John Piper

Paano Magsisi Sa Kasalanan

Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos an gating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat n

Read More »
Derick Parfan

Wanted: Spirit-Filled Theologians

What if our theologizing—especially how we engage with others of differing theological viewpoints in social media—are more Spirit-filled than flesh-driven? As Christian theologians, we are

Read More »
Derick Parfan

Ano ang “Conversion”

Ang conversion ay isang U-turn sa buhay ng isang tao. Ito ay ang pagbaling ng buong buhay ng isang tao mula sa kasalanan at patungo kay Cristo

Read More »