#65 Kailan namatay si Hesus?

A.  Mga dalawang libong taon na ang nakalipas.

Ang tanong na ito ay nagbibigay diin sa katotohanan na ang kamatayan ni Hesu-Kristo na tunay na naganap sa kasaysayan. Magandang bigyang-diin din sa mga bata na ang mga kwento sa bibliya lalo na ang buhay at kamatayan ni Hesus ay hindi kathang-isip lamang kundi tunay na pangyayari na malinaw na naitala sa Ebanghelyo at sa Bagong Tipan. Mabigat ang implikasyon nito, dahil kung hindi tunay na naganap sa kasaysayan ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus, ay wala nang pag-asa na natitira para sa mga tao. 

Ito rin ay nagbibigay ng katiyakan sa mga tao ng Diyos dahil tinupad ng Panginoon ang Kanyang pangako sa lumang tipan na susuguin Niya ang Kanyang lingkod para sa katubusan ng Kanyang mga hinirang. 

Sa Diyos lamang ang papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.65.  How long ago did Christ die?
A.  About 2000 years ago.

This question emphasizes the fact that the death of Jesus Christ actually took place in history. It is also good to emphasize to the children that the biblical stories especially the life and death of Jesus are not fictional but are real-life events clearly recorded in the Gospels and the New Testament. The implications are serious because if the life, death, and resurrection of Jesus did not actually take place in history, there would be no hope left for all people.

It also gives assurance to God’s people because the Lord kept His promise in the old covenant that He would send His servant for the redemption of His elect.

To God be the glory!

Note: This question is #64 in the Children’s Catechism

Originally written in https://hgcbcc.com/2021/12/22/65-kailan-namatay-si-hesus/