September 13

7 Dahilan Upang Hindi Mag-alala

Solid Joys Devotionals (Tagalog)

“Kaya’t huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba’t ang mga Hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang-halaga ninyo ang kaharian [ng Diyos] at ang pamumuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas; sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw.”

(Mateo 6:3134)

Naglalaman ang Matthew 6:25–34 ng at least pitong pangakong dinisenyo ni Jesus para tulungan tayong labanan ang kawalan ng pananampalataya at maging malaya tayo sa pagkabalisa. Ngayon ay titingnan natin ang huling tatlo sa mga pangakong ito.

Pangako #5: “Kaya’t huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba’t ang mga Hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito.” (Mateo 6:31–32)

Huwag mong isipin na hindi alam ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Alam Niyang lahat ito. At Siya ang “iyong Ama na sa langit.” Hindi Siya tumitingin nang walang pakialam mula sa malayo. Nagmamalasakit Siya. Kikilos Siya para ibigay ang iyong pangangailangan sa  pinakatamang oras.

Pangako #6: “Ngunit higit sa lahat ay bigyang-halaga ninyo ang kaharian [ng Diyos] at ang pamumuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito.” (Mateo 6:33)

Kung ibibigay mo ang iyong sarili sa Kanyang layunin sa mundo imbis na mamroblema sa iyong private material needs, titiyakin Niya na taglay mo ang lahat ng iyong kakailanganin upang gawin ang Kanyang kalooban at bigyan Siya ng kaluwalhatian. Sa ganitong paraan ko nauunawaan na “Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito.” Lahat ng pagkain at inumin at damit — at lahat ng iba pa — na kailangan mo para gawin ang Kanyang kalooban at luwalhatiin Siya. Maaaring nangangahulugan ito na ang Kanyang layunin ay mamatay ka para sa Kanya, ngunit ibibigay Niya ang lahat ng kailangan mo para magawa ito, for His glory.

Katulad ito ng pangako ng Romans 8:32, “Hindi kaya ibibigay nang masagana sa atin [ng Diyos kasama ni Cristo] ang lahat ng bagay?” Sinundan pa ito ng, “Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Ayon sa nasusulat, ‘Dahil sa inyo’y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang.’ Hindi! Sa lahat ng mga ito, tayo’y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin” (Romans 8:35–37). Maaaring dumating ang pagkagutom at kahirapan. Ngunit mapapasaatin ang lahat ng kailangan natin para maging higit pa sa isang conqueror. 

Pangako #7: “Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas; sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw.” (Matthew 6:34)

Sisiguraduhin ng Diyos na sa anumang araw ay hindi ka susubukin nang higit pa sa iyong makakaya (1 Corinthians 10:13). Siya ay kikilos para sa iyo, upang “maging mahaba at matatag . . . ang iyong pamumuhay” (Deuteronomy 33:25).

Ang bawat araw ay may itinakdang panganib. Ngunit ito’y hindi kailanman higit pa sa iyong makakaya ayon sa Kanyang biyaya. Araw-araw ay magkakaroon ng kahabagan na sariwa bawat umaga — kahabagan para sa problema sa araw na iyon (Lamentations 3:22–23). Hindi Niya aasahan ang anumang good deed mula sa iyo nang hindi Niya ibinibigay ang lahat ng biyayang kakailanganin mo (2 Corinthians 9:8).