#56 Ano ang tiniyak ng Ama sa Tipan ng Biyaya?

Ang ariing-ganap at pakabanalin ang mga tao na tinubos ni Hesus.

Kaya’t kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao; gayundin naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pagaaring-ganap at buhay.

Romans 5:18 ABAB

Ang ginawa ni Hesus sa krus ayon sa layunin ng Ama ay may tiyak na pakinabang para sa mga tao ng Diyos. Dahil si Hesus ay namatay para lamang sa Kanyang mga tupa, sila rin ay ituturing na matuwid buhat sa katuwiran at dugo ni Hesus sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ang mga tao din ni Diyos kay Kristo ay tiyak na gagawing banal ng Diyos.

Lahat ng ito ay tiniyak ng Ama, walang ambag ang tao sa biyayang ito. Para sa ating mga anak, nakasalalay lamang sa ginama ng Diyos sa pamamagitan ni Hesu-Kristo ang kanilang kaligtasan.

Sa Diyos lamang ang papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.56.   What does God the Father guarantee in the covenant of grace?
A.      To justify and sanctify all those for whom Christ died. (Rom 5:18)

Therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men.
Romans 5:18 ESV

What Jesus did on the cross according to the Father’s purpose has a definite benefit for God’s people. Because Jesus died only for His sheep, they too will be justified by faith in the righteousness and blood of Jesus. God’s people in Christ will surely be sanctified.

All this is assured by the Father, man has no contribution to this grace. For our children, their salvation depends only on what God has done through Jesus Christ.

To God be the glory!

Note: This question is #55 in the Children’s Catechism

Originally written in https://hgcbcc.com/2021/12/07/56-ano-ang-tiniyak-ng-ama-sa-tipan-ng-biyaya/