July 19

Ang Kanyang Timing ay Eksakto

Solid Joys Devotionals (Tagalog)

Kaya’t huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang mahanap natin ang kalinga para sa napapanahong pangangailangan.

(Mga Hebreo 4:16, sariling salin)

Alam kong madalas isalin ang mahalagang talatang ito na, “Kaya’t huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan.” Ngunit isa itong tunay na paraphrase upang ipakita na ang Diyos ay dumadating sa eksaktong oras na kailangan natin Siya. Ngunit ang literal na pokus ay kung gaano ka-timely ang tulong na ito.

Lahat ng ministeryo ay nasa hinaharap — mangyayari sa susunod na sandali, isang buwan, isang taon, o isang dekada. May sapat tayong oras upang mabalisa tungkol sa ating kakulangan. Kapag nangyayari ito, dapat tayong manalangin.

Ang panalangin ay isang anyo ng pananampalataya na kumokonekta sa atin ngayon sa biyayang kailangan natin upang maging sapat tayo para sa ministeryo ng kinabukasan. Mahalaga talaga ang timing.

Paano kung masyadong maaga o huli na ang pagdating ng grace? Hindi nagbibigay-linaw sa mahalagang pangako ang tradisyonal na salin ng Hebreo 4:16. Kailangan natin ng mas literal na pagsasalin upang makita ito. Ang pangako ay hindi lang upang mahanap natin ang kalinga “upang tulungan tayo sa panahon ng pangangailangan,” kundi ang grace ay eksaktong itinakda sa oras ng Diyos.

Ang punto ay ito: Ang panalangin ay paraan upang mahanap ang future grace para sa napapanahong tulong. Itong kalinga ng Diyos ay laging dumadating on time mula sa “trono ng mahabaging Diyos.” Ang ibig sabihin ng mga salitang “trono ng mahabaging Diyos” ay ito: Ang grace para sa kinabukasan ay nagmumula sa Hari ng sansinukob na nagtatakda ng panahon gamit ang Kanyang sariling kapangyarihan (Mga Gawa 1:7)

Ang timing Niya ay perpekto, pero bihirang sa atin: “Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap-mata lamang; isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan” (Mga Awit 90:4). Itinatakda Niya ang simula’t hangganan ng mga lahi sa buong mundo (Mga Gawa 17:26). Sa personal na level, “hawak [Niya ang] aking buhay” (Mga Awit 31:15).

Kapag ating pinag-iisipan ang timing ng future grace, kailangan nating mag-isip sa “trono ng mahabaging Diyos.” Walang makakapigil sa plano ng Diyos na magpadala ng kalinga kapag ito ang pinakamabuti para sa atin. Palaging tama ang panahon ng future grace.