#35 Sino ang tumukso sa kanilang magkasala?

Ang diyablo ang tumukso kay Eba, at si Eba naman ang nagbigay ng bunga kay Adan. (Gen 3:13; Juan8:44; Apoc 12:7-9)

Sinabi ng PANGINOONG Diyos sa babae, “Ano itong iyong ginawa?” Sinabi ng babae, “Dinaya ako ng ahas, at ako’y kumain.”

Genesis 3:13 ABAB

Sa una pa lamang ay nandoon na ang kaaway ng ating kaluluwa, ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diyablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan (Apoc 12:7-9). Siya ang ama ng kasinungalingan.

Ang pangunahing ginagawa ni Satanas ay dayain ang tao, baluktutin ang Salita ng Diyos, at linlangin ang mga anak ng Diyos tungo sa kasalanan. Nakita natin sa unang aklat ng Bibliya pa lamang kung paanong nagtagumpay ang kaaway sa panunukso sa ating unang mga magulang.

Sa mga bata, sapat na ang kanilang pagiging makasalanan para sila ay manatiling suwail sa kanilang mga magulang at rebelde sa Diyos, ganun pa man may mga ginagawang panlilinlang at panunukso ang kaaway para pag-intingin pa ito.

Bilang mga magulang, wag nating hayaan na madaya tayo ng kaaway sa pamamagitan ng hindi paglalapat ng disiplina at hindi pagsalalay sa Salita ng Diyos sa pagpapalaki ng ating mga anak.

Sa Diyos ang Papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English version

Q.35. Who tempted Adam and Eve to this sin?
A.  Satan tempted Eve first, and then he used her to tempt Adam. (Gen 3:4-5)

Then the LORD God said to the woman, “What is this that you have done?” The woman said, “The serpent deceived me, and I ate.”

Genesis 3:13 ESV

The enemy of our souls was there at the beginning of creation, the great dragon, the old serpent, the so-called Devil, and Satan and the deceiver of the whole world (Rev 12: 7-9). He is the father of lies.

Satan’s main work is to deceive man, twist the Word of God, and deceive the children of God into sin. We saw in the first book of the Bible how the enemy triumphed in tempting our first parents to sin.

For children, their sinfulness is enough for them to remain disobedient to their parents and rebel against God, yet the enemy deceives and tempts them to sin even more.

As parents, let us not allow the adversary to deceive us by not applying discipline and by not relying on God’s Word in raising our children.

Note: This question is #34 in the Children’s Catechism

Originally written in https://theologycheck.wordpress.com/2021/11/02/35-sino-ang-tumukso-sa-kanilang-magkasala/.