Sapat ba ang Impluwensiya sa Iyo ng Bibliya?

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Ngayon, nahayag mula sa langit ang galit ng Diyos laban sa lahat ng kawalang pagkilala sa Diyos at hindi pagiging matuwid ng mga tao. Kanilang pinipigil ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang hindi pagiging matuwid.  Ito ay sapagkat ang maaari nilang malaman patungkol sa Diyos ay maliwanag na sa kanila, dahil inihayag na ito ng Diyos sa kanila. Ito ay sapagkat ang hindi nakikitang mga bagay patungkol sa Diyos, simula pa sa paglikha ng sanlibutan, ay malinaw na nakikita na nauunawaan ng mga bagay na nalikha, kahit ang kaniyang walang hanggang kapangyarihan at ang kaniyang pagka-Diyos. Kaya nga, wala na silang anumang maidadahilan. (Roman 1: 18-20, Ang Salita ng Diyos)

Lahat ng ginawa ng Diyos ay nilayon upang harapin tayo sa kanyang pag-iral at kalikasan. Tuwing umaga kapag tayo ay bumangon, tayo ay pinapaalalahanan na may Diyos at nahaharap sa kanyang presensya. Lahat ng mabuti at maganda na nakikita natin, nahawakan, nalalasahan, naaamoy, at nararanasan ay isang daliri na tumuturo sa kaluwalhatian ng Diyos.

Bagaman ang ating konsiyensya at ang mga nilikha ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang kabutihan, karunungan, at kapangyarihan, at samakatuwid ay iniiwan tayo nang walang dahilan para hindi maniwala na may Diyos, ang kanilang mensahe ay hindi sapat upang bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang kalooban, na kinakailangan para sa kaligtasan.

Kaya, ibinigay niya sa atin ang kahanga-hanga at kamangha-manghang regalo ng kanyang salita.

Sa karunungan at biyaya, sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili, ipinahayag ang kanyang kalooban, iningatan at ipinahayag ang kanyang katotohanan, at pinrotektahan ang church laban sa kasamaan at mga pandaraya ni Satanas at ng mundo sa pamamagitan ng kanyang mga katotohanan na isinulat.

Habang ang Lumang Tipan ay orihinal na isinulat sa Hebrew at ang Bagong Tipan sa Griyego, tinawag ng Diyos ang mga henerasyon ng mga matalino, sinanay, at maka-Diyos na mga iskolar upang makilahok sa patuloy na pagsasalin ng kanyang aklat upang walang sinuman, saanman ang maiiwan nang walang regalo ng salita ng Diyos .

Napakahalagang huwag kalimutan ang mga katotohanang ito o tumigil sa pagbibigay ng pasasalamat na ginabayan at pinatnubayan ng Diyos ang pagsulat ng bawat bahagi ng kanyang salita.

Ngunit kailangan kong sabihin ito: maraming mga Kristiyano, marahil kahit na ikaw, ay hindi palaging namumuhay na para bang hindi ito ang pinakapangunahing pinagmumulan ng karunungan sa kanilang buhay. Oo, ipinapahayag natin na naniniwala tayo sa doktrina ng Banal na Kasulatan—ang doktrinal na pundasyon kung saan naninindigan ang bawat iba pang doktrina—ngunit malamang na hindi nito binabago ang ating pang-araw-araw na pamumuhay sa sukat na nararapat.

Alam kong hindi ito palaging para sa akin.

Nakalulungkot, marami sa atin ang hindi gumugugol ng araw-araw na oras sa ating mga Bibliya. Marami sa atin ay hindi masugid na mag-aaral ng salita ng Diyos. Marami sa atin ay pinapakain lamang mula rito sa loob ng isang oras bawat linggo habang tayo ay nagtitipon para sa pagsamba sa Linggo. Ngunit, gumugugol tayo ng maraming oras na hinahayaan sa ating mga puso at isipan na maimpluwensyahan at mahubog ng internet, social media, at pampulitikang komentaryo sa TV. Ang totoo, ang mga tinig ng impluwensyang ito ay kadalasang mas may awtoridad kaysa sa Kasulatan.

Kung tayo ay lubos na naniniwala sa doktrina ng Banal na Kasulatan, hindi ba natin hahanapin ang bawat pagkakataon na ibahagi ang maluwalhating mensahe nito sa iba? Hindi ba sa mga quite time natin sa Panginoon, kapag inihiwalay mo ang iyong sarili sa ibang tao at iba pang mga responsibilidad, at ikaw lang, ang iyong Panginoon, at ang kanyang salita, ang magiging paborito mong bahagi ng iyong araw?

Kung ikaw, tulad ko, ay na konsensya, ang solusyon ay hindi ang pagbabasa ng salita ng Diyos na tipo  “na guguilty, na ito’y tawag ng tungkulin, ng-isang-mabubuting-Kristiyano” na pagkukunwari. Hindi, dapat nating laging lapitan ang ating pagbabasa at pag-aaral ng Bibliya nang may taos-pusong kagalakan.

“Ang mga gawa ni Yahweh, tunay napakadakila, mga nalulugod sa kanya, lagi itong inaalala;” (Salmo 111: 2, Magandang Balita Biblia)

“Tinanggap nila ang salita ng buong sigasig. Sinaliksik nila ang mga kasulatan araw-araw kung tunay nga ang mga bagay na ito.” (Mga Gawa 17: 11, Ang Salita ng Diyos)

“Anak ko, kung ang mga salita ko’y iyong tatanggapin, at mga utos ko sa iyo ay iyong pagyayamanin,” (Kawikaan 2: 1, Ang Biblia 2001)

Oo, lumalapit tayo sa salita ng Diyos nang may katapatan, ngunit ginagawa natin ito dahil nagpapasalamat tayo, nasasabik, at nagugutom. Natagpuan natin siya roon, nakikita natin ang kanyang nakapagliligtas na biyaya roon, nakakakita tayo ng kamangha-manghang karunungan, nakakakita tayo ng patnubay para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay doon, at doon natin matatagpuan ang pag-asang gawin itong muli bukas.

Tuwing bubuksan mo ang kanyang aklat, manalangin na ipagkaloob sa atin ng Diyos ang mga bukas na mata at masaya, mapagpasalamat, sabik, at magiliw na puso.

Pagpalain nawa kayo ng Diyos,

Paul David Tripp

Paul Tripp

Paul Tripp

Paul Tripp is a pastor and best-selling author of more than 20 books, including My Heart Cries Out: Gospel Meditations for Everyday Life.
Paul Tripp

Paul Tripp

Paul Tripp is a pastor and best-selling author of more than 20 books, including My Heart Cries Out: Gospel Meditations for Everyday Life.

Related Posts

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Limited Atonement Part 2

The goal of this series is to magnify God’s grace and to humble man’s pride. This is blog post is based on Covenant Reformed Seminary