#59 Ano ang dapat mong gawin para maligtas?

Ako ay nararapat na magsisisi sa aking mga kasalanan at manampalataya kay Hesus bilang aking Tagapagligtas. Mark 1:14-15 ESV

Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos, na sinasabi, “Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos: kayo’y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo.”

Mark 1:14-15 ABAB

Ito ang pinakamahalagang tanong na may kinalaman sa ating pangwalanghanggan kalagayan. Ginawa na ni Hesus ang hiningi ng batas na hindi magagawa ng kahit sino man sa atin. Inalay na Niya ang Kanyang buhay para sa kaligtasan ng Kanyang mga tao. Ngayon, ang nararapat na tugon ay hindi sikaping maligtas sa ating sarili kundi ang magsisi at ilagak ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesu-Kristo lamang.

Ang panawagan ng ebanghelyo ni Hesu-Kristo ay nangangailangan ng agarang pagtugon. Ganun pa man, dapat pa rin ipanalangin ng mga magulang na tumugon ang mga bata dahil ang pagsisisi at pananampalataya ay kaloob lamang ng Diyos.

Sa Diyos lamang ang papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.59. What must you do to be saved?
A. I must repent of my sins and believe in Christ as my Savior. Mark 1:14-15 ESV

Now after John was arrested, Jesus came into Galilee, proclaiming the gospel of God, and saying, “The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent and believe in the gospel.”

Mark 1:14-15 ESV

This is the most important question concerning our eternal destiny. Jesus has fulfilled what the law demands that none of us can ever do. He has laid down His life for the salvation of His people. Now, the appropriate response is not to try to save ourselves but to repent and place our trust in our Lord Jesus Christ alone.

The call of the gospel of Jesus Christ requires an urgent response. Even so, parents should still pray for children to respond because repentance and faith are only a gift of God.

To God be the glory!

Note: This question is #58 in the Children’s Catechism

Originally written in https://hgcbcc.com/2021/12/14/59-ano-ang-dapat-mong-gawin-para-maligtas/