#36 Ano ang nagbago sa ating unang mga magulang nang sila ay magkasala?

Sa halip na maging banal at nasisiyahan, sila ay naging makasalanan at nag hirap. (Gen 3:16-19; Roma 5:12)

Ang kasalanan ay walang mabuting naidulot sa ating unang mga magulang. Imbis na sila ay manatiling banal at maligaya sa presensya ng Diyos, sila ay naging makasalanan at namuhay ng puno ng kahirapan.

Sila ay isinumpa ng Diyos. Nagbago ang kanilang pakikitungo sa Diyos. Hindi na sila nanatiling nagpapasakop sa Diyos kundi sila ay patuloy na sumuway at nanatili sa kanilang makasalanang kalagayan at miserableng buhay.

Ipaunawa sa mga bata na bagamat sila minsan ay nasisiyahan sa di pagsunod, iyon ay may kasamang pasakit at nagdudulot ng galit ng Diyos. May bunga at kabayaran ang kasalanan hindi man dito sa mundo ngunit tiyak sa kabilang buhay sa ating pagharap sa banal na Hukom.

Sa Diyos ang Papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English version

Q.36.  How did Adam and Eve change when they sinned?
A. Instead of being holy and happy, they became sinful and miserable. (Gen 3:16-19)

Sin did no good to our first parents. Instead of remaining holy and happy in God’s presence, they became sinners and lived full of misery.

They are cursed by God. Their relationship with God changed. They no longer remained submissive to God but they continued to disobey and remained in their sinful state and miserable life.

Let the children understand that although they sometimes enjoy disobedience, it brings pain and brings God’s wrath. Sin has consequences and punishment which we may not have in this world but will certainly come once we face the Holy Judge.

Note: This question is #35 in the Children’s Catechism

Originally written in https://theologycheck.wordpress.com/2021/11/03/36-ano-ang-nagbago-sa-ating-unang-mga-magulang-nang-sila-ay-magkasala/.