha Christie who worship and serve at Faithway Community Baptist Church, Sta. Rita Batangas City.

John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.
John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.

Related Posts

John Piper

Ang Pinakamaliit na Pananampalataya

Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. (Roma 9:16 MBBTAG) Sa

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary