#48 Para kanino tinupad ni Hesus ang Tipan ng Biyaya?

Para sa Kanyang mga hinirang (Eph 1:4; Jn 10:11).

ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo’y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig.

Ephesians 1:4 ABAB

Kung ang lahat ng tao ay nahulog sa kasalanan dahil sa pagsuway ni Adan sa tipan ng buhay, ang tipan ng biyaya naman ay tinupad ni Hesus para sa mga pinili o hinirang lamang. Pinili Niya sila bago pa man itinatag ang sanlibutan, at bago pa sila ipanganak.

Hindi mahirap unawaain ang paghirang ng Diyos, pero mahirap itong tanggapin para sa mga makasalanan. Dahil mas nanaisin ng tao na may ambag sila sa kaligtasan. Ayaw nila na ang kaligtasan ay ayon sa marunong, ganap at mapagmahal na pagtatalaga ng Diyos. Gayonpaman, ito ay nagpapamalas na ang kaligtasan ay buhat sa biyaya ng Diyos lamang. Ang kaligtasan ay ayon lamang sa malayang pagpili ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian at sa ikabubuti ng Kanyang mga tao.

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English version

Q.48. Whom did Christ represent in the covenant of grace?
A.     His elect people. (Eph 1:4; Jn 10:11)

even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love

Ephesians 1:4 ESV

If all people fell into sin because of Adam’s disobedience to the covenant of life, the covenant of grace was fulfilled by Jesus for the elect only. He chose them before the foundation of the world, and before they were born.

God’s election is not difficult to understand, but it is difficult for sinners to accept. Because people would rather have them contribute to salvation. They do not want salvation to be according to God’s wise, perfect, and loving decree. However, it shows that salvation is by the grace of God alone. Salvation is only according to God’s free choice for His glory and the good of His people.

To God be the glory.

Note: This question is #46 in the Children’s Catechism

Originally written in https://hgcbcc.com/2021/11/23/48-para-kanino-tinupad-ni-hesus-ang-tipan-ng-biyaya/