#46 Paano mo sinuway ang tipan ng Buhay?

Tumayo si Adan para sa lahat ng tao, at ako ay nahulog kay Adan sa kanyang unang kasalanan. (Rom 5:12)

Kaya’t kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya’t dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala;

Romans 5:12 ABAB

Ang tanong na ito ay nagbibigay pa ng detalye kung bakit hindi maliligtas ang sinuman sa pamamagitan ng gawa. Napakahalaga ng katuruan patungkol sa pagiging pangulo ni Adan para sa lahat ng tao. Dito hinango ni Pablo ang relasyon ng mga mananampalataya kay Kristo. May pagkakahalintulad dahil si Hesus din ay tumayo para sa mga mananampalataya, wala silang ambag para sa kanilang katuwiran.

Ang lahat ng tao, kahit wala sila noong oras na bumagsak sa kasalanan si Adan, sila ay nagkasala pa din kay Adan. Yan ang malinaw na turo ng banal na kasulatan. Ang mga bata ay makasalanan hindi dahil sila ay nagkakasala, kundi sila ay nagkakasala dahil sila ay makasalanan. Nawa, maging layunin nating mga magulang na sila ay maligtas mula sa kasadlakan sa kasalanan kaysa ibigay anomang bagay sa mundo.

Sa Diyos ang Papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English version

Q.46.   How did you break the covenant of life?
A.   Adam represented all people, and so I fell with Adam in his first sin. (Rom 5:12)

Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned—

Romans 5:12 ESV

This question further details why no one can be saved by works. The teaching about Adam’s federal headship is very important for all people. Here Paul draws on the relationship of believers to Christ. There is parallelism because Jesus also stood up for believers, they have no contribution to their righteous standing before God.

All people, even if they did not exist at the time Adam fell into sin, still sinned against Adam. This is the clear teaching of scripture. Children are sinners not because they sin, but they sin because they are sinners. As parents, may it be our goal for our children to be saved from the grip of sin rather than to give them anything in the world.

To God be the glory.

Note: This question is #41 in the Children’s Catechism

Originally written in https://hgcbcc.com/2021/11/18/46-paano-mo-sinuway-ang-tipan-ng-buhay/