#63 Magagawa mo bang magsisi at manampalataya kay Kristo sa iyong sariling kakayanan?

Hindi. Hindi ako makakapagsisi at makakapanampalataya liban na baguhin ng Banal na Espiritu ang aking puso (Acts 11:15-18)

Nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos, na sinasabi, “Kung gayo’y binigyan din ng Diyos ang mga Hentil ng pagsisisi tungo sa buhay.”

Acts 11:18

Ang pagsisisi at pananampalataya ay parehang nakapagliligtas na biyaya ng Diyos. Mahalagang tandaan na walang makakagawa ng mabuti sa mga taong patay sa kasalanan. Hindi nanaisin ng sinuman ang talikuran ang kasalanan at manampalataya kay Hesu-Kristo. Dahil dito, kinakailangan na ipagkaloob ng Diyos ang pagsisisi at pananampalataya (Eph 2:8-9, 1 John 5:1), nang sa gayon ay malayang makalapit ang makasalanan sa ating Panginoong Hesu-Kristo. 

Ito din ay totoo sa ating mga anak. Hindi nila kayang magsisisi at manampalataya kay Kristo sa kanilang sarili. Kailangan nila ang pagbabago ng puso mula sa Banal na Espiritu. Kaya ang mga magulang ay nararapat na masipag na ituro ang Salita ng Diyos, ipangaral ang Ebanghelyo at ipanalangin lagi ang kanilang kaligrasan. 

Sa Diyos lamang ang papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.63.  Can you repent and trust in Christ by your own power?
A.   No. I cannot repent and trust unless the Holy Spirit changes my heart. (Acts 11:15-18)

When they heard these things they fell silent. And they glorified God, saying, “Then to the Gentiles also God has granted repentance that leads to life.”

Acts 11:18

Repentance and faith are both saving grace of God. It is important to remember that no one can do good to those who are dead in sin. No one wants to turn away from sin and believe in Jesus Christ. Therefore, it is necessary for God to grant repentance and faith (Eph 2: 8-9, 1 John 5: 1), so that the sinner can freely come to our Lord Jesus Christ.

This is also true of our children. They cannot repent and believe in Christ on their own. They need a change of heart from the Holy Spirit. So parents should be diligent to teach the Word of God, preach the Gospel, and always pray for their salvation.

To God be the glory!

Note: This question is #62 in the Children’s Catechism

Originally written in https://hgcbcc.com/2021/12/20/63-magagawa-mo-bang-magsisi-at-manampalataya-kay-kristo-sa-iyong-sariling-kakayanan/