#50 Nagkasala ba si Hesus?

Hindi. Siya ay namuhay nang matuwid (2 Cor 5:21).

Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya tayo’y maging katuwiran ng Diyos.

2 Corinthians 5:21 ABAB

Bilang tagapagligtas, kailangan na si Hesus ay walang kasalanan. Malinaw ang patotoo ng Banal na kasulatan na si Hesus ay di nagkasala at sumuway sa kahit isang utos man ng Diyos (1 Pe 2:22, Heb 4:15). Ito ang dahilan kaya Siya ay tinawag na korderong walang kapintasan at walang dungis (1 Pe 1:18-19).

Ang perpektong katuwiran lamang ni Hesus ang katanggap-tanggap sa Diyos, kaya kung sino man ang tatanggapin ng Diyos sa Kanyang kaharian, ito ay sa pamamagitan lamang ni Hesu-Kristo. Nakakaapekto ito sa ating pagiging magulang na hindi natin dapat asahan na sila ay perpekto, sa tuwing sila ay nakakagawa ng mga pagkakamali o sumusuway, dapat nating pakitunguhan sila nang may biyaya at dalhin sila kay Kristo lamang.

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.50. Did Jesus ever sin?
A.     No. He lived a sinless life. (2 Cor 5:21)
.

For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.

2 Corinthians 5:21 ESV

As the Savior, Jesus must be sinless. The Scriptural testimony is clear that Jesus did not sin and disobey any of God’s commandments (1 Pe 2:22, Heb 4:15). This is why He is called the lamb without blemish and without spot (1 Pe 1: 18-19).

Only the perfect righteousness of Jesus is acceptable to God, so whoever God will accept into His kingdom, it is only through Jesus Christ. This impacts our parenting in that we should not expect them to be perfect, whenever they commit mistakes or disobey, we should deal with them with grace and point them to Christ alone.

To God be the glory.

Note: This question is #49 in the Children’s Catechism

Originally written in https://hgcbcc.com/2021/11/24/50-nagkasala-ba-si-hesus/