Salita ng Pag-asa Para Mga Kasalukuyang Hindi Nakakapagdalo sa Simbahan

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Namimiss ko na ang aking simbahan, gayonpaman, ang mga members namin ay patuloy na nagpapalitan ng mga text messages, nagkikita via Zoom, at pinapanalangin ang bawat isa. Meron din namang iba sa amin ang dumadalo tuwing Linggo- naka-mask at naka-distansya na sumasakop sa dalawang silid, ngunit hindi lahat. Hindi maiiwasan ng mga dumadalo ang maalala ang mga kapatiran na wala sa kanilang dating inuupuan at ang mga nanunuod naman ng live stream ay nagnanais na maupuan na nila ang mga ito sa wakas.

Nasa bahay man o sa personal, namimiss na natin sama samang umaawit ng taos puso, magbatian na may yakap at kamayan, at mga fellowship pagkatapos ng worship service na nagpapalakas sa ating mga puso at ng ating buhay kabanalan. Ang simbahan sa gitna ng pandemya ay hindi tulad ng dati.

Sa gitna ng di kaaya-ayang panahon na ito, palagi kong binabasa ang isa sa mga kakaibang libro ng bibliya: Revelation. Sa paunang chapter, isinulat din ni Apostol Juan ang kanyang di kaaya-ayang sitwasyon. Para sa mga Kristyanong naka-quarantine, pamilyar ang karanasan na ito. 

“Ako’y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos sapagkat ipinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus.” (Rev 1:9)

Ang mga salitang ito at ang iba pang heavenly vision ni John and nagbigay sakin ng tatlong rason ng pag-asa pag hindi ako nakakapagsimba.

1. SA PANAHON NG PAGKAHIWALAY SA SIMBAHAN, MAARI TAYONG MAKARAMDAM NG PAGBUKOD SA NAKARARAMI NGUNIT HINDI KA NAG-IISA.

Ipinakilala ni Juan ang kanyang sarili bilang isang “kapatid” at “kasama” sa kapighatian at pagtitiis (Rev 1:9). Siya ay ibinukod mula sa mga kapatiran- sinentensyahan ng pagkatapon sa isang malayong isla- gayunpaman, sinang-ayunan niya ang kanyang matibay na pakikiisa sa mga anak ng Diyos. Pinalakas ang mga oppresed na mga simbahan na nagsipaghiwa-hiwalay gamit ang liham, pinaalala ni Juan na sila ay united sa “pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus.” (Rev 1:9)

Tatagan mo ang iyong loob. Maaring ikaw ngayon ay under lockdown, pero hindi ka nag-iisa. Alam ng Panginoon ang iyong pagkabukod. Patuloy Siyang nangungusap sa Kanyang Salita, nananahan Siya sayo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, at patuloy na pinagkakaisa ka Niya sa iyong kapatiran magkita man kayo ng personal o hindi.

2. SA PANAHON NG PAGKAHIWALAY SA SIMBAHAN, ANG WORSHIP PADIN ANG PINAKA-PRIORITY.

Sa mga cartoons, ang mga taong pinatapon sa mga isla at makikitaang busy sa pagsulat sa isang puno ng mga araw na lumipas, ngunit para kay Juan, hindi ganoon ang kaso ng pamamalagi niya sa Patmos. Bagkus, sinulat niya “Noon ay araw ng Panginoon, at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. . .” (Rev 1:10). Kahit siya pinatapon na sa isang remote island, worship padin and high priority ni Juan. Wala man siya sa iglesya, ngunit inaangking ganap padin ni Juan ang pagkatawag sa kanya.

Sa panahon ng pandemya, makakalimutan man natin ang mga araw na lumilipas ngunit ang worship padin ang nananatiling greatest privilege. Katulad ni Juan, hindi lang tayo nagmamarka ng mga araw na lumipas hanggang sa tayo ay makalabas na ulit sa wakas, sinasamantala natin ang mga araw- lalo na sa araw ng Panginoon-  sa pagsamba.

