#69-70 Ilang tungkulin ang ginagampanan ni Hesus bilang Messiah? Ano ang mga ito

Tatlong tungkulin ang ginagampanan ni Cristo. Ang tungkulin ng pagiging propeta, pari at hari (Rev 1:5-6)

at mula kay Jesu-Cristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin, at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo; at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama; sumakanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanpaman. Amen.

Revelation 1:5-6 ABAB

Malinaw sa Bibliya ang tatlong tungkulin ng ating Panginoong Hesu-Kristo (Hebrews 1:1-2, 4:14-16, 7:25, Eph. 1:22-23).

Ang mga tao ay nilkha ng Diyos bilang propeta (kinatawan ng Diyos), pari (larawan ng katuwiran at kabanalan), at hari (tagapamuno sa nilikha ng Diyos), ngunit ito ay hindi natin nagampanan dahil sa kasalanan (Genesis 1-3). Ang tatlong tungkulin ng ating Panginoon ay ang banal na inihayag na solusyon sa tatlong sakit ng kamangmangan, pagkakasala, at polusyon. Si Kristo, bilang propeta, pari, at hari, ang nag-aalok ng tatlong uri ng lunas sa ating nakamamatay na sakit.

Sa kanyang tatlong tungkulin bilang propeta, pari, at hari, pinagaling ni Jesus ang ating kamangmangan, inaalis niya ang ating pagkakasala, at iniligtas niya tayo sa ating karumihan. Sa mga tungkuling ito makikita natin ang ilan sa mga detalye kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tanging tagapamagitan ni Jesus sa tipan ng biyaya.

Sa Diyos lamang ang papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.69-70.  How many offices does Christ fulfill as the promised Messiah? What are they?
A.    Christ fulfills three offices. The offices of a prophet, of a priest, and of a king. (Rev 1:5-6)

and from Jesus Christ the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of kings on earth. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood and made us a kingdom, priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen.

Revelation 1:5-6 ESV

The threefold office of our Lord Jesus Christ is clear in the Bible (Hebrews 1: 1-2, 4: 14-16, 7:25, Eph. 1: 22-23).

Humans were created by God as prophets (representatives of God), priests (images of righteousness and holiness), and kings (rulers of God’s creation), but we did not fulfill this because of sin (Genesis 1-3). The threefold office of our Lord is the divinely appointed solution to the three diseases of ignorance, guilt, and pollution. Christ, as prophet, priest, and king, offers three kinds of cure to our deadly disease.

In His threefold office as prophet, priest, and king, Jesus heals our ignorance, he takes away our sin, and he saves us from our uncleanness. In these offices, we will see some of the details of what it means for Jesus to be the sole mediator in the covenant of grace.

To God be the glory!

Note: This question is #68-69 in the Children’s Catechism

Originally written in https://hgcbcc.com/2021/12/29/69-70-ilang-tungkulin-ang-ginagampanan-ni-hesus-bilang-messiah-ano-ang-mga-ito/