#15 Magagawa ba ng Diyos ang masamang bagay?

Huwag sabihin ng sinuman kapag siya’y tinutukso, “Ako’y tinutukso ng Diyos,” sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama, at hindi rin siya nanunukso sa sinuman.

James 1:13 ABAB

Ang kapangyarihan ng Diyos na gawin ang lahat ng mga bagay ay naaayon sa Kanyang banal at matuwid na katangian. Walang masamang bagay ang magagawa ng Diyos dahil ito ay salungat sa Kanyang kalikasan.

Kahit itinalagang mangyari ng Diyos ang lahat ng mga bagay, hindi Siya ang may akda ng kasalanan. Ito ay isang katotohanan na mahirap nating lubusang maunawaan ngunit malinaw na nakasulat sa Salita ng Diyos (1 John 1:5, 2 Tim 2:13, Isa. 46:10; Eph. 1:11, Acts 4:27–28).

Maaring mahirap itong maunawaan ng mga bata pero bigyang-diin ang pagpapasakop sa malinaw na kapahayagan ng Diyos. Alam Niya lahat ng mangyayari dahil itinalaga Niya ito, kasama ang masasamang bagay. Magagawa Niya ang lahat pero hindi Siya makakagawa ng masama, dahil siya ay banal at matuwid.

Ano man ang nangyayari sa ating buhay, sa ating pamilya, at maging sa mga bata ay ayon sa mabuting pasya ng Diyos para sa ikabubuti ng Kanyang mga tao. Kaya tayo ay dapat na magpasakop sa Kanyang kalooban.

Hindi tulad ng Diyos na banal at matuwid, ang tao ay masama at nagkakasala maging ang mga bata. Nararapat nila itong maunawaan, kaya kailangan nila ang biyaya ng Diyos at ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesu-Kristo.

Sa Diyos ang Papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English version

Q.15. Can God do evil things?
A.     Not at all! For He is holy and righteous.

Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God,” for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one.

James 1:13 ESV

God’s power to do all things is in accordance with His holy and righteous nature. There is nothing evil that God can do because it is contrary to His nature.

Although God decreed all things to happen, He is not the author of sin. It is a truth that is difficult for us to fully understand but is clearly revealed in God’s Word (1 John 1: 5, 2 Tim 2:13, Isa. 46:10; Eph. 1:11, Acts 4: 27-28).

This may also be difficult for children to understand but emphasize submission to God’s clear revelation. He knows everything that will happen because He ordained it, including the bad things. He can do everything but He cannot do evil, because He is holy and righteous.

Whatever happens in our lives, in our families, and even with children is according to God’s holy will for the good of His people. So we must submit to His will.

Unlike God who is holy and righteous, man is wicked and commits sins, even children. They should understand this, so they need the grace of God and the gospel of our Lord Jesus Christ.

Note: This question is not in the Children’s Catechism

Originally written in https://theologycheck.wordpress.com/2021/10/06/15-magagawa-ba-ng-diyos-ang-masamang-bagay/.