Pitong Mga Dahilan Kung Bakit Hindi Dapat Mag-Alala (Ikatlong Bahagi)

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

“Kaya huwag kayong mangabalisa, na mangagsabi, Ano ang aming kakanin? o, Ano ang aming iinumin? o, Ano ang aming daramtin? Sapagka’t ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga Gentil; yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapuwa’t hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya’t huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas: sapagka’t ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan.”

(Mateo 6: 31-34, Ang Dating Biblia (1905)

Nakita natin sa dalawang naunang bahagi ng ating pagbubulay-bulay na ang Mateo 6:25–34 ay naglalaman ng pitong pangakong nilayon ni Jesus upang tulungan tayong lumaban ang may mabuting pakikibaka laban sa kawalang-paniniwala (unbelief) at maging malaya sa pag-aalala. Ngayon ay tinitingnan natin ang huling tatlong pangako.

Ikalimang Pangako: “Kaya huwag kayong mangabalisa, na mangagsabi, Ano ang aming kakanin? o, Ano ang aming iinumin? o, Ano ang aming daramtin? Sapagka’t ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga Gentil; yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito.”  (Mateo 6:31–32)

Huwag ninyong isipin na walang alam ang Diyos sa inyong mga pangangailangan. Alam Niyang lahat ang mga ito. At siya ang “inyong Amang nasa Langit.” Hindi siya tumitingin, nang walang pakialam, mula sa malayo. Nagmamalasakit siya. Kikilos Siya para ibigay ang inyong pangangailangan sa tama at mainam na oras. 

Ikaanim na Pangako: ” Datapuwa’t hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.” (Mateo 6:33)

Kung ibibigay mo lang ang inyong sarili sa kanyang layunin sa mundo, sa halip na maging balisa tungkol sa inyong mga materyal na pangangailangan, titiyakin niya na ibibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo para magawa ang kalooban Niya at bigyan Siya ng kaluwalhatian. Sa ganitong paraan ko nauunawaan ang ” ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.” Lahat ng pagkain at inumin at damit — at lahat ng iba pa — na kailangan mo upang gawin ang Kanyang kalooban at maluwalhati Siya. Na maaaring nangangahulugan na ang Kanyang layunin ay mamatay ka para sa Kanya, ngunit ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo para gawin mga bagay na ito para sa Kanyang kaluwalhatian.

Katulad ito ng pangako ng Roma 8:32 (Ang Dating Biblia, 1905),”…bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? ” Na sinundan ng, “Sino ang maghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Cristo? Ang paghihirap ba, o kagipitan, o pag-uusig, o kagutuman, o kahubaran, o panganib o tabak? Ayon sa nasusulat: Alang-alang sa inyo, pinapatay nila kami buong araw. Itinuturing kaming mga tupang kakatayin. Subalit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. ” (Mga Taga Roma 8:35–37, Ang Salita ng Diyos). Maaaring dumating ang tag-gutom at kahubaran. Ngunit mapapasa atin ang lahat ng kailangan nating maging higit pa sa isang mapagtagumpay.

Ikapitong Pangako: ” Kaya’t huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas: sapagka’t ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan.” (Mateo 6:34)

Titiyakin ng Diyos na hindi kayo susubukin sa anumang oras na higit pa sa kaya ninyong tiisin (1 Corinto 10:13). Siya ay gagawa para sa iyo, upang ” kung paano ang iyong mga araw ay gayon nawa ang iyong lakas.” (Deuteronomio 33:25, Ang Biblia, 2001).

Araw-araw ay may itinakdang kaligaligan. Ngunit hindi kailanman higit pa sa kaya ninyong tiisin sa pamamagitan ng ibinigay na Niyang biyaya. Araw-araw ay magkakaroon tayo ng habag na bago tuwing umaga — sapat na habag na nagmumula sa Kanya para sa problema sa araw na iyon (Mga Panaghoy 3:22–23). Hindi niya aasahan ang anumang mabuting gawa mula sa inyo na hindi niya ibinibigay ang lahat ng biyayang kailangan ninyo (II  Corinto 9:8).

This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by John Piper of Desiring God. To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/7-reasons-not-to-worry-part-3

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales is an ordinary guy who serves an extraordinary God. A government employee, blogger, and founder of https://delightinggrace.wordpress.com. Happily married to Cristy-Ann and father to Agatha Christie who worship and serve at Faithway Community Baptist Church, Sta. Rita Batangas City.

John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.
John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.

Related Posts

John Piper

Ang Pinakamaliit na Pananampalataya

Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. (Roma 9:16 MBBTAG) Sa

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary