Jeff Chavez

The Total Depravity of Man 2

The goal of this series is to magnify God’s grace and to humble man’s pride.  This lesson: Moral Inability, is a consequence of Total Depravity. 

Read More »
Alistair Begg

Sapat Para Sa Araw na Ito

“Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw.” (Lucas 11:3, MBBTAG) Kung ang tinapay ay kumakatawan sa isang bagay sa buong kasaysayan, ito ay pang-araw-araw

Read More »
Alistair Begg

Dumating Nawa Ang Kaharian Mo

“Dumating nawa ang kaharian mo.” (Lucas 11:2, ADB1905) Ang kaharian ng Diyos ay lubhang naiiba sa anumang kaharian sa lupa na natatag o matatatag pa.

Read More »
Alistair Begg

Tinatawag Natin Siyang Ama

“Sinabi ni Jesus sa kanila, “Kung kayo’y mananalangin, sabihin ninyo, ‘Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan…” (Lucas 11:2, MBBTAG)  Sa sandaling inampon ang isang bata,

Read More »
Alistair Begg

Ang Pribilehiyo ng Panalagin

“At nangyari, nang siya’y nananalangin sa isang dako, nang siya’y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming

Read More »