May 20

Paano Kasusuklaman ang Iyong Buhay

Solid Joys Devotionals (Tagalog)

Pakatandaan ninyo: hangga’t hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito’y mamatay, mamumunga ito nang sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito, ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan.

(Juan 12:24-25)

Ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan.” Ano’ng ibig sabihin nito?

Ibig sabihin, at least hindi mo masyadong iniisip ang iyong buhay sa mundong ito. Sa madaling salita, hindi masyadong mahalaga kung ano’ng nangyayari sa buhay mo sa mundong ito.

Kung nagsasalita ng mabuti tungkol sa ’yo ang mga tao, hindi mahalaga ito.

Kung galit sila sa ’yo, hindi mahalaga ito.

Kung marami kang mga bagay-bagay, hindi masyadong mahalaga ito.

Kung kakaunti lang ang mayroon ka, hindi masyadong mahalaga ito.

Kung inuusig ka o nagsisinungaling sila tungkol sa ’yo, hindi masyadong mahalaga ito.

Kung sikat ka man o di kilala, hindi mahalaga ito.

Kung namatay ka kasama ni Cristo, hindi na gaanong mahalaga ang mga bagay na ito.

Pero mas radikal ang mga salita ni Jesus. Tinatawag tayo ni Jesus hindi lamang para tiisin ang mga karanasang hindi natin pinipili, kundi magpasyang sundin Siya. “Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin” (Juan 12:26). Saan? Siya ay papuntang Gethsemane at patungo sa krus. 

Hindi lang sinasabi ni Jesus: Kung sumama ang mga nangyayari, huwag kang mag-alala, dahil namatay ka na naman kasama Ko. Sinasabi Niya: Piliin mong mamatay kasama Ko. Piliin mong kamuhian ang iyong buhay sa mundong ito, tulad ng pagpili Ko sa krus. 

Ito ang ibig sabihin ni Jesus nang sinabi Niya, “Sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin” (Mateo 16:24). Tinatawag Niya tayo na piliin ang krus. Isang bagay lang ang ginagawa ng mga tao sa krus. Namatay sila rito. “Pasanin mo ang iyong krus” — ibig sabihin, “Tulad ng isang butil ng trigo, mahulog ka sa lupa at mamatay.” Piliin ito. 

Pero bakit? Para sa kapakanan ng radikal na katapatan sa ministeryo: “Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay magawâ ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng Magandang Balita tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos para sa tao” (Mga Gawa 20:24). Parang naririnig kong sinasabi ni Paul, “Hindi mahalaga kung ano’ng mangyayari sa’kin — kung mabubuhay lang ako sa kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos.”

Devotional excerpted from “It Doesn’t Matter What Happens to Me”

This article was translated by Joshene Bersales and was originally written by John Piper of Desiring God. To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/how-to-hate-your-life

Joshene Bersales

Joshene Bersales

Joshene Bersales considers Joshua her Bible hero, and strives to have faith that can make the sun stand still. She graduated with an AB Literature (English) degree from Ateneo de Manila University. She is a writer, editor, and translator. Joshene loves theater, traveling, and collecting children’s books. You can find her on IG: @joshenebersales

John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.