3.  SA PANAHON NG PAGKAHIWALAY SA SIMBAHAN, LAGI TAYONG NAKADEPENDE SA PAG-ASA NA NANGGAGALING SA LANGIT.

At dahil sa pagsamba ni Juan, binigyan siya ng Panginoon ng pag-asa, ang iba pang nakasulat sa Revelation ay ang pangitain ng mga magaganap sa lahat ng bagay- patungkol sa kapahayagan ng ating Panginoong Hesus sa kaluwalhatian at ang kabuuang pagsasama sama ng mga anak ng Diyos. Ito ay para palakasin at patatagin ang loob ni Juan at ng bawat isa na nasa iglesya, ganun din ang ating mga loob.

Sa gitna ng revelation na ito, nangusap ang ating Panginoon mula sa Kanyang trono sa langit kay Juan at sinabi ang tatlong mga salitang ito ” Umakyat ka rito. . .” (Rev 4:1). Halika, Juan, halika at samahan mo sila sa kanilang makalangit na pagsamba.

Kung titignan natin ang ating mga sarili, maging sa bahay man o nakadistansya sa isang malaking bahay sambahan, maari nating maramdaman na parang tayo at nagpupuri ng nakabukod, ngunit hindi ito totoo. Kada linggo, ang ating pagsamba dito sa lupa ay sinasamahan ng mga hinirang at mga anghel sa pagsambang makalangit (See Hebrews 12:22-24). Tayo din ay umaasa sa darating na panahon kung saan tayo ay pisikal na magkakasama sama kasama ang “napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman!” (Rev 7:9). Ang ating pagtitiis sa ating pagbubukod ngayon, binubulay bulay natin ang pag-asa na sasapitin ng iglesya sa hinaharap.

Brother, sister, pakinggan mo ang tinig ng pagkatawag ng ating Panginoong Hesus sa inyo “Umakyat ka rito!”

This article was translated by Paulo Radomes and was originally written by Magan Hill for The Gospel Coalition (TGC). To read the original version, click here.

Paulo Radomes

Paulo Radomes

Paulo serves as an Assistant Pastor in God’s Sanctuary Christian Fellowship in Antipolo. He finished college with a Bachelor's degree in Mass Communication and is currently pursuing his Master's in Divinity. He also has his own blog site, thevirtualberean.wordpress.com

Megan Hill

Megan Hill

Megan Hill is a pastor’s wife living in Massachusetts and an editor for The Gospel Coalition. She is the author of three books: A Place to Belong: Learning to Love the Local Church (Crossway, May 2020), Contentment: Seeing God’s Goodness (P&R, 2018) and Praying Together: The Priority and Privilege of Prayer: In Our Homes, Communities, and Churches (Crossway/TGC, 2016). Her writing has appeared in various publications including Christianity Today, The Washington Post, Today in the Word, Reformation 21, Focus on the Family, Desiring God, and Tabletalk. She belongs to West Springfield Covenant Community Church (PCA). You can follow her on Twitter or Instagram.
Megan Hill

Megan Hill

Megan Hill is a pastor’s wife living in Massachusetts and an editor for The Gospel Coalition. She is the author of three books: A Place to Belong: Learning to Love the Local Church (Crossway, May 2020), Contentment: Seeing God’s Goodness (P&R, 2018) and Praying Together: The Priority and Privilege of Prayer: In Our Homes, Communities, and Churches (Crossway/TGC, 2016). Her writing has appeared in various publications including Christianity Today, The Washington Post, Today in the Word, Reformation 21, Focus on the Family, Desiring God, and Tabletalk. She belongs to West Springfield Covenant Community Church (PCA). You can follow her on Twitter or Instagram.

Related Posts

John Piper

Ang Pinakamaliit na Pananampalataya

Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. (Roma 9:16 MBBTAG) Sa

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary