#73 Paano naging Hari si Cristo?

Si Cristo ay namatay para sa ating kasalanan at patuloy na nananalangin para sa atin (Rom 8:34)

Sapagkat siya’y kailangang maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. 

1 Co 15:25 ABAB

Ang paghahari ng Diyos ay pangkasalukuyan dahil si Kristo ay HARI ngayon. Ito ang paghahari ni Kristo. Ang pagkaharing ito ay ibinigay sa Kanya. Sa bisa ng Kanyang pagka-Diyos, Siya ang Hari ng mga hari, ngunit sa bisa ng Kanyang mga gawa, pagsunod at kamatayan ginawa Siya ng Diyos parehong Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus (Mga Gawa 2:36).

Dahil dito mahalagang isipin ng mga magulang at ipaunawa sa kanilang mga anak na ang utos ni Hesus ay utos ng isang Hari. Nangangailangan ito ng pagpapasakop at pagsunod.

Sa Diyos lamang ang papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.72.  How is Christ a king?
A.     Christ rules over us, the world and Satan, and He defends us. (1 Cor 15:25)

For he must reign until he has put all his enemies under his feet.  

1 Co 15:25 ESV

God’s kingdom rule is present because Christ is KING now. This is Christ’s mediatorial kingship. This kingship is given to Him. By virtue of His divinity, He is the King of kings, but by virtue of His works, obedience, and death God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified (Acts 2:36).

To God be the glory!

Note: This question is #72 in the Children’s Catechism

Originally written in https://hgcbcc.com/2022/01/05/73-paano-naging-hari-si-cristo/