April 12

Hindi Ka Matatalo sa Huli

Solid Joys Devotionals (Tagalog)

“Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan.”

(Mateo 27:65)

Nang si Jesus ay patay na’t nakalibing, at may malaking batong iginulong sa pintuan ng libingan, pumunta ang mga Pariseo kay Pilato at humingi ng pahintulot na lagyan ng seal ang batong panakip sa libingan at pabantayan ito sa kawal.

Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya — ngunit nauwi ito sa wala.

Wala silang nagawa noon, wala silang magagawa ngayon, at patuloy silang walang magagawa. Subukan man nila, hindi nila mapipigilan si Jesus. Hindi nila Siya mapananatiling nakalibing.

Hindi ito mahirap intindihin: Kaya Niyang lumabas dahil hindi Siya pinilit pumasok rito. Hinayaan Niya na Siya’y siraan ng puri at ayawan at libakin at itulak-tulak at patayin.

Inialay ko ang akin buhay upang ito’y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay; kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. (Juan 10:17–18)

Walang makapipigil sa Kanya dahil wala sinuman ang nakapagpabagsak sa Kanya. Inialay Niya ang Kanyang sarili nang Siya’y handa na.

Nang tila mukhang habang-buhay na Siyang nakalibing, may ginagawang awesome si Jesus sa dilim. “Ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago ngunit hindi alam ng naghasik kung paano” (Marcos 4:26–27).

Akala ng mundo ay tapos na si Jesus — out of the way na — ngunit kumikilos si Jesus sa madidilim na lugar.Hangga’t hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito’y mamatay, mamumunga ito nang sagana” (Juan 12:24). Hinayaan Niyang Siya’y mailibing — “walang makakakuha ng aking buhay” — at Siya’y muling darating nang may kapangyarihan kailanman at saanman Niya naisin — “Mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli.”

Siya’y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya’y bihagin nito (Mga Gawa 2:24). Ang priesthood ni Jesus ngayon aydahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanma’y hindi matatapos” (Hebreo 7:16).

For twenty centuries, ginawa ng mundo ang lahat ng makakaya nito — pero nauwi pa rin ito sa wala. Hindi nila kayang ilibing si Jesus. Hindi nila Siya kayang pigilan. Hindi nila kayang patahimikin o limitahan. Si Jesus ay buhay at malayang pumunta at dumating saanman Niya naisin.

Magtiwala ka at sumunod sa Kanya, anuman ang mangyari. Hindi ka matatalo sa huli.