November 29

Ang Tanging Tagapaglinis ng Konsensya

Solid Joys Devotionals (Tagalog)

Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo’y makapaglingkod sa Diyos na buháy.

(Hebreo 9:14)

Narito tayo sa makabagong panahon — ang panahon ng internet, smartphones, space travel, at transplant ng puso — at ang ating problema ay tulad pa rin ng dati: Hinahatulan tayo ng ating konsensya at pinaparamdam sa atin na hindi tayo katanggap-tanggap sa Diyos. Tayo ay napalayo sa Diyos. At ang ating mga konsensya ay patotoo nito.

Maaari nating sugatan ang ating sarili, o ihagis ang ating mga anak sa sagradong ilog, o magbigay ng milyun-milyong piso sa charity, o magpakain ng mahihirap, o mag-penitensya at saktan ang sarili nang sandaang paraan, at pareho lang ang resulta nito: Mananatili ang mantsa at matatakot pa rin tayo sa kamatayan.

Alam natin na ang ating konsensya ay nadungisan — hindi sa panlabas na mga bagay tulad ng paghipo sa isang bangkay, maruming lampin, o karne ng baboy (ayon sa Lumang Tipan). Sinabi ni Jesus na ang lumalabas sa tao, hindi ang pumapasok dito, ang nagpaparumi sa kanya (Marcos 7:15–23). Nadudungisan tayo ng mga pag-uugaling tulad ng pride at self-pity at poot at pagnanasa ng laman at inggit at selos at pag-iimbot at apathy at takot. 

Ang tanging sagot sa makabagong panahong ito, tulad sa iba pang panahon, ay ang dugo ni Cristo. Kapag tumindig ang iyong konsensya at hinatulan ka, saan ka babaling? Ibinibigay ng Hebreo 9:14 ang sagot: “Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo’y makapaglingkod sa Diyos na buháy.”

Ang sagot ay ito: Bumaling sa dugo ni Cristo. Bumaling sa tanging tagapaglinis ng sansinukob na makapagbibigay sa iyo ng ginhawa sa buhay, at kapayapaan sa kamatayan.